Mediastinum

Z WikiSkript

(přesměrováno z Mediastinum superius)

Mediastinum je priestor v strede cavitas thoracica uložený medzi pleura mediastinalis dx. et sin. Obsahuje všetky hrudníkové orgány okrem pľúc. Je rozdelené rovinou medzi angulus sterni a discus intervertebralis medzi Th4–5 na mediastinum superius et inferius. Mediastinum inferius je ešte perikardom rozdelené na:

 • mediastinum anterius – pred perikardom;
 • mediastinum medium – obsahuje samotné srdce v perikarde;
 • mediastinum posterius – nachádzajúce sa za perikardom.

Ohraničenie[upravit | editovat zdroj]

Mediastinum:

 • kraniálne – apertura thoracis superior;
 • kaudálne – diaphragma;
 • ventrálne – sternum;
 • dorzálne – telá stavcov Th1–12;
 • laterálne – pleura mediastinalis.

Mediastinum superius:

 • kraniálne – apertura thoracis superior;
 • kaudálne – rovina medzi angulus sterni a discus intervertebralis medzi Th4–5;
 • ventrálne – manumbrium sterni;
 • dorzálne – telá stavcov Th1–4;
 • laterálne – pleura mediastinalis.

Mediastinum inferius:

 • kraniálne – rovina medzi angulus sterni a discus intervertebralis medzi Th4–5;
 • kaudálne – diaphragma;
 • ventrálne – corpus sterni;
 • dorzálne – Th5–12;
 • laterálne – pleura mediastinalis.

Mediastinum anterius:

 • kraniálne – rovina medzi angulus sterni a discus intervertebralis medzi Th4–5;
 • kaudálne – diaphragma;
 • ventrálne – corpus sterni;
 • dorzálne – perikard;
 • laterálne – pleura mediastinalis.

Mediastinum medium:

 • kraniálne – rovina medzi angulus sterni a discus intervertebralis medzi Th4–5;
 • kaudálne – diaphragma;
 • ventrálne – perikard;
 • dorzálne – perikard resp. bifurcatio tracheae;
 • laterálne – pleura mediastinalis.

Mediastinum posterius:

 • kraniálne – rovina medzi angulus sterni a discus intervertebralis medzi Th4–5;
 • kaudálne – diaphragma;
 • ventrálne – perikard, membrana bronchopericardiaca, bifurcatio tracheae, aa. et vv. pulmonales;
 • dorzálne – telá stavcov Th5–12;
 • laterálne – pleura mediastinalis.

Mediastinum superius[upravit | editovat zdroj]

Mediastinum superius
horní mezihrudí
Rozdělení mediastina
Rozdělení mediastina
Ohraničení laterálně pleura mediastinalis
Ohraničení dorzálně těla obratlů Th1–4
Ohraničení ventrálně manumbrium sterni
Ohraničení kraniálně apertura thoracis superior
Ohraničení kaudálně rovina mezi angulus sterni a discus intervertebralis mezi Th4–5
Přechází v mediastinum inferius
Obsah thymus, vv. brachiocephalicae, v. cava sup., arcus aortae, nodi lymphatici mediastinales ant., trachea, oesophagus, nn. vagi, nn. phrenici, plexus cardiacus spf. et prof., truncus sympathicus, ductus thoracicus

Mediastinum superius je pomerne malý priestor nachádzajúci sa za manumbrium sterni od apertura thoracis superior po rovinu medzi angulus sterni a discus intervertebralis Th4 a Th5. Komunikuje s priestorom krku aj retroperitonea, preto sa do týcho oblasti môžu ľahko šíriť infekcie alebo nádorove bujnenie.

Vo ventrodorzálnom poradí obsahuje tieto hlavné štruktúry: thymus, vény, artérie, tracheu, oesophagus. Okrem týchto štruktúr v mediastinum superius nachádzame aj nervy, lymfatické uzliny a časť ductus thoracicus.

