Truncus sympaticus

From WikiSkripta

Centrální část truncus sympaticus je tvořena jádry bočních rohů míšních: nc. intermediomedialis a intermediolateralis v rozsahu T1-L2

Nadřazenými sympatickými centry v CNS jsou formatio reticularis, hypotalamus a limbický systém.

K sympatiku můžeme zařadit i dřeň nadleviny.

Truncus sympaticus tvoří dva typy sympatických ganglií:

 1. paravertebrální – párový truncus sympaticus (dx. et sin.) – řetězec ganglií po stranách páteře od lební base po os sacrum,
 2. prevertebrální – ganglia jako součást plexus aorticus abdominalis (před aortou při odstupu velkých cév – ggl. coeliaca, ggl. aorticorenalia, ggl. mesentericum superius et inferius)

Na rozdíl od sympatických ganglií jsou parasympatická ganglia uložena buď v plexech velmi blízko cílových orgánů nebo přímo v jejich stěně (intramurální ganglia).

Truncus sympaticus (pohled na ventrální stranu páteře)

Krční truncus sympaticus

3 druhy sympatických vláken:

a) Rami communicantes grisei - vracají se zpět do spinálního nervu, většinou postgangliová vlákna

b) Rami viscerales et vasculares - vystupují z ganglií a vedou podél cév do periferie

c) Vlákna do autonomních nervových pletení a ganglií vnitřních orgánů - stretávajú sa s parasympatikovými
Krční sympatikus je visceromotorický systém začínající v CNS. Pars sympatica má svá jádra v CNS, která tvoří nucleus intermediolateralis postranních sloupců míchy. Pregangliová vlákna vycházejí z míchy spolu s vlákny předních kořenů míšních, od míšních nervů se oddělují jako rr. communicantes albi. Dále vstupují do ganglii trunci sympathici a tam jsou přepojena na postgangliové neurony.

Krční ganglia

Schéma krčních ganglií

V krční části jsou 3 ganglia: ggl. cervicale superius, medium et inferius. Ganglion cervicale inferius zpravidla splývá s 1. hrudním ggl. ve společné ggl. cervicothoracicum (ggl. stellatum).

Ganglion cervicale superius

Je uloženo před příčnými výběžky C2–C4. Pregangliová vlákna přicházejí cestou truncus sympathicus z rozhraní krční a hrudní míchy. Ganglion vysílá postgangliová vlákna (rr. communicantes grisei) do 4 krčních nervů:

 • N. jugularis – větev do ggl. inferius nervi glossopharyngei a do ggl. superius n. vagi, sympatická vlákna jdou dále s větvením n. IX a n. X.
 • N. caroticus internus – k a. carotis interna a na ní vytváří plexus caroticus internus, z něho pak odstupují další pleteně podél větví a. carotis interna v lebce nervy:
  • nn. caroticotympanici;
  • n. petrosus profundus.
 • Nn. carotici externi – vytvářejí periarteriální pleteň na a. carotis externa. Pleteň pokračuje po všech větvích arterie (plexus facialis, plexus lingualis, plexus temporalis superficialis, plexus maxillaris, atd.). Z pleteně odstupují samostatné sympatické větve: radix sympathica ggl. otici a radix sympathica ggl. submandibulares.
 • n. cardiacus cervicalis superius - sestupuje do plexus cardiacus.

Ganglion cervicale medium

Je ve výši příčného výběžku C5, zpravidla v úrovni, kde se truncus sympathicus kříží s a. thyroidea inf. Pregangliová vlákna jdou do ggl. cestou truncus sympathicus z rozhraní krční a hrudní míchy. Ganglion vysílá postgangliová vlákna:

 • rr. communicantes grisei do nervů C4 a C5;
 • větévky do plexus thyroideus inferior pro štítnou žlázu a příštítná tělíska;
 • n. cardiacus cervicalis medius – sestupuje za a. carotis communis a dále před a. subclavia do plexus cardiacus.

