Emoce

From WikiSkripta

Emoce tvoří důležitou složku psychických dějů. Lze je definovat jako soubor psychických a fyziologických fenoménů.

Funkce emocí[edit | edit source]

Emoce:

 • charakterizují reakci jedince na danou situaci
 • představují významný řídící regulační mechanismus
 • usměrňují aktivity jedince
 • uspokojují naše potřeby
 • automaticky dirigují lidské tendence a vztahy
 • překonávají i pudy
 • vedou k potlačení strachu ze smrti
 • hrají významnou roli v oblasti sexuální touhy apod.

Prožívání emocí[edit | edit source]

Emoční prožitky lze rozdělit:

 • prožitky – odrážejí kladnou nebo zápornou hodnotu podnětové situace ve vztahu k potřebám jedince
 • afekty (= krátkodobá vyladění) a nálady (= protrahovaná vyladění)
← jedná se o podněty kladné či záporné k předmětům a jevům vnějšího a vnitřního prostředí a k vlastním projevům
← slouží k taktickým programům
 • city a vyšší emoce – podněty kladné či záporné týkající se perspektivních, dlouhodobých vztahů
← hlavní – láska, nenávist
← city slouží k strategickým cílům

Emoční okruh a jeho mediátory[edit | edit source]

Smích léčí. Ale jen ty, kteří se umějí smát. (Jiří Žáček)
 • vedle subjektivního prožitku mají emoce i projevy somaticko-vegetativní, a to hlavně negativní emoce
  • motorické projevy se dají potlačit (smích, pláč, gesta), vegetativní nikoli (změny svalového tonu, krevní tlak, tep, atd.) → může to vést až k psychosomatickým chorobám
  • anatomický podklad pro vznik a prožívání emocí představuje tzv. emoční okruh:
  • představuje jej: hypotalamus, hypofýza, kůra nadledvin, retikulární formace, talamus, limbický systém, kůra
  • podílí se na něm souhra podkorových oblastí s kůrou

Rozdělení emocí[edit | edit source]

Dle základního zaměření[edit | edit source]

  1. kladné, libé (radost, láska)
  2. záporné, nelibé (žal, nenávist)
  1. stenické, mobilizující (zlost)
  2. asthenické, demobilizující (smutek)

Dle intenzity a časového průběhu[edit | edit source]

 • emoční zabarvení pocitů a vjemů (libé, nelibé)
 • afekty (krátkodobé, prudké emoční reakce)
 • nálady (protrahované emoční stavy)
 • city a vyšší emoce

Dle hierarchického uspořádání[edit | edit source]

 • nižší (podněty z vitální oblasti, uspokojení základních potřeb)
 • vyšší (společenské, specificky lidské)
  • city intelektuální (spojené s intelektuální činností)
  • city estetické
  • city morální
  • city etické

Afekty a jejich poruchy[edit | edit source]

 • rychle začínající a rychle odeznívající emoční reakce
 • doprovázeny zřetelnými reakcemi vegetativními a mimickými
 • tendence k neuváženému jednání (lze je zvládnout volně, ovšem je zapotřebí si osvojit výchovou a sebekázeň)
 • vznik záleží na dispozicích a okamžitém stavu emotivity
 • každý afekt má tendenci k vybití
 1. přesunutí afektu – dojde k vybití např. na jiné osobě
 2. městnání afektu – po sérii nedostatečně intenzivních a sčítajících se podnětech, poslední způsobí neadekvátní výbuch

Poruchy afektů[edit | edit source]

