Kosti prstců

From WikiSkripta

Články prstců (phalanges) jsou dva na palci a po třech na ostatních prstcích.

Článek prstce (phalanx)[edit | edit source]

Kosti prstců nohy

Na každém článku rozeznáváme 3 hlavní části:

  • basis phalangis – širší proximální úsek, baze článku;
  • corpus phalangis – štíhlejší tělo článku, střední část;
  • caput phalangis – hlavice, kterou článek distálně končí.

Baze článků jsou transverzálně rozšířené, proximálně nesou u proximálních článků oválnou konkávní kloubní plošku pro spojení s příslušnou kostí metatarsu. U středních a distálních článků nesou jamku kladky s vodící lištou.

Těla článků se podobají článkům na ruce jen u proximálních článků, těla ostatních článků jsou zpravidla velmi krátká.

Hlavice článků mají konvexní kladky s rýhou (podobně jako na ruce).

Phalanx proximalis, media, distalis[edit | edit source]

Podle polohy na prstci se rozeznává phalanx proximalis, media et distalis. Palec nemá phalanx media.

Proximální články jsou (s výjimkou palce) štíhlé. Střední a distální články jsou krátké (zejména střední články) a mají tendenci srůstat s články distálními.

Distální články mají na koncích na plantární straně tuberositas phalangis distalis – drsnatinu pro úpon vaziva bříška prstce (obdobně jako na ruce).

Hmatné[edit | edit source]

Hmatné jsou články prstců z dorzální strany.

Ossa sesamoidea pedis – sesamské kůstky nohy[edit | edit source]

  • Vyskytují se ve dvojici u metatarsofalangového kloubu palce.
  • Jsou to oválné kůstky zanořené v úponových šlachách krátkých svalů palce.
  • Stykem s kloubem podmiňují dvě rýhy na hlavici palcové metatarsové kosti.
  • Podobná dvojice sesamských kůstek je často i pod metatarsofalangovým kloubem 2. a 5. prstce, vzácněji i u 3. nebo 4. prstce.
  • Sesamská kůstka je častá také ve šlaše m. fibularis longus – tam, kde šlacha zatáčí pod os cuboideum (sesamum fibulare).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 1. 3. vydání. Praha : Grada, 2011. 534 s. ISBN 978-80-247-3817-8.