Thymus[upravit | editovat zdroj]

Thymus je najventrálnejšie uloženým orgánom tohto priestoru, má ružovo-sivú farbu a je primárnym lymfatickým orgánom. Jeho hlavnou úlohou je maturácia T-lymfocytov. Najvyvinutejší je u detí, s pribúdajúcim vekom atrofuje a je nahradzovaný tukovým tkanivom ale nikdy úplne nevymizne. Malé ostrovčeky lymfatického tkaniva sú v ňom prítomne aj v starobe.

Vény[upravit | editovat zdroj]

Za thymusom sa v mediastinum superius nachádzaju v. brachiocephalica dx. et sin. a horná časť v. cava superior.

Vény

Vena brachiocephalica dx. et sin.[upravit | editovat zdroj]

Vena brachiocephalica dextra vzniká sútokom v. jugularis interna dx. a v. subclavia dx. v angulus venosus dexter ktorý sa nachádza za articulatio sternoclavicularis dx. Angulus venosus nepatrí do mediastina. Do angulus venosus dx. ústi truncus lymphaticus dexter. Vena brachiocephalica sinistra vzniká rovnako na ľavej strane.

V. brachiocephalica dx. leží za pravým okrajom manumbrium sterni, smeruje vertikálne nadol laterálne od truncus brachiocephalicus (viď. artérie). Prijíma v. intercostalis suprema dx., v. vertebralis dx. a v. thoracica interna dx. (v prípade že sa nevlieva do v. cava superior).

V. brachiocephalica sinistra sa tiahne od svojho vzniku v angulus venosus šikmo nadol doprava k sútoku s v. brachiocephalica dextra a spolu tvoria v. cava superior. Počas svojho prechodu kríži spredu vetvy konvexity arcus aortae. U dospelých sa nachádza za manumbrium sterni, u detí nad ním nekrytá a preto ľahko zraniteľná. Prijíma v. intercostalis suprema sin., v. thyroidea inferior, vv. thymicae, v. vertebralis sin., v. thoracica interna sin. a v. intercostalis superior sin. ktorá prechádza pomedzi nervus phrenicus sin. a nervus vagus sin.

Vena cava superior[upravit | editovat zdroj]

Do mediastinum superius patrí jej dolná časť, vlieva sa do nej v. azygos a nekonštantne v. thoracica interna dx. (viď. vyššie).

Artérie[upravit | editovat zdroj]

Za manumbrium sterni, najprv pred, neskôr naľavo od trachey sa nachádza arcus aortae. Vysiela tepenný truncus brachiocephalicus nachádzajúci sa vpravo laterálne od trachey a mediálne od v. brachiocephalica dextra. Ďalej vysiela a. carrotis communis sin. laterálne od trachey a a. subclavia sin. ešte laterálnejšie. Všetky tieto vetvy sa nachádzajú za v. brachiocephalica sinistra. Pred arcus aortae nachádzame nodi lymphatici mediastinales anteriores, ktoré zbierajú lymfu zo srdca a z pľúc.

Trachea[upravit | editovat zdroj]

Leží za artériami v linea mediana anterior. Do mediastinum superius patrí jej hrudníkova časť tj. od Th1 po bifurkáciu vo výške Th4/5. Bifurcatio trachea zasahuje aj do mediastinum medium (v mediastinum inferius). V okolí trachey sa vyskytujú nodi lymphatici paratracheales.

Oesophagus[upravit | editovat zdroj]

Oesophagus siaha od C6 až po jeho vyústenie do kardie žalúdka, do mediastinum superius však patrí iba horná časť hrudníkovej časti oesophagu tj. od Th1 po Th4. Prebieha za tracheou a pokračuje do mediastinum posterius. V okolí oesophagu sa nachádzajú nodi lymphatici mediastinales posteriores. (Oesophagus bližšie: viď. mediastinum posterius.)

