Os zygomaticum

From WikiSkripta

os zygomaticum
kost lícní
os zygomaticum
os zygomaticum
TA A02.1.14.001
Artikulující kosti maxilla, os temporale
Funkce spolu s os temporale tvoří arcus zygomaticus

Spojuje skelet tváře se stěnou neurokrania, tvoří okraj vnější stěny orbity a část jejího spodního okraje. Významně se podílí na tvaru a proporcích tváře.

  • Spolu s výběžkem os temporale vytváří arcus zygomaticus – jařmový oblouk.
  • Je spojena s processus zygomaticus maxily a její dva výbežky tvoří další spojení:
  1. processus frontalis – míří kraniálně a spojuje kost lícní s ala major kosti klínové;
  2. processus temporalis – míří dorzálně a spojuje se s processus zygomaticus kosti spánkové a vytváří arcus zygomaticus.

Otvory[edit | edit source]

Do jařmové kosti vstupuje a větví se v ní druhá větev n. trigeminus, n. zygomaticus.

  • Foramen zygomaticoorbitale – na očnicové ploše, n. zygomaticus tudy vchází do kosti;
  • Foramen zygomaticofaciale – na obličejové ploše, vystupuje odsud stejnojmenná větev nervu, tedy n. zygomaticofacialis;
  • Foramen zygomaticotemporale – odstup n. zygomaticotemporalis na temporální straně kosti.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-7169-970-5.