Retroperitoneum

From WikiSkripta


Retroperitoneum je štěrbinovitý prostor mezi nástěnným peritoneem a fascia transversalis na zadní stěně břišní. Obsahuje některé orgány, cévy a nervy.

Retroperitoneum

Ohraničení retroperitonea[edit | edit source]

 • ventrálně: parietální peritoneum přecházející ve viscerální peritoneum v mesenteriu a mesocolon transversum
 • dorsálně: zadní stěna břišní (těla obratlů s lig. longitudinale anterius, m. psoas major et minor, m. quadratus lumborum, m. transversus abdominis)
 • kraniálně: bránice (hiatus aorticus a foramen venae cavae představují komunikace retroperitonea s mediastinem)
 • kaudálně: plynule přechází v subserosní prostor pánve

Orgány retroperitonea[edit | edit source]

 • ledviny a jejich obaly (fascia praerenalis et retrorenalis, capsula adiposa et fibrosa renis, corpus adiposum pararenale)
 • kalichy, pánvičky a močovody
 • nadledviny
 • sekundárně retroperitoneální orgány: duodenum (celé kromě bulbu) + pankreas (caput et corpus) + colon ascendens et colon descendens

Cévy retroperitonea[edit | edit source]

 • aorta a její větve (parietální, viscerální párové a nepárové)
 • vena cava inferior a její přítoky
 • lymfatické uzliny a cévy (nll. iliaci et lumbales, truncus intestinalis, trunci lumbales, cisterna chyli, počátek ductus thoracicus)

Nervy retroperitonea[edit | edit source]

 • paravertebrální ganglia (truncus sympaticus lumbalis)
 • prevertebrální ganglia (ggll. coeliaca, aorticorenalia, ggl. mesentericum superius et inferius)
 • vegetativní pleteně (plexus aorticus abdominalis = plexus coeliacus (plexus solaris) et mesentericus)
 • nervy z plexus lumbalis (n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis, n. cutaneus femoris lat., n. femoralis, n. genitofemoralis, n. obturatorius)
 • n. subcostalis
 • nn. splanchnici (n. splanchnicus major, minor, imus (z hrudní části truncus sympaticus), nn. splanchnici lumbales (z bederní části truncus sympaticus))
 • sympatická paraganglia (chromafinní, největší z nich je Zuckerkandlův orgán, zaniká do 13. roku)

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]