Kyčelní kost

From WikiSkripta

Os ilium (kost kyčelní) je kraniálnější větší část os coxae. Tato párová kost je postavena tak, že se společně s kyčelní kostí druhé strany rozevírají ventrálně a kraniálně.

Acetabulum[edit | edit source]

Acetabulum je jamka kyčelního kloubu, o průměru cca 5 cm (je to ale silně variabilní), na zevní straně os coxae. Je tvořeno z 2/5 os ilium (kraniálně), z 2/5 os ischii (dorsokaudálně) a 1/3 os pubis (ventrokaudálně). Nalézáme na ní následující útvary:

 • sulcus supraacetabularis – mělká vklesnina nad kraniálním okrajem acetabula. Začíná zde caput reflexum musculi recti femoris;
 • limbus (margo) acetabuli – mírně prominujicí okraj jamky, který je v místě incisura acetabuli přerušen;
 • incisura acetabuli – zářez na kaudální části acetabula;
 • facies lunata – vlastní styčná plocha articulatio coxae, která se nachází na obvodu jamky;
 • fossa acetabuli – vyhloubený střed jamky, za čerstva obsahuje pulvinar acetabuli (tukový polštář).
Vnější plocha os ilium
Vnitřní plocha os ilium
Osifikace os ilium

Struktury os ilium[edit | edit source]

Na os ilium nalézáme následující struktury:

 • corpus ossis ilii – tělo kyčelní kosti, které se nachází při acetabulu a kraniálně se rozšiřuje;
 • ala ossis ilii – lopata kosti kyčelní, kraniálně rozšířená a má další typické útvary:
  • crista iliaca – hřeben kyčelní, horní okraj ala ossis ilii, který je hmatný. Na něm dále rozlišujeme:
   • labium externum – vnější podélná linie, úpon dorsálních a kaudálních snopců m. obliquus externus abdominis;
   • linea intermedia – střední podélná linie, začátek části snopců m. obliquus internus abdominis;
   • labium internum – vnitřní podélná linie, začátek části snopců m. transversus abdominis;
   • tuberculum iliacum (seu tuberculum gluteum anterius (Waldeyeri)) – v přední čtvrtině na labium externum cristae iliacae, rozšířené místo při začátku m. gluteus medius;
   • spina iliaca anterior superior – ventrální zakončení crista iliaca, hmatná, začátek části m. tensor fasciae latae, začátek m. sartorius a ligamentum inguinale;
   • spina iliaca posterior superior – dorsální zakončení crista iliaca, hmatná;
  • spina iliaca anterior inferior – kaudální obdoba spina iliaca anterior superior, začátek caput rectum musculi recti femoris a ligamentum iliofemorale;
  • spina iliaca posteror inferior – kaudální obdoba spina iliaca posterior inferior, hmatná.
 • eminentia iliopubica – nízký hrbol ventrálně na hranici s os pubis;
 • incisura ischiadica major – velký zářez vzadu mezi spina iliaca posterior superior (patřící os ilium) a spina ischiadica (patřící os ischii). Tvoří část ohraničení foramen ischiadicum majus;
 • facies sacropelvica – vnitřní plocha lopaty kyčelní, je vyhloubena jako:
  • fossa iliaca – jáma kyčelní, začíná zda m. iliacus, součást musculus iliopsoas. Můžeme zde popsat tyto struktury:
 • facies glutea – vnější plocha os ilium. Na té rozlišujeme:

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 2. vydání. Praha : Grada, 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.