Nervy[upravit | editovat zdroj]

Veľké tepny, žily a nn. vagi

V mediastinum superius nachádzame nn. phrenici, nn. vagi, plexus cardiacus superficialis et profundus a truncus sympathicus.

Nn. vagi[upravit | editovat zdroj]

Nervus vagus dexter et sinister zabezpečujú parasympatikovú autonómnu inerváciu orgánov hrudníka. Obsahujú aj aferentné vlákna ale nie pre bolesť. Vysielajú rr. oesophageales, rr. pulmonales do plexus pulmonalis a rr. cardiaci do plexus cardiacus.

N. vagus dexter

Pravý nervus vagus sa po vstupe do hrudníka kladie medzi v. brachiocephalica dx. a truncus brachiocephalicus, na oesophagu sa stáča z jeho pravej strany na zadnú a vytvára truncus vagalis posterior. Spolu s oesophagom pokračuje za radix pulmonis do mediastinum posterius. Nervus vagus dx., sin. a oesophagus prechádzaju cez diaphragmu spoločne cez hiatus oesophageus.

N. vagus sinister

Ľavý nervus vagus sa po prechode do hrudníka nachádza za v. brachiocephalica sin. medzi a. carrotis communis sin. a a. subclavia sin. Ukladá sa na arcus aortae a vysiela popod arcus laterálne od ligamentum arteriosum nervus laryngeus recurrens sinister ktorý smeruje naspäť kraniálne medzi tracheou a oesophagom. Pravý n. laryngeus recurrens nepatrí do mediastina lebo sa oddeľuje z n. vagus dx. ešte v oblasti krku (vracia sa popod a. subclavia dx.). Nn. laryngei recurrentes inervujú všetky svaly larynxu okrem m. cricothyroideus. Nervus vagus sinister sa vo svojom ďalšom priebehu ukladá na oesophagus vľavo, stáča sa na jeho prednú stranu kde tvorí truncus vagalis anterior a za radix pulmonis prechádza do mediastinum posterius.

Nn. phrenici[upravit | editovat zdroj]

Nervi phrenici slúžia na motorickú aj senzitívnu inerváciu bránice, zároveň obsahujú aferentné vlákna z pericardium fibrosum a pleura mediastinalis. Pravý nervus phrenicus prechádza do brušnej dutiny cez foramen venae cavae inferioris a ľavý v oblasti pod apex cordis. Vysielajú rr. phrenicoabdominales.

N. phrenicus dexter

Nervus phrenicus dexter leží laterálne od n. vagus dexter. Po prechode do hrudnej dutiny sa dostáva za vena brachiocephalica dextra, postupne kaudálnym smerom prechádza na jej pravú stranu a ďalej prechádza po pravej strane vena cava superior. Dostáva sa pred radix pulmonis do mediastinum medium.

N. phrenicus sinister

Leží laterálne od n. vagus sin., za vena brachiocephalica sinistra. Kaudálne prechádza popred arcus aortae a po povrchu perikardu pred radix pulmonis do mediastinum medium.

Plexus cardiacus superficialis et profundus[upravit | editovat zdroj]

Povrchový plexus cardiacus sa nachádza pred arcus aortae a v jeho konkavite. Plexus cardiacus profundus leží za arcus aortae pred tracheou. Do oboch spletí vstupujú parasympatikové vlákna z nn. vagi (rr. cardiaci) ktoré spomaľujú činnosť srdca a sympatikové vlákna z truncus sympathicus (nn. cardiaci) (viď. nižšie) ktoré zrychľujú srdcovú činnosť.

Truncus sympathicus[upravit | editovat zdroj]

Je súčasťou autonómneho nervového systému. Tvorí gangliá po stranách chrbtice ktoré sú navzájom pospájané prostredníctvom rr. interganglionares. Trunci sympathici pokračujú aj do mediastinum posterius. Truncus sympathicus bude bližšie popísaný v mediastinum posterius.

