Ossa tarsi

From WikiSkripta

Ossa tarsi
Ossa tarsi. A: calcaneus, B: talus, C: Os cuboideum, D: Os naviculare, E: Os cuneiforme laterale, F: os cuneiforme intermedium and G: os cuneiforme mediale. Vlevo pohled od plosky zespodu, v pravo pohled od dorsa nohy.

Mezi ossa tarsi neboli kosti zánártní patří talus, calcaneus, os naviculare, os cuboideum a ossa cuneiformia.

Talus[edit | edit source]

Talus neboli kost hlezenní je nejproximálnější z tarsálních kostí. Tuto kost můžeme rozdělit na tři části:

 • trochlea tali – proximální výběžek pro skloubení s kostmi bérce;
 • corpus tali – nachází se pod trochleou, dorzálně vybíhá v processus posterior tali, který je rozdělen žlábkem, sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi na dva hrbolky – tuberculum mediale et tuberculum laterale. Na spodní straně jsou tři koubní plochy – facies articularis talaris posterior, mediale et anterior. Mezi střední a zadní ploškou je hluboká rýha, sulcus tali. Laterálně vybíhá v processus lateralis tali;
 • caput tali – hlavice kosti, artikulující s os naviculare.

Calcaneus[edit | edit source]

Calcaneus neboli kost patní je největší z tarsálních kostí. Na této kosti rozslišujeme následující útvary:

 • facies articularis talaris anterior, media, posterior calcanei – kloubní plochy pro spojení s talem;
 • sulcus calcanei – zářez, který se přikládá k sulcus tali a společně vytvářejí dutinu, sinus tarsi;
 • sustentaculum tali – výstupek na mediální straně calcaneu, který zdola podepírá talus. Za ním je otisk šlachy musculi flexoris hallucis longi;
 • trochlea peronaealis – malý výběžek na laterální straně calcaneu, pod ním je žlábek po otisku šlachy m. peronei longi;
 • tuber calcanei – místo úponu Achillovy šlachy, vybíhá dopředu ve dva hrbolky, processus medialis et lateralis tuberis calcanei;
 • facies articularis cuboidea – kloubní plocha pro artikulaci s os cuboideum.

Os naviculare[edit | edit source]

Os naviculare neboli kost loďková je oploštělá kost proximálně kloubně spojená s talem a distálně s ossa cuneiformea. Na mediální straně je hmatný orientační hrbolek, tuberositas ossis navicularis.

Os cuboideum[edit | edit source]

Os cuboideum neboli kost krychlová je kost, která proximálně artikuluje kloubně s kalkaneem, distálně má kloubní plochy pro čtvrtý a pátý metatars. Na plantární ploše je šikmo jdoucí hluboká rýha pro šlachu musculus peroneus longus. Na os cuboideum také rozeznáváme tuberositas ossis cuboidei sloužící pro úpon ligament.

Ossa cuneiformia[edit | edit source]

Ossa cuneiformea neboli kosti klínovité navazují na os naviculare. Rozeznáváme tři tyto kosti:

 • os cuneiforme mediale – největší;
 • os cuneiforme intermedium – nejmenší;
 • os cuneiforme laterale.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I : Pohybové ústrojí. 1. vydání. Martin, SR : Vydavateľstvo Osvěta, 2001. 463 s. ISBN 80-8063-046-1.

Doporučená literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.
 • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I : Pohybové ústrojí. 1. vydání. Martin, SR : Vydavateľstvo Osvěta, 2001. 463 s. ISBN 80-8063-046-1.