Bursa omentalis

From WikiSkripta


Bursa omentalis
Bursa omentalis - schéma (sagitální řez)
Bursa omentalis - schéma (sagitální řez)
Ohraničení dorzálně peritoneum, duodenum, pankreas, diaphragma, levá ledvina a nadledvina
Ohraničení ventrálně žaludek, omentum majus et minus, lig. gastrocolicum
Ohraničení kraniálně viscerální plocha jater, levá brániční klenba
Ohraničení kaudálně colon transversum, mesocolon transversum
Navazuje na foramen omentale

Bursa omentalis je slepá kapsa za omentum minus a za žaludkem v zadní části supramesokolické části peritoneální dutiny. Vstup do bursa omentalis se nazývá foramen omentale.

Ohraničení bursa omentalis:[edit | edit source]

 • ventrálně: žaludek a jeho závěsy, tj. omentum minus (vzniklé z mesogastrium ventrale) a lig. gastrocolicum (část omentum majus vzniklého z mesogastrium dorsale);
 • dorsálně: parietální peritoneum, za kterým jsou duodenum, pankreas, bránice, levá ledvina a nadledvina;
 • kraniálně: viscerální plocha jater, vlevo levá brániční klenba;
 • kaudálně: colon transversum a jeho závěs – mesocolon transversum;
 • vlevo: slezina a její závěsy, tj. lig. gastrophrenicum, lig. gastrolienale, ve kterém probíhají aa. gastricae breves, lig. phrenicolienale a lig. phrenicocolicum;
 • vpravo: vstup do bursa omentalis zvaný foramen omentale (epiploicum) Winslowi (komunikace mezi bursou a spatium subhepaticum dextrum – tzv. Morrisonův prostor).

Ohraničení foramen omentale:[edit | edit source]

 • ventrálně: lig. hepatoduodenale, kterým probíhá v. portae (vzadu), a. hepatica propria (vpředu vlevo) a ductus choledochus (vpředu vpravo);
 • dorsálně: v. cava inferior a lig. hepatorenale;
 • kraniálně: lobus caudatus hepatis;
 • kaudálně: horní okraj pars superior duodeni a nekonstantní peritoneální řasa – lig. duodenorenale.
Bursa omentalis

Části bursa omentalis:[edit | edit source]

 1. vestibulum – mezi omentum minus a hlavou pankreatu, nahoru z něj za játra, mezi jícen a v. cava inferior vybíhá recessus superior;
 2. isthmus – je podmíněn vyklenutím pankreatu a jater v tubera omentalia, směrem od tuber omentale vychází peritoneální řasy s cévami (plica hepatopancreatica – obsahuje a. hepatica communis, plica gastropancreatica – obsahuje a. gastrica sinistra);
 3. vlastní bursa omentalis – vybíhá v recessus superior (kraniálně mezi játry a jícnem), recessus inferior (mezi žaludkem a mesocolon transversum) a v recessus lienalis (vlevo k hilu sleziny a po horní straně pankreatu tudy probíhá a. lienalis v peritoneální řase – plica pancreaticolienalis).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]


Použitá literatura[edit | edit source]

 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-179-8.