Sedací kost

From WikiSkripta

Kost sedací (os ischii) je jednou ze tří složek kosti pánevní (os coxae). Skládá se z těla kosti sedací (corpus ossis ischii) uloženého dorzokaudáně při acetabulu a ramena (ramus ossis ischii) ve tvaru písmene L. Ramus má dvě části, jednu jdoucí kaudálně a druhou pokračující ventromediálně.

Sedací kost

Struktury kosti sedací[edit | edit source]

Na kosti sedací rozlišujeme následující struktury:

  • tuber ossis ischii, hrbol sedací – na přechodu těla a ramena kosti sedací. Jeho zdrsnatělost způsobuje odstup zadní skupiny svalů stehenních, dále zde končí ligamentum sacrotuberale;
  • incisura ischiadica minor, zářez na sestupné části ramena kosti sedací mezi spina ischiadica a tuber ischiadicum. Za pomoci ligamentum sacrospinale, ligamentum sacrotuberale a kosti křížové je uzavřen východ z pánveforamen ischiadicum minus, kterým prochází cévní a nervové zásobení mezi malou pánví, hrází a stehnem;
  • spina ischiadica, trn sedací, tvoří rozhraní mezi incisura ischiadica minor a incisura ischiadica major, vyčnívá dorzomediálním směrem.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi : Pohybové ústrojí. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 463 s. sv. 1. ISBN 80-8063-046-1.
  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-7169-970-5.