Arteria subclavia

Z WikiSkript

arteria subclavia
podklíčková tepna
Odstupy a. subclavia dextra a sinistra
Odstupy a. subclavia dextra a sinistra
TA A12.2.08.001
Odstupuje z vpravo truncus brachiocephalicus, vlevo arcus aortae
Větve pars intrascalenica: a. vertebralis, a. thoracica int., truncus thyrocervicalis (a. thyroidea inf., a. cervicalis ascendens, a. cervicalis spf., a. suprascapularis); pars interscalenica: truncus costocervicalis (a. cervicalis prof., a. intercostalis suprema); pars extrascalenica: a. transversa colli
Pokračuje jako a. axillaris

Priebeh[upravit | editovat zdroj]

A. subclavia vystupuje vpravo z truncus brachiocephalicus a vľavo z arcus aortae. Následne v hrudníku postupuje nahor a potom sa zatáča laterálne cez cupula pleurae a 1. rebro skrz fissura scalenorum do axily.

Zásobuje mozog, krčnú časť miechy, krčnú chrbticu a svaly okolo nej, prvé dve medzirebria celé a predné úseky 3.–11. medzirebria, predné mediastinum, perikard, bránicu, štítnu žľazu, hrtan, časť svalov a kože krku, hrudníku a chrbta a hornú polovicu musculus rectus abdominis.

Vetvenie[upravit | editovat zdroj]

Pars intrascalenica[upravit | editovat zdroj]

A. vertebralis[upravit | editovat zdroj]

Vstupuje do foramen processus transversi stavca C6 a ďalej týmito otvormi postupuje kraniálne až do atlasu.

Medzi axis a atlas spraví vertikálny oblúčik, konvexný laterálne a medzi atlasom a os occipitale horizontálny oblúčik, konvexný dorzálne, ktorým sa vloží do sulcus arteriae vertebralis atlasu a po vnútornej strane massa lateralis prejde cez membrana antlantooccipitalis posterior a tvrdou plenou do foramen magnum a na clivus, kde sa pravá a ľavá a. vertebralis spoja do nepárovej a. basilaris, ktorá sa následne rozdelí na pravú a ľavú a. cerebri posterior, do ktorých vstupuje ravá a ľavá a. communicans posterior (z a. carotis interna) – súčasť circulus arteriosus cerebri (Willisi).

A. subclavia a některé její větve

Zásobuje hlboké svaly pri krčnej chrbtici, spinálne gangliá, obaly miechy a miechu, tvrdú plenu mozgovú v časti zadnej jamy lebečnej a mozog.

Vetvenie
 • na krku – rr. spinales, rr. musculares, r. meningeus
 • v lebke – a. basilaris, a. cerebri posterior (dextra, sinistra), vetvy pre miechu a mozog

A. thoracica interna[upravit | editovat zdroj]

 • vystupuje oproti a. vertebralis a zostupuje predným mediastinom za rebrovými chrupavkami asi 1 cm od sterna
 • priechodom cez trigonum sternocostale bránice pokračuje ako a. epigastrica superior do pošvy m. rectus abdominis a anastomozuje s vetvami a. epigastrica inferior

Zásobuje predné úseky všetkých medzirebrí a sternum, týmus, bronchy, perikard, časť bránice a m. rectus abdominis, priľahlú kožu a u ženy mliečnu žľazu.

Vetvenie
 • a. pericardiacophrenica – spolu s n. phrenicus postupuje po bočnej stene perikardu až na bránicu
 • rr. mediastinales – rr. thymicae, rr. sternales, rr. bronchiales
 • rr. intercostales anteriores – rr. perforantes – cez svaly do kože a ďalej sa vetvia k svalom, koži a u ženy k mliečnej žľaze
 • a. musculophrenica – konečná vetva – vydáva rr. intercostales anteriores pre 5 dolných medzirebrí
 • a. epigastrica superior – konečná vetva – zostupuje po zadnej strane m. rectus abdominis v jeho pošve a zásobuje jeho kraniálnu časť

Truncus thyrocervicalis[upravit | editovat zdroj]

Zásobuje štítnu žľazu a hrtan, časť mediastina, hlboké svaly krku, svaly a kožu v regio colli lateralis a svaly dorzálnej strany lopatky.

Vystupuje pri prednom okraji musculus scalenus anterior kraniálne a delí sa v:

 • a. thyroidea inferior – najskôr stúpa po stavec C6, potom prudko zahne mediokaudálne, kríži nervovo.cievny zväzok krku a ide k dolnému pólu štítnej žľazy a delí sa na:
  1. a. laryngea inferior – pre hrtan, anastomozuje s a. laryngea superior z a. thyroidea superior
  2. rr. glandulares
  3. vetvy pre hltan, pažerák (oesophagus), tracheu a týmus
 • a. cervicalis ascendens – pozdĺž n. phrenicus postupuje kraniálne po musculus scalenus anterior, často je vetvou z a. thyroidea inferior
 • a. cervicalis superficialis – trigonum colli laterale sa ďalej vetví ku svalom a koži, často je vetvou a. transversa colli a vtedy sa nazýva r. superficialis arteriae transversae colli
 • a. suprascapularis – anastomozuje s a. circumflexa scapulae

Pars interscalenica[upravit | editovat zdroj]

Truncus costocervicalis[upravit | editovat zdroj]

Odstupuje za m. scalenus anterior dorzálne a delí sa na vzostupnú a. cervicalis profunda a zostupnú a. intercostalis suprema.

Zásobuje zadnú časť 1. a 2. medzirebria, hlboké šijové svaly a podieľa sa na zásobovaní miechového kanálu a miechových obalov.

Pars extrascalenica[upravit | editovat zdroj]

A. transversa colli[upravit | editovat zdroj]

 • niekedy vystupuje z truncus thyrocervicalis

Zásobuje šijové svaly, svaly pletenca hornej končatiny a musculus trapezius.

Vetvy
 • r. superficialis
 • r. profundus

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., upr. a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.