Pleura

Z WikiSkript

Viscerální a parietální pleura – schéma

Pleura je lesklá, priesvitná a serózna blana, funkčne podobná peritoneu, s ktorým pôvodne tvorila výstelku coelomovej dutiny. Je mezotelom, čiže jednou vrstvou plochých buniek. Bunky pleury vylučujú na povrch tekutinu, ktorá tvorí výplň medzi parietálnou a viscerálnou pleurou, čím umožňuje kĺzanie pleurálnych listov pri dýchaní. Zároveň sú schopné vstrebávať tekutinu a niektoré plyny, ktoré vniknú do pleurálnej dutiny. Pleurálna dutina je pravá a ľavá – cavitas pleuralis dextra et sinistra a obsahuje pravý alebo ľavý pľúcny lalok. Priestor medzi dutinami sa označuje ako medzipľúcie - mediastinum.

Pleura visceralis (pulmonalis)[upravit | editovat zdroj]

Je pevne zrastená s pľúcami. Subserózne väzivo na strane otočenej k pľúcam obsahuje siete elastických vlákien a buniek hladkej svaloviny, ktoré plynule prechádzajú do pľúcneho interstícia.

  • villi pleurales – krátke výbežky viscerálnej pleury, vytvorené najčastejšie pri okrajoch pľúcnych lalokov

Pleura parietalis[upravit | editovat zdroj]

Je hrubšia ako viscerálna a tvorí výstelku oboch dutín. Subserózne väzivo je súčasťou pleury a je tvorené elastickými vláknami skríženými v rôznych smeroch. Subpleurálne väzivo je v podstate riedke pokračovanie subserózneho väziva, ktoré pripája pleuru k fascia endothoracica – v tomto väzive je pleuru možné preparačne oddeliť. Je bohato senzitívne inervovaná a preto pleuritídy úporne bolia. Je rozdelená na viacero úsekov.

Cupula pleurae[upravit | editovat zdroj]

Vrchol vyčnievajúci z apertura thoracis superior asi o 5 cm, presahuje dokonca úroveň klavikuly, ktorý sa premieta do fossa supraclavicularis minor.

  • Sibsonova fascia – väzivo, ktoré kryje kupulu ako pokračovanie fascia endothoracica a pripája ju tak k apertúre
  • obsahom kupuly je apex pulmonis

V oblasti pred kupulou prechádza a.  a v. subclavia, medzi nimi do hrudnej dutiny nervus vagus a nervus phrenicus. Za kupulou nájdeme truncus sympaticus a viac laterálne aj ganglion stellatum sympatiku.

Sibsonova fascia[upravit | editovat zdroj]

Prostredníctvom väzivových pruhov prechádza do okolitého prostredia a zúčastňuje sa na udržovaní tvaru kupuly.

  • ligamentum scalenopleurale, ligamentum vertebropleurale (hlboké krčné fascie), ligamentum transversopleurale (niekedy spolu s variantným m. scalenus minimus), ligamentum costopleurale

Pleura costalis[upravit | editovat zdroj]

Úsek priliehajúci k rebrám.

Pleura mediastinalis[upravit | editovat zdroj]

Sagitálne postavený úsek priložený na mediastínum od tiel stavcov (těl obratlů) až ku sternu.

Pleura diaphragmatica[upravit | editovat zdroj]

Úsek prirastený k bránici.

Hranice pleury[upravit | editovat zdroj]

Predná hranica[upravit | editovat zdroj]

Od cupula pleurae dolu za articulatio sternoclavicularis ku skĺbeniu 2. rebra so sternom. Ďalej pravá aj ľavá strana paralelne ku spojeniu 4. rebra so sternom. Pravá hranica pokračuje rovno až ku skĺbeniu 6. rebra a sterna, ale ľavá je vyklenutá laterálne ku chrupavke 6. rebra. Rozostup pravej a ľavej hranice vytvára area interpleuralis superior (area thymica) a inferior (area pericardiaca).

Dolná hranica[upravit | editovat zdroj]

Určujeme ju v základných čiarach hrudníku. Na medioklavikulárnej čiare 7. rebro, predná axilárna čiara 8.rebro, stredná axilárna čiara 9. rebro, zadná axilárna čiara 10. rebro, skapulárna čiara 11. rebro a paravertebrálna čiara 12. rebro, no vľavo o 2cm nižšie.

Zadná hranica[upravit | editovat zdroj]

Kopíruje stavce až ku cupula pleurae, no vľavo vytvára recessus retrooesophageus (medzi stavcom Th12 a Th4).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Súvisiace články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatúra[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.