Scapula

From WikiSkripta

Scapula
lopatka
Lopatka z přední strany
Lopatka z přední strany
TA A02.4.01.001
Artikulující kosti humerus, clavicula
Typ artikulace kulový volný kloub v articulatio humeri, plochý kloub v articulatio acromioclaviculare
Osifikace chondrogenní
Lopatka z přední strany, s popisky
Lopatka zezadu, s popisky

Lopatka (scapula) je plochá trojúhelníkovitá kost. Nachází se v úrovni 2. až 7. žebra. Přestože nemá přímé kostní spojení s trupem, je díky svalům hrudníku (svalovému korzetu) přidržována na svém místě. Účastní se některých pohybů horní končetiny, především abdukce nad 90°.

Její tři okraje se označují:

margo medialis
mediální okraj, rovnoběžný s podélnou osou páteře;
margo lateralis
šikmý, kraniálním směrem se odchyluje laterálně;
margo superior
horní rovnoběžný okraj.

Tyto tři okraje se stýkají ve třech úhlech:

angulus superior
styk margo superior a medialis;
angulus inferior
styk margo medialis a lateralis;
angulus lateralis
styk margo lateralis a superior.

Dorzální strana[edit | edit source]

Na dorzální straně (facies posterior) vybíhá hřeben (spina scapulae), který se na laterálním okraji lopatky odděluje a vybíhá v acromion (nadpažek). Hřeben rozděluje lopatku v první čtvrtině margo medialis a směřuje k angulus lateralis. Nad a pod hřebenem vznikají dvě jámy (fossa supraspinata et infraspinata), ve kterých jsou uloženy svaly ramenního pletence (z nich jsou klinicky nejvýznamější svaly rotátorové manžety). Z horního okraje vyčnívá zobcovitý výběžek (processus coracoideus).

Ventrální strana[edit | edit source]

Ventrální plocha lopatky (facies costalis) je mírně vyhloubena ve fossa subscapularis, na jejímž povrchu nalezneme drsné čáry zvané lineae musculares. Tyto čáry slouží pro připojení svalu musculus subscapularis.

Laterální strana[edit | edit source]

Na laterálním úhlu se nachází kloubní jamka ramenního kloubu, cavitas glenoidalis. Z laterálního pohledu má tvar mělké oválné mističky. Acromion a processus coracoideus ji kraniálně „zastřešují“, čímž vytváří kostěnou část fornix humeri.

Nad a pod cavitas glenoidalis se nachází drobné hrbolky pro začátky svalů:

tuberculum supraglenoidale
na horní části jamky, zde se upíná dlouhá hlava bicepsu;
tuberculum infraglenoidale
pod dolním okrajem jamky, začíná zde dlouhá hlava tricepsu.

Osifikace[edit | edit source]

Osifikace lopatky začíná asi v 8. týdnu těhotenství, postupně vznikají další osifikační centra v processus coracoideus, acromionu a fossa glenoidalis. Od 14. do 20. roku dochází ke srůstům jednotlivých osifikačních center.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.