Fossa infratemporalis

Z WikiSkript

fossa infratemporalis
podspánková jáma
Ohraničení mediálně lamina lateralis processus pterygoidei ossis sphenoidalis, processus pyramidalis ossis palatini
Ohraničení laterálně ramus mandibulae
Ohraničení dorzálně spatium prestyloideum
Ohraničení ventrálně tuber maxillae
Ohraničení kraniálně facies infratemporalis ossis sphenoidalis, pars squamosa ossis temporalis
Navazuje na fossa temporalis
Přechází v fossa pterygopalatina
Obsah m. pterygoideus medialis et lateralis, m. temporalis, a. maxillaris a její větve, plexus pterygoideus, n. mandibularis a jeho větve, ganglion oticum, corpus adiposum buccae


Podspánková jáma je kaudálním pokračováním jámy spánkové. Název pochází od vztahu k m. temporalis. Jáma dále pokračuje jako fossa pterygopalatina.

Ohraničení[upravit | editovat zdroj]

Kraniálně: facies infratemporalis ossis sphenoidalis, pars squamosa ossis temporalis
Ventrálně: tuber maxillae
Dorzálně: spatium prestyloideum
Mediálně: lamina lateralis processus pterygoidei ossis sphenoidalis, processus pyramidalis ossis palatini
Laterálně: ramus mandibulae

Průchody[upravit | editovat zdroj]

Foramen ovale

  • třetí větev n. trigeminus - nervus mandibularis
  • žilní spojky- plexus venosus foraminis ovalis

Foramen spinosum

Foramen mandibulae

  • nervus, arteria et vena alveolaris inferior

Fissura pterygomaxillaris

Fissura petrotympanica

Foramen lacerum

  • synchondrosis sphenopetrosa

Foramen petrosum

  • nervus petrosus minor

Foramina alveolaria tuberis maxillae

  • rami alveolares superiores posteriores

Obsah[upravit | editovat zdroj]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.
  • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK, et al. Memorix anatomie. 3. vydání. 2016. 607 s. ISBN 978-80-7387-959-4.