Topografické útvary DK

From WikiSkripta

Do topografických oblastí řadíme místa a otvory, kterými prochází důležité nervy, cévy a žíly. U každé oblasti je důležité znát ohraničení a struktury, které zde nacházíme.

Útvary pletence[edit | edit source]

Foramen ischiadicum majus[edit | edit source]

Ventrolaterálně je ohraničen incisura ischiadica major, dorzomediálně ligamentem sacrotuberale a kaudálně ligamentem sacrospinale. Tímto otvorem prochází musculus piriformis, který začíná na přední ploše os sacrum a upíná se na trochanter major. Rozděluje foramen ischiadicum na foramen suprapiriforme a infrapiriforme.

Foramen suprapiriforme[edit | edit source]

- Prochází jím nervus gluteus superior a arteria glutea superior spolu se stejnojmennou vénou.

Foramen infrapiriforme[edit | edit source]

- Ve foramen infrapiriforme prochází nervus ischiadicus, n.pudendus, n.gluteus inferior, n.cutaneus femoris posterior. Dále pak arteria et venae gluteae inferiores a vasa pundendea interna.

Foramen ischiadicum minus[edit | edit source]

Ventrolaterálně je ohraničený incisurou ischiadicou minor, dorzomediálně pak ligamentum sacrotuberale a kraniálně ligamentum sacrospinale. Útvory procházející tímto otvorem jsou: nervus pudendus, arteria et venae pudendae internae (z foramen infrapiriforme) a tendo musculi obturatorii internii.

Canalis obturatorius[edit | edit source]

Vzníká v místě sulcus obturatorius (ve foramen obturatum) a otvoru v membrana obturatoria. Prochází jím nervus obturatorius a arteria et vena obturatoria

Canalis pudendalis[edit | edit source]

Také přezdívaný Alcockův kanál, se nachází dorsálně od musculus iliococcygeus a na mediální straně musculus obturatorius internus. Kanálem probíhá nerv, po kterém je topografické místo pojmenováno - nervus pudendus. Uvadíme ho také u topografických útvarů pánve

Hiatus subinguinalus[edit | edit source]

Lacuna musculorum[edit | edit source]

- Umístěná laterálně, ohranučena ligamentum inguinale Pouparti, os ilium a arcus iliopectineus. Jak již z názvu vypovídá, tak jí probíhá musculus iliopsoas, nervus femoralis a nejvíce laterálně nervus cutaneus femoris lateralis.

Lacuna vasorum[edit | edit source]

- Nachází se mediálně od arcus iliopectineus, dále ji pak ohraničuje ligamentum lacunare Gimbernati a ligamentum pectineum ventrálně od pecten ossis pubis, poděl něj. Obsahem lacuna vasorum je (mediolaterálně) nodus lymphoideus inguinalis profundus Cloqueti, vena a a arteria femoralis, ramus femoralis nervi genitofemoralis

Canalis femoralis[edit | edit source]

- Nachází se na mediální části lacuna vasorum, probíhájí jím nodi inguinales profundi Cloqueti.

Útvary volné končetiny[edit | edit source]

Trigonum femorale[edit | edit source]

Ohraničeno ligamentum inguinale Pouparti, musculus adductor longus a musculus sartorius - tvoří trojúhelníkovité ,,okno". Probíhají jím všechny útvary z hiatus subinguinalis - nervus cutaneus femoris lateralis, musculus iliopsoas, nervus femoralis, ramus femoralis nervus genitofemoralis, arteria et vena femoralis a nodi lymphoidei inguinale profundi Cloqueti. Někdy se též nazývá jako fossa Scarpae major.

Fossa iliopectinea[edit | edit source]

- Někdy též fossa Scarpae minor, se nachází v hloubce trigonum femorale, má menší obvod a ohraničují ji: musculus pectineus a musculus iliopsoas. Nachází se v ní průchod pro vena saphena magna v fascia lata - hiatus saphenus.

Hiatus saphenus[edit | edit source]

- Nachází se povrchově nad trigonum femorale. Je to otvor ve fascia lata, prochází ním vena saphena magna, která se následně vlévá do vena femoralis, která leží v trigonum femorale.

Canalis adductorius[edit | edit source]

Zvaný také Hunterův kanál, spojuje trigonum femorale s fossa poplitea. Prochází jím arteria a véna femoralis, dále pak nervus saphenus

Hiatus adductorius[edit | edit source]

Distální otvor canalis adductorius, arteria a véna femoralis se po průchodu mění na arterii a vénu popliteu. Nervus saphenus jím neprochází, zato rami posterior nervi obturatorii ano. Vzniká v místě mezi úpony musculus adductorius magnus.

Fossa poplitea[edit | edit source]

Zakolení jáma je ohraničena medioproximálně svaly semimembranosus a semitendinosus, lateroproximálně ji ohraničuje musculus biceps femoris. Distálně tvoří její hranici obě hlavy musculu gastrocnemii, dno se pak stává z musculus popliteus. Nervus ischiadicus se v ní štěpí na nervus tibialis a nervus fibularis communis.Vena poplitea probíhá laterálně, arteria poplitea mediálně. Dále se v jámě nachází nodi lymphoidei popliteales (superficiales a profundi).

Canalis fibularis[edit | edit source]

Kanál, jímž prostupuje nervus fibularis na přední stranu bérce. Jeho vstup tvoří hiatus fibularis - otvor mezi musculus fibularis longus a musculus soleus. Nervus fibularis se v něm mění na nervus fibularis superficialis a profundus, který jde na přední stranu bérce.

Arcus tendineus musculi solei[edit | edit source]

Vzniká mezi začátky musculus soleus. Prochází jím nervus tibialis, arteria poplitea měnící se na arterii tibialis posterior; vena poplitea měnící se na venu tibialis posterior.

Canalis musculofibularis[edit | edit source]

Nazývaný také Hyrtlův kanál, je kanál, kterým prostupuje arteria et venae fibulares, odsupující z arteria et vena tibialis posterior. Ohraničuje ho tělo fibuly a musculus flexor hallucis longus.

Útvary za mediálním kotníkem[edit | edit source]

Nachází se za mediálním kotníkem. Ohraničují ho: retinaculum musculorum flexorum, malleolus medialis a tuber calcanei. Obsahem je šlacha m. tibialis posterior, šlacha m. flexor digitorum longus, a. tibialis posterior společně s v. tibialis posterior, n. tibialis a šlacha m. flexor hallucis longus. Používáme zde mnemotechnickou pomůcku TIDIAVNH(A) nebo TIDIAVENEH.

Útvary před mediálním kotníkem[edit | edit source]

Nachází se před mediálním kotníkem. Ohraničení tvoří: retinaculum musculorum extensorum superius et inferius a malleolus medialis. Povrchově běží vena saphena magna a nervus saphenus, v hloubce šlacha m. tibialis anterior. Používáme mnemotechnickou pomůcku SAMANTA.

Útvary za laterálním kotníkem[edit | edit source]

Nachází se za laterálním kotníkem. Ohraničujícími strukturami jsou: retinaculum musculorum fibularium superius et inferius, malleolus lateralis a tuber calcanei. Povrchově se nachází vena saphena parva a nervus suralis, v hloubce šlachy m. fibularis longus et brevis.