Fossa cubitalis

From WikiSkripta

Fossa cubitalis
Loketní jáma
Nervy horní končetiny, které procházejí fossou cubitalis
Nervy horní končetiny, které procházejí fossou cubitalis
Ohraničení mediálně musculus pronator teres
Ohraničení laterálně musculus brachioradialis
Ohraničení dorzálně musculus brachialis (tvoří dno)
Ohraničení ventrálně fascia brachii (na povrchu)
Ohraničení proximálně tendo musculi bicipitis brachii
Navazuje na hiatus basilicus
Přechází v canalis pronatorius
Obsah a. brachialis, a. radialis, a. ulnaris, vv. brachiales, v. basilica, v. cephalica, v. mediana cubiti, n. medianus, n. radialis, n. cutaneus antebrachii medialis et lateralis

Fossa cubitalis je mělká jamka tvaru protáhlého kosočtverce, která se nachází v přední části loketního kloubu v regio cubitalis anterior.


Proximální ohraničení tvoří dvě raménka musculi bicipitis brachii, distální ohraničení tvoří musculus pronator teres (mediálně) a musculus brachioradialis (laterálně). Dno fossy cubitalis tvoří musculus brachialis a na povrchu tvoří fascia brachii pomyslný strop.


V této oblasti dochází ke štěpení arteria brachialis na arteria radialis ("palcová" strana) a arteria ulnaris ("malíková" strana). Vena mediana cubiti spojuje dvě velké cévy povrchového žilního řečiště: venu basilicu a venu cephalicu. Toto propojení je variabilní, může se rozvětvovat a dokonce nemusí být vytvořeno.

Obsah[edit | edit source]

cévy[edit | edit source]

  • arteria brachialis a její větvení na arteria radialis a arteria ulnaris
  • venae brachiales (hluboký žilní systém)
  • vena basilica (povrchový žilní systém)
  • vena cephalica (povrchový žilní systém)
  • vena mediana cubiti (povrchový žilní systém)

nervy[edit | edit source]

  • nervus medianus
  • nervus radialis a jeho větvení na ramus profundus nervi radialis a ramus superficialis nervi radialis
  • nervus cutaneus anterbrachii medialis (běží podél vena basilica)
  • nervus cutaneus anterbrachii lateralis (běží podél vena cephalica)

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 5., Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2002. 119 s. ISBN 80-7262-179-3.