Nitroprusid sodný

Z WikiSkript

Heslo


Nitroprusid sodný, systematickým názvem pentakyanonitrosylželezitan sodný, Na2[Fe(CN)5NO] je komplexní sloučenina používaná v laboratorní diagnostice a k léčbě arteriální hypertenze. V pevném stavu je dostupná nejčastěji jako dihydrát, kdy má podobu tmavě červených krystalů. Reakce s nitroprusidem sodným se používají např. k průkazu ketolátek v moči, sulfyhdrylových skupin (např. cysteinu) a dalších.

Intravenózně podaný nitroprusid je donorem oxidu dusnatého, působí proto jako přímé vazodilatans. Používá se k léčbě jinak nezvladatelné hypertenzní krize. Jelikož je značně nestálý, připravuje se před aplikací jako roztok chráněný před světlem. Podává se i.v. infúzí max. 72 hodin.


Název nitroprusid je odvozen z anglického triviálního názvu kyseliny kyanovodíkové (HCN), prussic acid. Kyselina kyanovodíková byla poprvé vyrobena Scheelem v r. 1782 zahříváním berlínské modři, angl. Prussian blue. Berlínská modř je směs komplexních sloučenin, v níž převažuje hexakyanoželeznatan železitý, FeIII[FeII(CN)6] a objevil ji v r. 1704 Dieselbach v Berlíně (tj. v hlavním městě Pruska)[1].


Odkazy

Použitá literatura

  • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 1. vydání. Praha : Grada, 2007. s. 181. ISBN 978-80-247-1356-4.


Reference

  1. BEVAN, Stanley C, S. John GREGG a Angela ROSSEINSKY. Concise ethy,ological dictionary of chemistry. 1. vydání. London : Applied Science Publishers, 1976. 139 s. ISBN 0853346534.