 • Patický afekt
  • neobyčejně intenzivní
  • na jeho vrcholu dojde ke krátkodobému zákalu vědomí → může dojít k závažné události (vražda, sebevražda, atd.) ← chybí vzpomínka
  • poměrně vzácný
  • etiologie:
   • po silném záchvatu epilepsie
   • alkohol
   • demence
   • i u normálních lidí – při hladovění, vyčerpání, apod.
 • Patická afektivní dráždivost
  • sklon k nadměrně silným afektům
  • etiologie:
   • hlavně u organických mozkových afekcíateroskleróza, demence, oligofrenie, intoxikace, alkoholismus
 • Paroxysmální afekty
  • etiologie:
   • biologičtí činitelé: feochromocytom, léze temporálního laloku, epilepsie
 • Emoční labilita
  • měnlivé emoce i na slabé podněty
  • etiologie:
   • příčina povahová
   • organická porucha (ateroskleróza, demence)
 • Emoční inkontinence
  • reakce s patickým pláčem i na neemoční podněty
  • etiologie:
   • typicky u aterosklerózy mozku
 • Hypersenzitivita
  • lehký vznik emocí – jsou trvalejší než u lability
 • Afektivní ambivalence
  • v témže okamžiku protikladné emoce (láska x nenávist)
  • etiologie:
 • Fobie
  • vtíravé strachy, mají i emoční součást, charakteristická je ovšem vtíravost

Nálady a jejich poruchy[edit | edit source]

 • nálada je déletrvající nastavení emočního systému
 • je bazí pro řadu psychických pochodů
 • není vázána na obsah vědomí, ale ovlivňuje charakter ostatních funkcí – pozornost, vštípivost, paměť, pohotovost, hodnocení, motivaci, afekty, atd.
 • intenzivní, opakované působení určitých podnětů může modifikovat náladu:
  • faktory fyzikální – teplota prostředí, atmosférický tlak, geomagnetické pole, vlhkost, slunce, délka dne, roční období, denní doba
  • faktory chemické – jedy, drogy, psycholeptika, dysleptika, dysforika, antidepresiva
  • faktory metabolické – podrážděnost u hypoglykémie a hypertyreózy, úzkost kardiaků a astmatiků, premenstruační syndrom, poporodní deprese, toxoinfekce, exhaustace, hlad, hubnutí, nemoci CNS
  • faktory psychologické – hlavně kvalita nálady

Patické nálady[edit | edit source]

 • charakteristika:
  • intenzita a délka trvání (měsíce až leta)
  • nezávislost vzniku na psychogenních faktorech
  • vliv na osobnost
 • je důležité si uvědomit, že existuje patická endogenní nálada – lidová psychologická moudrost připisuje každé změně nálady zážitek
 • typy:
 • euforická = blažená
  • výskyt: afekce frontálního laloku
 • expanzivní = vysoká aktivita, sebevědomí
 • exaltovaná = pocit blaha, nadšení
  • výskyt: epilepsie, hysterické psychotické stavy
 • apatická = snížené tempo, lhostejnost, ztráta iniciativy
  • výskyt: deprese, demence, toxikománie
 • explosivní = výbušná
  • výskyt: epilepsie, chronický alkoholismus, explosivní psychopatie
 • bezradná = neschopnost rozhodování, je prožívána nelibě
  • výskyt: deprese, schizofrenie
 • úzkostná = pocit napětí, neklidu, hrozí sebevražda
  • výskyt: deprese, schizofrenie, epilepsie, demence
 • depresivní = smutek, bezútěšnost, strach, velké nebezpečí sebevraždy!
  • výskyt: deprese, schizofrenie, epilepsie, demence

City a jejich poruchy[edit | edit source]

 • nejčastějšími poruchami jsou:
  • nerozvinutí citů
  • ztráta vyšších citů
  • snížení vyšších citů
 • etiologie:
 1. vrozeně – lidé necitliví, bezohlední
 2. organickou poruchou – oligofrenie, tumory, encefalitidy, úrazy, apod.
 • projevy:
  • egocentrismus, nevkus, netaktnost, neomalenost, obhroublost
  • infantilní a hysterické osobnosti – na jedné straně vřelé a oddané, na druhé straně bezohledné a nenávistné
  • vášně = přehnané city – sběratelství, hráčství, kariérismus, žárlivost, atd.
  • některé hypersenzitivní nadměrně svědomité osoby – nadměrné vyvinutí vyšších citů


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]