Plexus lumbalis

From WikiSkripta

(Redirected from Nervus iliohypogastricus)

Plexus lumbalis

Plexus lumbalis vzniká propojením silných předních větví spinálních nervů L1–L3 k nimž se přidává slabá spojka z Th12 a silná spojka z L4. Je uložen v m. psoas major při páteři. Z pleteně vystupují:

 • rr. musculares − svalové větve pro m. psoas major et minor, m. quadratus lumborum a pro mm. intertransversarii.
 • Další odstupující větve jdou nejprve po vnitřní straně svalové stěny břišní (kryty peritoneem a transversální fascií), poté procházejí svalovou stěnou břišní a pokračují do kůže tříselné krajiny a stehna pod inguinálním ligamentem.
 • Dolní nervy z pleteně − n. femoralis a n. obturatorius − sestupují nejprve pánví po zadní stěně a poté se podél m. psoas major dostanou k přední stěně pánevní a vystupují na stehno.

Nervus iliohypogastricus (TH12 a L1)

Vystupuje z vnějšího okraje m. psoas major. Dále probíhá laterokaudálně za ledvinou po m. quadratus lumborum. Ve střední axilární čáře vystupuje mezi m. transversus abdominis a m. obliquus internus abdominis.

Inervační oblast

 1. motoricky − m. obliquus internus abdominis a m. transversus abdominis,
 2. senzitivně − kůži v prahu podél ligamentum inguinale, v krajině kyčelního kloubu a kůži v regio pubica a v dolním úseku stěny břišní.

Větve

 • r. cutaneus lateralis − zevní kožní větev inervující kůži v krajině kyčelního kloubu a podél ligamentum inguinale
 • r. cutaneus anterior − větvička pro kůži nad ligamentem inguinale a v regio pubica

Nervus ilioinguinalis (L1)

Po výstupu z m. psoas major jde po vnitřní ploše stěny břišní − spolu s n. iliohypogastricus za ledvinou − dále po stěně přechází na přední stranu do inguinálního kanálu, kterým prochází. Vystupuje z něho v anulus inguinalis superficialis a vysílá senzitivní větve do kůže vnitřní části tříselné krajiny a do kůže zevního genitálu.

Inervační oblast

 1. motoricky − m. obliquus internus abdominis, m. transversus abdominis a m. cremaster,
 2. senzitivně − kůže v krajině inguinálního kanálu, u muže kůži přední strany skrota a kořene penisu, u ženy kůži na mons pubis a na předních částech labia majora.

Větve

 • rr. scrotales / labiales anteriores − pro kůži zevního genitálu,
 • rr. musculares − pro m. transversus a m. obliquus internus abdominis a pro m. cremaster.

Nervus genitofemoralis (L1 a L2)

Po oddělení z plexus lumbalis prochází skrze m. psoas major dopředu a po jeho povrchu sestupuje k ligamentum inguinale. Dělí se v různé výši na povrchu psoasu nebo z něj může vystupovat již rozdělen. Vysílá r. genitalis a r. femoralis.

Kmen n. genitofemoralis může chybět a jeho větve pak vystupují ze sousedních nervů. R. genitalis může vystupovat z plexu i samostatně a r. femoralis je pak větví z n. cutaneus femoris lateralis nebo z nervus femoralis.

Inervační oblast

 1. motoricky − m. cremaster,
 2. sensitivně − část kůže na přední ploše stehna,kůže skrota u muže nebo kůži labia majora u ženy.

Větve

 • r. genitalis − sestupuje do tříselného kanálu a cestou sleduje funiculus spermaticus u muže nebo ligamentum teres uteri u ženy. Motoricky inervuje m. cremaster. Po výstupu z anulus inguinalis superficialis inervuje sensitivně kůži okolí.
 • r. femoralis − prochází pod tříselným vazem − zpravidla v lacuna vasorum − na přední stranu stehna. Skrze hiatus saphenus se větve dostávají do podkoží a sensitivně inervují kůži přední plochy stehna.

Nervus cutaneus femoris lateralis (L2 a L3)

Vystupuje z boku m. psoas major ve výši crista iliaca − šikmo kříží m. iliacus pod jeho fascií − směrem ke spina iliaca anterior superior. Podbíhá ligamentum inguinale a přechází na stehno pod fascia lata femoris.

Inervační oblast

 • Sensitivně inervuje kůži na předoboční ploše stehna až po oblast kolenního kloubu.

Nervus femoralis (L1/L2–L4)

nervus femoralis
stehenní nerv
Nervus femoralis
Nervus femoralis
TA A14.2.07.020
Funkce motoricky inervuje m. iliopsoas, svaly přední skupiny stehna a část m. pectineus, senzitivní inervace viz v textu
Odstup z plexus lumbalis
Větve rr. musculares, rr. cutanei anteriore, n. saphenus
Obraz obrny porucha flexe v kyčli a extenze v koleni Obrna nervus femoralis

N. femoralis je silný smíšený nerv vznikající z plexus lumbalis. Vystupuje na laterální straně m. psoas major. V pánvi sestupuje v rýze mezi m. iliacus a m. psoas major. Spolu s těmito svaly prochází skrze lacuna musculorum laterálně od tepny a. femoralis do fossa iliopectinea, kde se rozpadá ve větve: rr. musculares, rr. cutanei anteriores, n. saphenus.

