Peritoneum

From WikiSkripta

(Redirected from Pobřišnice)

Nástěnné (parietální) peritoneum
Sagitální řez peritoneem

Peritoneum neboli pobřišnice je lesklá serozní blána, pokrytá jednovrstevným epitelem mezotelem, která vystýlá břišní dutinu.[1] Pod pobřišnicí se nachází subseróza, která upevňuje pobřišnici k podkladu.

Na přední stěně břišní zezadu v tela subserosa přebíhají od močového měchýře k pupku 3 vazivové pruhy, které jsou zbytkem urachus a pupečních tepen. Vytvářejí 3 pliky : plica umbilicalis mediana, medialis dx. et sin.


Dělí se na:

a) peritoneum parietale - vo forme duplikatúr, krkiev, väzov prechádza na orgány v brušnej dutine

b) peritoneum viscerale - útrobná pobrušnica

Dutina medzi oboma pobrušnicami cavitas peritonealis je vyplnená malým množstvom tekutiny liquor peritonei.

Podľa vzťahu k peritoneu orgány delíme na : intraperitoneálne, retroperitoneálne, subperitoneálne, extraperitoneálne a sekundárne retroperitoneálne


Hernia :

a)priama - anulus inguinalis superficialis, fossa inguinalis medialis

b) nepriama - anulus inguinalis profundus potom cez canalis inguinalis až do anulus inguinalis superfic., fossa inguinalis lateralis


Členění peritoneální dutiny[edit | edit source]

 1. pars supramesocolica (nad mesocolon transversum, mezi ním a bránicí):
  • spatium subphrenicum dx. et sin. (mezi bránicí a játry);
  • spatium subhepaticum dx. et sin.;
  • bursa omentalis (komunikuje s pravým subhepatickým prostorem prostřednictvím for. epiploicum).


Hranice bursa omentalis : ventrálne-žalúdok, omentum minus a lig. gastrocolicum, dorzálne - parietálne peritoneum, pankreas, veľké cievy, ľavá oblička a nadoblička, kaudálne mesocolon transversum

2. pars inframesocolica

Priebeh radix mesenterii a zrastenia colon ascendens a colon descendens a aj mesocolon transversum vytvárajú 4 priestory:

 1. pravé zrastové pole - kraniálne je mesocolon, vpravo colon ascendens a kaudálne radix
 2. ľavé zrastové pole - kraniálne mesocolon, vpravo radix mesenterii, vľavo colon descendens
 3. pravý a ľavý parakolický priestor - z laterálnej strany colon descendens/ascendens

Závěsy orgánů[edit | edit source]

 1. v pars supramesocolica:
  • pocházející z mesogastrium dorsale:
   • lig. phrenicolienale;
   • lig. gastrophrenicum;
   • lig. gastrolienale;
   • lig. gastrocolicum;
   • omentum majus - od curvatura gastrica major, má 2 listy , predný zostupuje kaudálne pred priečnu časť hrubého čreva, zadný list sa vracia nahor a upína sa na taeniae omentales hrubého čreva
  • pocházející z mesogastrium ventrale:
   • omentum minus (lig. hepatooesophagicum, lig. hepatogastricum et hepatoduodenale); - duplikatúra medzi curvatura gastrica minor a viscerálnou plochou pečene
   • lig. falciforme hepatis (v jeho pokračování – lig. coronarium dx. et sin. et lig. triangulare dx. et sin.).
 2. v pars inframesocolica:

Peritoneální recesy[edit | edit source]

Peritoneální recesy jsou slepé kapsy v peritoneální dutině. Jedná se o místa možného vzniku vnitřních kýl.

 1. v oblasti duodenojejunální flexury:
  • rec. duodenalis sup. et inf. Treitzi;
  • rec. retroduodenalis Waldayeri;
  • rec. paraduodenalis (sinister, venosus – probíhá zde v. mesenterica inf.) Gruberi-Landzerti.
 2. v oblasti ileocekálního přechodu:
  • rec. ileocaecalis sup. et inf.;
  • rec. retrocaecalis;
 3. recessus paracolici;
 4. recessus intersigmoideus Treitzi.

Cievne zásobenie[edit | edit source]

cievy tých orgánov, ktoré sú ňou obalené

Nervové zásobenie[edit | edit source]

autonómne vazomotorické nervy, viscerálne je zásobené autonómne a parietálne senzitívne inervujú n.phrenicus, nn. intercostales a plexus lumbalis

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 2. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-0143-X.

Reference[edit | edit source]

 1. ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.