Nervy horní končetiny

From WikiSkripta

(Redirected from Plexus brachialis)

Schéma větvení plexus brachialis
Plexus brachialis a jeho anatomické rozložení

Pažní pleteň vzniká spojením ventrálních větví C5–Th1, z C4 – slabší a variabilní spojka do C5. Sahá od výstupů z krční páteře skrz fissura scalenorum až do axily, spojují se – 3 primární svazky – trunci plexus brachialis.

truncus superior (vlákna z C5 a C6)
truncus medius (vlákna z C7)
truncus inferior (vlákna z C8 a Th1)

Sestupují dále kaudálně a laterálně za klavikulu. Každý svazek se rozdělí na přední a zadní větev. Ty se mezi sebou znovu spojují a vytvoří 3 druhotné svazky – fasciculi plexus brachialis – uloženy pod m. pectoralis minor a obemykají a. axillaris

Podle vztahu k a. axillaris se dělí:

Fasciculus lateralis (C5–C7) – vzniká spojením předních větví truncus superior a medius, laterálně od a. axillarisn. musculocutaneus, radix lateralis nervi mediani (laterální část n. medianus).
Fasciculus medialis (C8–Th1) – samostatná přední větev z truncus inferior, mediálně od a. axillarisradix medialis nervi mediani (mediální část n. medianus), n. ulnaris, n. cutaneus brachii medialis (slabší), n. cutaneus antebrachii medialis.
Fasciculus posterior s. dorsalis (C5–Th1) – uložen dorsálně od a. axillarisn. axillaris, n. radialis.

Podle vztahu ke klavikule:

pars supraclavicularis

pars infraclavicularis


Větve plexus brachialis[edit | edit source]

Nervy horní končetiny

Pars supraclavicularis:

Nervus dorsalis scapulae (C5, C6) – míří k mediálnímu okraji lopatky přes m. scalenus medius a posterior a přes m. levator scapulae, inervuje: mm. rhomboidei, m. levator scapulae.
Nervus thoracicus longus (C5, C6) – běží ve střední axilární čáře, po m. serratus anterior (inervuje – obrna se projeví nemožností abdukce paže nad horizontálu).
Nervus subclavius (C5, C6) – slabý nerv směřující pod klavikulu, inervuje: m. subclavius (ve 20 % silnější – spojka s n. phrenicus).
Nervus suprascapularis (C4–C6) – míří k hornímu okraji lopatky podél m. omohyoideus a vstupuje do incisura scapulae (pod ligamentum transversum scapulae) a do fossa supra a infraspinata, inervuje: m. supraspinatus, m. infraspinatus, pouzdro ramenního kloubu.
Nervus pectoralis medialis a lateralis (C5–Th1) – směřují pod klavikulu mezi oba prsní svaly (inervují je).
Nervus subscapularis (C5–C7) – několik větviček, odstupují různě z plexus brachialis, inervují: m. subscapularis a m. teres major.
Nervus thoracodorsalis (C6–C8) – sbíhá po vnitřní ploše m. latissimus dorsi k jeho laterálnímu okraji, inervuje: m. latissimus dorsi.
Rami musculares – krátké větvičky – inervace: mm. scaleni, m. longus colli.

Pars infraclavicularis:

Nervus musculocutaneus (C5–C7) – odděluje se v axile z fasciculus lateralis, proráží m. coracobrachialis (odtud staré označení svalu – musculus perforatus Gasseri) a vstupuje mezi m. biceps brachii a m. brachialis, inervuje: m. coracobrachialis, m. biceps brachii, m. brachialis – (motoricky flexory paže), pokračuje na předloktí – n. cutaneus antebrachii lateralis (sensitivní) – sestupuje mezi m. biceps a m. brachialis, proráží fascii, přidává se k vena cephalica antebrachii, inervuje: kůži laterální poloviny předloktí.
Nervus medianus (C5–Th1) – vzniká spojením radix medialis a radix lateralis.
Nervus ulnaris (C8–Th1) – z fasciculus medialis.
Nervus cutaneus brachii medialis (C8–Th1) – slabý nerv z fasciculus medialis, proráží fascia axillaris nebo až fascia brachii a vstupuje do podkoží, konečné větve pro kůži mediální poloviny paže, za průběhu axillou spojky z interkostálních nervů (2, někdy 3) – pro kůži axilynervi intercostobrachiales.
Nervus cutaneus antebrachii medialis (C8–Th1) – slabý nerv z fasciculus medialis, zpočátku provází vena brachialis, prostupuje skrze hiatus basilicus do podkoží, konečné větve pro kůži na ulnární straně předloktí – ramus anterior (radiálně od žíly, inervuje: přední stranu ulnární části předloktí), ramus ulnaris (ulnárně od žíly, zatáčí na dorsální stranu předloktí).
Nervus axillaris (C5–C6) – inervuje: m. deltoideus a m. teres minor, ramenní kloub, pokračuje – nervus cutaneus brachii lateralis superior do podkoží mezi m. deltoideus a caput longum m. tricipitis brachii, inervuje: kůži v krajině deltového svalu a kůži laterálního okraje paže.
Nervus radialis (C5–C8, ev. Th1) – silný nerv z fasciculus posterior.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. 1. vydání. Martin : Osveta, 2002. 542 s. sv. 3. ISBN 80-8063-048-8.