Carpus

From WikiSkripta

Zápěstní kosti (ossa carpi) tvoří dvě řady drobných kůstek, každá řada po čtyřech:

  • proximální řada – (mediolaterálně, ulnoradiálně) os pisiforme, triquetrum, lunatum, scaphoideum;
  • distální řada – (mediolaterálně, ulnoradiálně) os hamatum, capitatum, trapezoideum, trapezium.

Proximální řada se účastní radioulnárního skloubení. Na distální nasedají ossa metacarpi (záprstní kosti).

Karpální kosti vytváří kostěný podklad karpálního tunelu, kterým prochází šlachy m. flexor digitorum superficialis et profundus a nervus medianus, který zde bývá často utlačován (syndrom karpálního tunelu).

Proximální řada[edit | edit source]

Os pisiforme[edit | edit source]

Hrášková kost. Má tvar i velikost hrachového zrna. Vyvíjí se jako sezamská kůstka ve šlaše ulnárního flexoru zápěstí.

Os triquetrum[edit | edit source]

Trojhranná kost. Má tvar nepravidelného čtyřstěnu.

Os lunatum[edit | edit source]

Měsíčková kost. Její tvar připomíná půlměsíc.

Os scaphoideum[edit | edit source]

Člunkovitá kost (neplést s os naviculare na tarsu). Její tvar vzdáleně připomíná loďku, prohlubeň je obrácena mediálně. Je největší kostí proximální řady. Nese tuberculum ossis scaphoidei. (bohužel na anglické verzi obrázku je právě zmíněná chyba - naviculare x scaphoideum)

Distální řada[edit | edit source]

Os hamatum[edit | edit source]

Hákovitá kost. Má trojúhelníkovitý tvar. Výrazně z ní vystupuje hamulus ossis hamati (háček).

Os capitatum[edit | edit source]

Hlavatá kost. Největší karpální kost. Proximálně směřující část se nazývá caput ossis capitati a zapadá do proximální řady mezi os lunatum a os scaphoideum.

Os trapezoideum/Os multangulum minus[edit | edit source]

Malá kost mnohohranná, neboli šátečkovitá. Tvarově připomíná písmeno L (botička), v sagitálním průřezu má tvar pyramidy obrácené základnou na dorsum manus.

Os trapezium/Os multangulum majus[edit | edit source]

Velká kost mnohohranná. Má podobný tvar, jako os trapezoideum, je ale větší. Laterodorsálně je nápadná sedlovitá plocha pro skloubení s první (palcovou) metakarpální kostí.

Osifikace[edit | edit source]

Karpální kůstky osifikují až postnatálně v tomto pořadí (v závorce přibližný čas osifikace):

os capitatum (2. m), hamatum (3. m), triquetrum (3. r), lunatum (4. r), scaphoideum (5. r), trapezium (5. r), trapezoideum (6. r), pisiforme (7.–13. r).

Osifikace karpálních kůstek je dobrým ukazatelem tělesné vyspělosti dítěte.

Obrázky[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.