Ductus thoracicus[upravit | editovat zdroj]

Ductus thoracicus

Je najväčšou lymfatickou cievou, prichádza do horného mediastina z mediastinum posterius. Vzniká v brušnej dutine z truncus intestinalis a trunci lumbales ako cisterna chyli. V mediastinum superius je naľavo od oesophagu. Prechádza za a. subclavia sin. a za arcus aortae. Ústi do angulus venosus sinister. Angulus venosus nepatrí do mediastina.

Mediastinum inferius[upravit | editovat zdroj]

Mediastinum inferius je rozdelené perikardom na mediastinum anterius, mediastinum medium a mediastinum posterius.

Mediastinum anterius[upravit | editovat zdroj]

V malom priestore ventrálne od perikardu sa nachádza thymus ktorého prevažná časť sa nachádza v mediastinum superius, ligamenta sternopericardiaca ktorými je perikard upevnený k sternu, tukové väzivo a riedke kolagénove väzivo. Okrem týchto štruktúr v mediastinum anterius nachádzame aj drobné mediastinálne vetvičky z a. et v. thoracica interna.

Mediastinum medium[upravit | editovat zdroj]

Obsahuje hlavne srdce v perikarde, aorta ascendens, dolnú časť venae cavae superioris s vyústením venae azygos, truncus pulmonalis, aa. pulmonales, časť venae cavae inferioris a plexus cardiacus profundus. Na povrchu fibrózneho perikardu ležia nervi phrenici spolu s vasa pericardiacophrenica (vetva a. thoracica interna). Ďalej v mediastinum medium nachádzame bifurcatio tracheae, bronchi principales, nodi lymphatici tracheobronchiales superiores dextri et sinistri a nodi lymphatici tracheobronchiales inferiores. Do týchto uzlín odteká lymfa z pľúc a zo srdca.

Mediastinum posterius[upravit | editovat zdroj]

V tomto priestore sa nachádzajú štruktúry prechádzajúce z hrudnej dutiny do brušnej a naopak. Patria k ním aorta thoracica, oesophagus, ductus thoracicus, nn. vagi, nn. splanchnici major, minor et imus a trunci sympathici. Ďalej sa v mediastinum posterius nachádzajú aj v. azygos, v. hemiazygos, v. hemiazygos accesoria, aa. intercostales posteriores dextri et sinistri. Pozdĺž pažeráka a hrudnej aorty ležia nodi lymphatici posteriores ktoré zbierajú lymfu z pažeráka, mediastina, zadnej plochy bránice a z ľavého laloka pečene.

Pre komplexnosť budú nasledovné štruktúry opísané aj s časťami ktoré neležia v mediastinum posterius. Systém azygóznych žíl a vetvenia hrudnej aorty je popísaný v článku Venózna drenáž hrudnej steny a Arteriálne zásobenie hrudnej steny.

Oesophagus[upravit | editovat zdroj]

Pažerák je svalová rúra dlhá u dospelého cca 25 centimetrov. Je priamym pokračovaním pharynxu. Začína ako "Kiliánovo ústie" vo výške stavca C6 resp. cartilago cricoidea. Cez apertura thoracis superior vstupuje do hrudnej dutiny. Na krku a v mediastinum superius leží za tracheou. Na oesophagu rozlišujeme pars cervicalis, pars thoracica et pars abdominalis. Nachádzajú sa na ňom 3 konštantné zúženia. Prvé zúženie je na jeho začiatku vo výške C6. Druhé vo výške kde je stlačený medzi aortou a ľavým bronchom a tretie pri prechode bránicou v hiatus oesophageus vo výške stavca Th10. Vo frontálnej rovine je oesophagus ohnutý najprv mierne doľava od výšky stavca C6 po Th5 (preto je v jeho hornej časti výhodnejší chirurgický prístup zľava). Po 8. hrudníkový stavec je ohnutý doprava a následne tesne nad prechodom cez hiatus oesophageus križuje spredu aortu doľava smerom k žalúdku. V sagitálnej rovine sleduje zakrivenie chrbtice.

