Útvary za mediálním kotníkem

From WikiSkripta

Canalis malleolaris
Tarsální kanál
Canalis malleolaris
Canalis malleolaris
Ohraničení mediálně retinaculum musculorum flexorum
Ohraničení dorzálně tuber calcanei
Ohraničení ventrálně malleolus medialis
Obsah m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, a. tibialis posterior, v. tibialis posterior, n. tibialis, m. flexor hallucis longus
pomůcka TiDiAVeNeH

Prostor za mediálním kotníkem (často označovaný jako canalis malleolaris či tarsální kanál) ohraničují retinaculum musculorum flexorum (mediálně), malleolus medialis (ventrálně) a tuber calcanei (dorzálně).

Probíhá zde šlacha m. tibialis posterior, šlacha m. flexor digitorum longus, a. tibialis posterior společně s v. tibialis posterior, n. tibialis a šlacha m. flexor hallucis longus, která se jako jediná ze šlach neopírá o kotník a prochází přes processus posterior tali.


Pro snadné zapamatování se používá mnemotechnické pomůcky:

TIDIAVENEH – šlacha m. TIbialis posterior, šlacha m. flexor DIgitorum longus, Arteria et VEna tibialis posterior, NErvus tibialis a šlacha m. flexor Hallucis longus

TIDIVANHA - šlacha m. TIbialis posterior, šlacha m. flexor DIgitorum longus, V. tibialis posterior, A. tibialis posterior, N. tibialis, m. flexor HAllucis longus

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a. s., 2008. 516 s. ISBN 80-7169-970-5.
  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie, 5. Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 119 s. ISBN 978-80-7262-179-8.