Inervační oblast

N. femoralis je smíšený nerv, obsahuje složku senzitivní i motorickou.

 1. motorickym. iliopsoas, svaly přední skupiny stehna (m. quadriceps femoris, m. sartorius) a část m. pectineus.
 2. senzitivně − část kyčelního a kolenního kloubu, periost přední strany kosti stehenní, kůži distálních tří čtvrtin přední strany stehna, kůži na přední a vnitřní straně kolenní krajiny a kůži na přední vnitřní straně bérce a části hřbetu nohy − od vnitřního kotníku po os naviculare.

Větve

Rr. musculares

Jedná se o motorické inervační větve pro m. iliopsoas, m. quadriceps femoris (včetně m. articularis genus), m. sartorius a m. pectineus − ten je diploneurální a jeho druhou inervační větví je n. obturatorius.

Rr. cutanei anteriores

Těchto 5 senzitivních větví vede do kůže distálních tří čtvrtin přední strany stehna až po patellu.

N. saphenus

Dlouhá senzitivní větev, která sestupuje po stehně spolu s a. femoralis až do canalis adductorius, kde tepnu opouští ve výši tuberositas tibiae a proráží lamina vastoadductoria do podkoží. Dále pokračuje po přední vnitřní straně bérce, podél v. saphena magna před mediální kotník a na tarsus až po os naviculare. N. saphenus vysílá další větve: r. infrapatellaris, rr. cutanei cruris mediales.

R. infrapatellaris
Tato senzitivní větev míří do kůže na vnitřní přední stranu kolenního kloubu.
Rr. cutanei cruris mediales
Větvičky inervují kůži vpředu na mediální straně bérce a část tarsální krajiny.

Kromě vyjmenovaných větví vysílá n. femoralis větvičky pro senzitivní inervaci kyčelního kloubu, kolenního kloubu a periostu na přední straně kosti stehenní.

Poškození

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Obrna nervus femoralis.

Nervus obturatorius (L2–L4)

Nervus obturatorius
TA A14.2.02.001
Funkce motorická a senzitivní
Odstup z plexus lumbalis
Větve r. anterior n. obturatorii, r. posterior n. obturatorii, n. obturatorius accesorius
Obraz obrny porucha čití, porucha zevní rotace a rotace stehna

N. obturatorius (L2−L4) je silný smíšený nerv vznikající z plexus lumbalis. Obsahuje motorická vlákna pro adduktory stehna a senzitivní vlákna pro kůži vnitřní strany stehna. Jako jediný nerv z plexus lumbalis vystupuje na mediální straně m. iliopsoas. Pokračuje pod ramus superior ossis pubis do canalis obturatorius a v něm, nebo těsně po průchodu, se větví:r. anterior, r. posterior, n. obturatorius accessorius.

Inervační oblast

N. obturatorius jako smíšený nerv obsahuje motorickou a senzitivní složku.

 1. motoricky − všechny adduktory stehna
 2. senzitivně − kůži na spodních dvou třetinách vnitřní strany stehna a část pouzdra kyčelního a kolenního kloubu

Větve

Plexus lumbosacralis

R. anterior nervi obturatorii

Leží na m. obturatorius externus a na m. adductor brevis. Je kryt průběhem m. pectineus a m. adductor longus. Inervuje m. pectineus (diploneurální sval − přichází do něj ještě větvička z n. femoralis), m. adductor longus a m. gracilis.

 • r. cutaneus − jeho senzitivní větev pro kůži spodních dvou třetin mediální strany stehna.

R. posterior nervi obturatorii

Prochází dorsálně skrze m. obturatorius externus do m. adductor magnus (diploneurální sval − na inervaci se podílí větev z n. ischiadicus). Motoricky inervuje svaly kolem kterých prochází a m. adductor brevis.

 • Podél a. poplitea vysílá sestupnou senzitivní větev do pouzdra kolenního kloubu.

N. obturatorius accessorius

Je to nekonstantní nerv. Jestliže se vytvoří, podílí se na motorické inervaci m. pectineus a na sensitivní inervaci kyčelního a kolenního kloubu.

Poškození

Poškození n. obturatorius, k němuž může dojít i tlakem těhotné dělohy, způsobí:

 1. pacient není schopen zevní rotace a addukce stehna − nemůže zkřížit dolní končetiny;
 2. senzitivní výpadek pacient zpravidla nepociťuje.
 • Howshipův-Rombergův syndrom − vzniká tlakem na nerv hernií v canalis obturatorius. Hlavními symptomy jsou bolesti vystřelující do vnitřní strany stehna, které pacient nejvíce pociťuje na kolenním kloubu.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 1. vydání. Praha : Grada, 1997. 672 s. ISBN 80-7169-140-2.