Canalis adductorius

From WikiSkripta

Canalis adductorius
Hunterův kanál
Canalis adductorius zvýrazněný na řezu stehnem.
Canalis adductorius zvýrazněný na řezu stehnem.
Ohraničení mediálně m. adductor longus
Ohraničení laterálně m. vastus medialis
Ohraničení dorzálně m. adductor magnus
Ohraničení ventrálně lamina vastoadductoria
Navazuje na fossa iliopectinea
Přechází v hiatus tendineus
Obsah a. femoralis, v. femoralis, n. saphenus, a. genus descendens

Canalis adductorius, někdy označován jako Hunterův kanál, je prostor mezi m. adductor longus (mediálně), m. vastus medialis (laterálně), m. adductor magnus (dorzálně), lamina vastoadductoria (ventrálně) a přes kanál přebíhá m. sartorius. Proximálně navazuje na fossa iliopectinea, distálně vyúsťuje v hiatus tendineus pokračující do fossa poplitea.

Obsah[edit | edit source]

Do Hunterova kanálu vstupují a. femoralis společně s v. femoralis (obě z trigonum femorale a fossa iliopectinea). Současně zde probíhá také senzitivní n. saphenus, který proráží lamina vastoadductoria společně s a. genus descendes.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie : 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.