Neurobiologie

From WikiSkripta

Normální chování člověka[edit | edit source]

 • projev funkce mozkových systémů, které umožní řeč, percepci, paměť, pozornost, emoce apod.
 • vytvářejí se dynamické okruhy vysoce adaptabilní a schopné být ovlivněny modulatorními a zpětnovazebnými funkcemi
 • nejvíce postižené systémy při psychických poruchách – prefrontální systém, limbický systém, BG, systém paměti a řeči

Prefrontální systém[edit | edit source]

Prefrontální kůra a její části jsou znázorněny odstíny modré barvy
 • jedna z největších kortikálních oblastí lidského mozku (cca 29 %)
 • funkce – integrace informace do různých zdrojů, plánování, rozhodování, nové myšlenky a ideje
 • spoje z celého mozku, hlavně s rostrálním thalamem (ncl. mediodorsalis), propojení s ncl. mediodorsalis thalami
 • magnocelulární komponenta – do orbitálních a mediálních částí prefrontální kůry
  • léze – euforie, hyperkineze, nevhodné soc. chování
 • parvocelulární komponenta – do dorzolaterálních částí prefrontální kůry
  • léze – apatie, hypokineza, poruchy kognice
 • propojení se zrakovou, sluchovou, čichovou aj. kůrou … integrace smyslových vjemů
 • přímé obousměrné propojení s limbickým systémem – integrace učení a paměti
  • jediná kortikální oblast, která vysílá přímé projekce do hypothalamu a septálních oblastí → vedoucí role v regulaci limbického systému
  • různé specificky lidské funkce – abstraktní myšlení, kreativita, sociální vztahy, odpovědnost, pozornost, percepce, pohyb, časová integrace, emoce
  • léze: snížení bdělosti, nedbalost, roztržitost, poruchy vizuální pozornosti, kontoly pohledu, potíže v soustředění, hyper či hypokinezi (dle místa léze), potíže v plánování, špatná organizace řeči, poruchy paměti
   • apatický syndrom – dorzolaterální léze
   • euforický syndrom – orbitomediální léze

Limbický systém[edit | edit source]

Papezův okruh
 • prstenec mozkové tkáně, který lemuje prefrontální, parietální a okcipitální neokortex ve střední rovině
 • spojení s čichovou kůrou – dříve nazývám rhinencephalon
 • James Papez – (jiná funkce – Papézův okruh) domníval se, že vstup není Nervus olfactorius, ale vstup z neokortexu je přes gyrus cinguli do hipokampu, amygdaly a corpora mammilaria a předního thalamu
 • hlavní funkcí – prožívání zkušeností a regulace emocí

Hippokampus[edit | edit source]

Hippocampus
 • zásobní centrum paměti
 • temporální epilepsie – různé psychopatologiecké fenomény – depersonalizace, čichové a chuťové halucinace, také zvýšené psychosy, opakované motorické úkony, často dost komplexní
 • funkce hippocampu – hlavní role – učení a paměť. při procedurální paměti (pohyby) se neobejde bez mozečku
 • léze – anterográdní amnézie, Korsakoffova psychóza – amnésie a výbled bb. v corpora mammilaria a ncl. mediodorsalis thalami

Amygdala[edit | edit source]

Amygdala
Jádra amygdaly
 • jádra – subnucleus – centralis (C), medialis (M) (C a M autonomní funkce), corticalis (Co) (čich), lateralis (L), basalis (BL, BM)
 • basolaterální podjádra – vědomí
 • stimulace C-M – slinění, mlaskání, olizování, žvýkání, defekace, mikce, inhibice volních pohybů, zlost
 • stimulace B-L – probuzení, zvýšení pozornosti, mydriasa, strach, zuřivost
 • sexualita

Bazální ganglia[edit | edit source]

 • primárně – motorika
 • hrají též velkou roli v expresi a regulaci emocí
 • některé syndromy z této oblasti manifestují psychiatrické symptomy
  • Huntingtonova chorea (atrofie ncl. caudatus) – časté bludy, deprese, impulsivní chování, demence
  • Parkinsonova choroba – symptomy podobné negativním symptomům u schizofrenie, též demence
 • ve striatu – mnoho D2 receptorů – místo působení antipsychotik – tlumí pozitivní symptomy (halucinace a bludy)

Jazykový a řečový systém[edit | edit source]

 • systém je téměř výlučně lokalizován v levé hemisféře
 • 19. století – Broca a Wernicke
 • leze Brocova centra – zadrhávání, koktání a agramtická řeč
 • Wernickeho centrum – „auditivní asociační kortex“, matrice slov – signál přijde do sluchové oblasti, ale musí se porovnat s matricemi, aby se tomu dalo porozumět
 • pochopení psanému – visuální asociační kortex – gyrus angularis

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 16.02.2010]. <http://jirben.wz.cz>.