Recessus pleurales

From WikiSkripta

Recessus pleurales (výběžky pleury) jsou prostory, které představují rezervu pro rozvinutí plic při nádechu.

  • recessus costodiaphragmaticus - laterálně, jedná se o nejhlubší zářez, proto se v něm může hromadit tekutina (vestoje)
  • recessus costomediastinalis - ventrálně
  • recessus phrenicomediastinalis - mediálně
  • recessus vertebromediastinalis - dorsálně, (někdy nebývá popisován, ale pro úplnost ho zde uvádíme)

Recessus costomediastinalis a vertebromediastinalis se nejlépe popisují na transverzálních řezech hrudníkem. Recessus costodiaphragmaticus lze vidět na frontálních i sagitálních řezech. Recessus phrenicomediastinalis nejlépe popisujeme na frontálním řezu.

Zdroje[edit | edit source]

GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie : Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 3. - vydání. Galén, 2005. 163 s. ISBN 9788072623020.

HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. - vydání. Triton, 2021. ISBN 9788075538734.