Hypolipidemická léčba

From WikiSkripta

Vzhledem k tomu, že hypercholesterolémie, tj. zvýšený celkový a LDL (low density lipoprotein) cholesterol, je jedním z hlavních faktorů, které se zásadně podílí na vzniku aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění, patří hypolipidemická léčba v současné době mezi hlavní strategie primární a sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění. Hodnoty plazmatických lipidů, které se snažíme pomocí hypolipidemické léčby dosáhnout, se stanovují podle kardiovaskulárního rizika.

Cílové hodnoty[edit | edit source]

Aterosklerotické pláty zvyšují riziko KVS příhody

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny cílové hodnoty cholesterolu v krvi u pacientů s různě vysokým kardiovaskulárním rizikem. Toto riziko se mimo jiné stanovuje pomocí SCORE tabulek. Pacienti ve vysokém riziku jsou pacienti s extrémními rizikovými faktory (celkový cholesterol ≥ 8 mmol/l, LDL-ch ≥ 6 mmol/l, TK ≥ 180/110 mmHg), diabetici (bez orgánových postižení a dalších rizikových faktorů), nemocní s chronickou nefropatií nebo jedinci s celkovým KV rizikem ≥ 5 %, ale < 10 %. Pacienti ve velmi vysokém riziku jsou pacienti s prokázaným kardiovaskulárním onemocněním na podkladě aterosklerózy, pacienti, kteří mají celkové KV riziko ≥ 10 % podle tabulek rizika SCORE, nemocní s diabetes mellitus (1. nebo 2. typu) a ≥ 1 rizikových faktorů nebo orgáno- vých komplikací nebo nemocní s těžkou chronickou nefropatií (GF < 30 ml/min/1,73 m2).

Cílové hodnoty cholesterolu dle KVS rizika
Cílové hodnoty v běžné populaci Vysoké riziko KVS příhody Velmi vysoké riziko
Celkový cholesterol (mmol/l) < 5 < 4,5 < 4
LDL cholesterol (mmol/l) < 3 < 2,5 < 1,8

Postup léčby[edit | edit source]

Pokud má pacient kardiovaskulární riziko vysoké nebo velmi vysoké, zahahuje se hypolidemická léčba, nejúčinějšími léky v současné době jsou statiny. Obecně ale pro léčbu dyslipidémie jsou k dispozici postupy nefarmakologické a farmakologické:

  • dietní léčba a režimová opatření (aerobní cvičení 3 až 4x týdně, omezení cholesterolu ve stravě, s omezenými výsledky pak i přerušované hladovění)
  • farmakologická léčba − statiny, fibráty, inhibitory PCSK9, atp.

U pacientů s nadváhou je dále nutná váhová redukce (alespoň o 5–10 % hmotnosti) a u kuřáků zanechání kouření, které se podílí na poškození endotelu a tak i vzniku aterosklerózy.

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Hypolipidemika.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

ROSOLOVÁ, Hana. Současný stav hypolipidemické léčby u nás. INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOG [online]. 2016, roč. 15, vol. 2, s. 80-84, dostupné také z <https://www.iakardiologie.cz/pdfs/kar/2016/02/05.pdf>. ISSN 1803-5302.