Nukleotid

From WikiSkripta

Heslo
obecná struktura nukleotidu
Struktura nukleotidu.


Nukleotid je fosforylovaný nukleosid. Ve své molekule obsahuje pětiuhlíkatý cukr − pentózu, kterým je v DNA 2'-deoxyribosa a v RNA ribosa. N-glykosidickou vazbou je k pentóze připojena na 1'C uhlíku dusíkatá base (v DNA je to Adenin a Guanin − purinové; Cytosin a Thymin − pyrimidinové a v RNA místo Thyminu Uracil − pyrimidinová base).

Na 5'C pentózy mohou být přes esterovou vazbu připojeny tři zbytky kyseliny fosforečné − anorganické fosfáty a jsou spojeny mezi sebou dvěma fosfodiesterovými vazbami (např. ATP). Jednotlivé fosfory v tomto trifosfátu jsou označeny v pořadí od pentózy α, β a γ. Odštěpený difosfát (β a γ) se nazývá pyrofosfát. Při odštěpení prvního fosfátu od konce molekuly nukleotidu se uvolní 30 kJ/mol energie, při odštěpení druhého se uvolní 36 kJ/mol.


Funkce:

  • Fyziologicky jsou nukleotidtrifosfáty substrátem pro replikaci DNA, kterou uskutečňují DNA polymerasy. Energie pro vytvoření vazby mezi dvěma nukleotidy je získána z makroergní vazby P~P odštěpeného pyrofosfátu. Jednotlivé nukleotidy jsou zařazovány do řetězce ve směru 5'→3'. Vznikající řetězec nazýváme polynukleotid.
  • Uměle připravené dNTPs (deoxyriboNucleotideTriPhosphates) se používají v molekulární biologii pro PCR.
  • Pro Sangerovu metodu sekvenování se také používají ddNTPs (dideoxyNTPs), kterým chybí kyslík i na 3'C.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 2010. vydání. Praha : Galen, 2010. 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.