Otoskleróza

From WikiSkripta

Otoskleróza – schéma

Otoskleróza (otosclerosa, otospongióza, otospongiosa) je AD nebo multifaktoriálně dědičné onemocnění kapsuly labyrintu. Častěji jsou postiženy ženy. Medián výskytu je 35 let. U žen se onemocnění často projeví v průběhu gravidity. Incidence (diagnostikovaná, histologicky verifikovaná) je asi 1 %.

Patogeneze[edit | edit source]

Postupně dochází ke spongiotizaci (sklerotizaci) kapsuly labyrintu, především pak v oblasti oválného okénka (fenestra ovalis), což vede k fixaci třmínku a následnému zúžování lumen labyrintu. Nakonec lumen zcela zaniká a je nahrazeno fibrózní tkání (labyrintitis ossificans).

Klinické příznaky[edit | edit source]

Mezi hlavní klinické příznaky patří:

  • hypakuze (sluchová vada u otosklerózy může být převodní, smíšená nebo i percepční; v případě percepční vady není otosklerózou oválné okénko postiženo a hovoříme o tzv. retrokochleární otoskleróze);
  • vertigo;
  • tinnitus.

Diagnostika[edit | edit source]

Léčba[edit | edit source]

Léčba je symptomatická, snaží se o korekci převodní vady. Lze ji rozdělit na léčbu konzervativní a chirurgickou.

Konzervativní terapie
je indikována u pacientů s kochleární otosklerózou a při nemožnosti léčby chirurgické. Zahrnuje p. o. aplikaci fluoridů.
Chirurgická léčba
rozlišujeme 2 metody:
  • Stapedektomii – je kompletní odstranění třmínku + jeho náhrada tzv. Schuknechtovou protézkou.
  • Stapedotomii – odstranění pouze suprastruktur třmínku (ramének a hlavičky) + implantace pistonu.
Stapedoplastiky jsou náročně operace s možným výskytem závažných pooperačních komplikací (meningitis, labyrintitis, hluchota).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.