Plexus lumbalis

From WikiSkripta
Plexus lumbalis

Plexus lumbalis vzniká propojením silných předních větví spinálních nervů L1–L3 k nimž se přidává slabá spojka z Th12 a silná spojka z L4. Je uložen v m. psoas major při páteři. Z pleteně vystupují:

 • rr. musculares − svalové větve pro m. psoas major et minor, m. quadratus lumborum a pro mm. intertransversarii.
 • Další odstupující větve jdou nejprve po vnitřní straně svalové stěny břišní (kryty peritoneem a transversální fascií), poté procházejí svalovou stěnou břišní a pokračují do kůže tříselné krajiny a stehna pod inguinálním ligamentem.
 • Dolní nervy z pleteně − n. femoralis a n. obturatorius − sestupují nejprve pánví po zadní stěně a poté se podél m. psoas major dostanou k přední stěně pánevní a vystupují na stehno.

Nervus iliohypogastricus (TH12 a L1)[edit | edit source]

Vystupuje z vnějšího okraje m. psoas major. Dále probíhá laterokaudálně za ledvinou po m. quadratus lumborum. Ve střední axilární čáře vystupuje mezi m. transversus abdominis a m. obliquus internus abdominis.

Inervační oblast[edit | edit source]

 1. motoricky − m. obliquus internus abdominis a m. transversus abdominis,
 2. senzitivně − kůži v prahu podél ligamentum inguinale, v krajině kyčelního kloubu a kůži v regio pubica a v dolním úseku stěny břišní.

Větve[edit | edit source]

 • r. cutaneus lateralis − zevní kožní větev inervující kůži v krajině kyčelního kloubu a podél ligamentum inguinale
 • r. cutaneus anterior − větvička pro kůži nad ligamentem inguinale a v regio pubica

Nervus ilioinguinalis (L1)[edit | edit source]

Po výstupu z m. psoas major jde po vnitřní ploše stěny břišní − spolu s n. iliohypogastricus za ledvinou − dále po stěně přechází na přední stranu do inguinálního kanálu, kterým prochází. Vystupuje z něho v anulus inguinalis superficialis a vysílá senzitivní větve do kůže vnitřní části tříselné krajiny a do kůže zevního genitálu.

Inervační oblast[edit | edit source]

 1. motoricky − m. obliquus internus abdominis, m. transversus abdominis a m. cremaster,
 2. senzitivně − kůže v krajině inguinálního kanálu, u muže kůži přední strany skrota a kořene penisu, u ženy kůži na mons pubis a na předních částech labia majora.

Větve[edit | edit source]

 • rr. scrotales / labiales anteriores − pro kůži zevního genitálu,
 • rr. musculares − pro m. transversus a m. obliquus internus abdominis a pro m. cremaster.

Nervus genitofemoralis (L1 a L2)[edit | edit source]

Po oddělení z plexus lumbalis prochází skrze m. psoas major dopředu a po jeho povrchu sestupuje k ligamentum inguinale. Dělí se v různé výši na povrchu psoasu nebo z něj může vystupovat již rozdělen. Vysílá r. genitalis a r. femoralis.

Kmen n. genitofemoralis může chybět a jeho větve pak vystupují ze sousedních nervů. R. genitalis může vystupovat z plexu i samostatně a r. femoralis je pak větví z n. cutaneus femoris lateralis nebo z nervus femoralis.

Inervační oblast[edit | edit source]

 1. motoricky − m. cremaster,
 2. sensitivně − část kůže na přední ploše stehna,kůže skrota u muže nebo kůži labia majora u ženy.

Větve[edit | edit source]

 • r. genitalis − sestupuje do tříselného kanálu a cestou sleduje funiculus spermaticus u muže nebo ligamentum teres uteri u ženy. Motoricky inervuje m. cremaster. Po výstupu z anulus inguinalis superficialis inervuje sensitivně kůži okolí.
 • r. femoralis − prochází pod tříselným vazem − zpravidla v lacuna vasorum − na přední stranu stehna. Skrze hiatus saphenus se větve dostávají do podkoží a sensitivně inervují kůži přední plochy stehna.

Nervus cutaneus femoris lateralis (L2 a L3)[edit | edit source]

Vystupuje z boku m. psoas major ve výši crista iliaca − šikmo kříží m. iliacus pod jeho fascií − směrem ke spina iliaca anterior superior. Podbíhá ligamentum inguinale a přechází na stehno pod fascia lata femoris.

Inervační oblast[edit | edit source]

 • Sensitivně inervuje kůži na předoboční ploše stehna až po oblast kolenního kloubu.

Nervus femoralis (L1/L2–L4)[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Nervus femoralis.

Nervus obturatorius (L2–L4)[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Nervus obturatorius.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 1. vydání. Praha : Grada, 1997. 672 s. ISBN 80-7169-140-2.