Medzi pažerákom a tracheou prebiehajú nn. laryngei reccurentes. Na bočné steny pars cervicalis oesophagi zasahuje glandula thyroidea. Pars thoracica prebieha napravo od aorta thoracica a podmieňuje sulcus oesophageus pulmonis dextri. Arcus aortae ho kríži vľavo dozadu. Nalieha na neho atrium sinistrum a bronchus principalis sinister. Na spodnej časti ľavých pľúc tiež podmieňuje krátky sulcus keďže v tejto oblasti smeruje doľava. Nasadá na ductus thoracicus, vena azygos a aa. intercostales posteriores dextri.

Po stene oesophagu sa tiahnu nervi vagi. Nervus vagus dexter sa stáča na jeho zadnú stranu a n. vagus sinister dopredu, vymieňajú si vlákna a tvoria truncus vagalis anterior et truncus vagalis posterior. Obe blúdivé nervy prechádzajú spolu s pažerákom cez hiatus oesophageus. Nervi vagi zabezpečujú parasympatikovú inerváciu, tj. zlepšujú jeho peristaltiku a podporujú vylučovanie sekrétu (rr. oesophageales z nn. vagi). Sympatiková inervácia je zabezpečovaná z trunci sympathici. Pažerák je málo citlivý, autonómne nervy obsahujú aj malé množstvo senzitívnych vlákien.

Pars abdominalis je dlhá iba približne 2 centimetre a je pokrytá serosou. Nalieha na ľavý lalok pečene a ústi do žalúdka. K diaphragme je oesophagus fixovaný pomocou membrana phrenooesophagealis pri ktorej poškodení môže dochádzať k herniám.

Arteriálnou krvou zásobujú pažerák v pars cervicalis a. thyroidea inferior, v pars thoracica rr. oesophagei z aorta thoracica a v pars abdominalis a. gastrica sinistra.

Lymfatickú drenáž zabezpečujú v krčnej časti nodi lymphatici cervicales profundi, v hrudnej časti nodi lymphatici tracheobronchiales a nodi lymphatici mediastinales posteriores. V pars abdominalis odteká lymfa z oesophagu do nodi gastrici.

Aorta thoracica[upravit | editovat zdroj]

Je hrudnou časťou aorta descendens. Siaha od výšky stavca Th4 po Th12 kde prechádza bránicou cez hiatus aorticus spolu s ductus thoracicus. Najskôr je uložená naľavo od chrbtice kde na telách stavcov podmieňuje impressiones aorticae, neskôr sa dostáva do stredovej čiary. Na ľavých pľúcach podmieňuje sulcus aorticus. Napravo od aorta thoracica leží ductus thoracicus a ešte viac vpravo je vena azygos. Vena hemiazygos leží dorzálne od aorty.

Truncus sympathicus, nn. splanchnici[upravit | editovat zdroj]

V mediastinum posterius sa nachádzajú hrudné paravertebrálne ganglia trunci sympathici. Hrudných ganglií je dvanásť. Ležia pred hlavičkami rebier a navzájom sú pospájané prostredníctvom rr. interganglionares. Z trunci sympathici vychádzajú vetvy k spletiam pri orgánoch: plexus pulmonalis, plexus cardiacus, plexus oesophagealis. V gangliách dochádza k prepojeniu neurónov. Niektoré sa neprepoja a pokračujú priamo do brušnej dutiny ako n. splanchnicus major, minor et imus. Neuróny týchto nervov sa prepájajú až v prevertebrálnych gangliách pred aortou abdominalis v brušnej dutine. Nervus splanchnicus major vzniká z 5. až 9. hrudníkového ganglia, minor z 10. až 11. a imus z dvanásteho hrudníkového ganglia.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.
 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie II. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 488 s. ISBN 80-247-0143-X.