Pedagogická psychologie/Vztah mezi učitelem a žákem

From WikiSkripta

Vztah mezi učitelem a žákem je základem vzdělávacího procesu. Učitel a žáci představují základní činitele výchovně vzdělávacího procesu (kvalita, kvantita, výsledky.) Jsou nositeli vyučování, které bez nich není možné a vzniká jejich reciproční interakcí. Prvotní podoba vztahu – jako vztah rodičů a dětí, kdy informace původně předávali rodiče.

Kvalita vztahu významná při formování postoje žáka k učení[edit | edit source]

Záporný vztah k učiteli může vyústit v negativní vyladění žáka k učivu, mezi učitelem a žákem je negativní duševní rovnováha.

Vztah učitele k žákovi je spoluurčován následujícími faktory[edit | edit source]

 • Postojem učitele k vlastní roli.
 • Jeho přizpůsobením učitelskému povolání.
 • Osobnostními vlastnostmi.
 • Osobní situací.
 • Věkem, pohlavím.
 • Rodiči žáka.
 • Dovednostmi učitele k harmonickému formování osobnosti žáka.

Vztah žáka k učiteli ovlivňuje[edit | edit source]

 • Ze začátku je u žáků nekritický postoj, (v první třídě).
 • S postupem věku přibývají kritické výhrady, vztah k učitelům se diferencuje, racionalizuje.
 • Kladný postoj formuje se např.podle toho, zda-li žák nachází u učitele vlastnosti, které mu „vyhovují“. Dále sem můžeme zařadit sociální prostředí, kamarády, veřejné mínění třídy apod.

Osobnost učitele[edit | edit source]

 • Práce učitele je spojena s konflikty, frustracemi, stresem. Učitel je neustále sledován, hodnocen (např. žáky během vyučování), rodiči, ředitelem, dalšími učiteli….
 • Zralá osobnost učitele – kladné působení na žáka.
 • Nezralá osobnost – egocentrismus, agresivita, vztahovačnost, paranoia, nízká schopnost akceptace žáka (autoritativní typ učitele), vysoká či nízká míra požadavků na žáky (liberální typ).
 • Neurotický učitel představuje katastrofu pro vyučování a žáky.

Problémoví žáci[edit | edit source]

 • Žádoucí výsledek výchovy – harmonicky plně rozvinutá osobnost.
 • Zvýšená psychická tenze u žáka se podílí na negativním vztahu ke škole.
 • Problémy zdravotního, psychického i sociálního rázu:
  • neurózy – úzkostná porucha, fobie, obsedantně-kompulzivní porucha (OCD);
  • psychomotorická instabilita – nesoustředěnost, tělesná neobratnost;
  • infantilismus – chování psychosociálně odpovídá nižšímu věku;
  • disociální vývoj – lhaní, kriminalita, agresivita, šikana, trápení zvířat;
  • poruchy osobnosti;
  • psychózy – méně časté v dětství;
  • poruchy intelektu;
  • sociální zanedbávání, týrání dítěte, zneužívání.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]