Ganglion stellatum

Ganglion stellatum

Je uloženo před příčným výběžkem C7, za odstupem a. vertebralis z a. subclavia. Pregangliová vlákna procházejí z nervů C8 a Th1–Th3. Postgangliová vlákna jdou jako rr. communicantes grisei do míšních nervů C7, C8 a Th1–Th3, jednak jako:

 • větve do plexus subclavius – vytvářejí periarteriální pleteň, které dále přechází na všechny navazující tepny horní končetiny;
 • n. vertebralis – jde dopředu k a. vertebralis, kde vytváří plexus vertebralis;
 • n. cardiacus cervicalis inferior – sestupuje za a. subclavia do plexus cardiacus.

Hrudní truncus sympaticus

 • 10 až 12 párov ganglií pospájaných pomocou rami interganglionares, paravertebrálne k zadnej vnútornej ploche hrudníka
 • Leží po stranách páteře před hlavičkami žeber, kryt parietální pleurou, vycházejí z něj nervi splanchnici (major, minor, imus), které pak procházejí bránicí a vstupují do plexus aorticus abdominalis
 • rr. communicantes grisei pre hrudné spinálne nervy
 • rr. pulmonales thoracici, rr. oesophageales, r. renalis
 • n. splanchnicus major - spojením 5.-9. ganglion thoracicum, obsahuje pregangliové vlákna - axóny perikaryí z miechy
 • n. splanchnicus minor - spojením 10.-11. ganglion a dostáva sa do plexus coeliacus
 • n. splanchnicus imus - z 11. (12.) ganglia do plexus renalis

Lumbální truncus sympaticus

 • 4 ganglia spojené rami interganglionares
 • pregangliové vlákna ze sympatických perikaryí 2.-3. lumbálního segmentu
 • postgangliové pokračují jako :
 • rr. communicantes grisei
 • rr. vasculares do plexus aorticus
 • nn. splanchnici lumbales spojené s plexus aorticus, mesentericus inferior a hypogastricus, odkud jdou do útrob pánve
 • Leží navnitř od m. psoas major (vlevo mezi ním a aortou, vpravo za vena cava inferior), vychází z něj nn. splanchnici pelvici do plexus aorticus abdominalis

Sakrální truncus sympatikus

 • 4-6 malých ganglií
 • ve výšce os coccygeum se spojí v ansa sacralis, kde se vyskytne nepárové ganglion impar
 • inervace útrob pánve z plexus hypogastricus inferior a superior

Prevertebrální pleteně

 • Dělí se ve 3 na sebe navazující pleteně uložené v retroperitoneu před aortou a pokračující do malé pánve:
 1. plexus aorticus abdominalis – před břišní aortou, dělí se ve dva plexy (jsou v nich zavzata prevertebrální ganglia – coeliaca, aorticorenalia, mesentericum superius et inferius):
  • plexus coeliacus – okolo truncus coeliacus – tzv. plexus solaris,
  • plexus mesentericus – mezi a. mesenterica sup. et inf.
 2. plexus hypogastricus superior – jde od bifurkace aorty do pánve před os sacrum, má dvě části:
  • n. praesacralis – pruh vláken jdoucí od bifurkace aorty před promontoriem do pánve kde se dělí v:
  • n. hypogastricus dx. et sin. – pruhy vláken vznikající rozdělením n. praesacralis.
 3. plexus hypogastricus inferior – pokračování nn. hypogastrici po stranách rekta a dále dopředu zevně od pánevních orgánů (tvoří pleteně kolem nich – plexus rectalis, uterovaginalis, vesicalis…)

Druhy vláken v jednotlivých pleteních

 • Výše uvedené pleteně obsahují složku sympatickou jdoucí z míšních sympatických jader (úroveň C8–L3), parasympatikus přichází jednak spojkami z n. vagus (jádra n. vagus v mozkovém kmeni) – do plexus aorticus abdominalis, jednak ze sakrálního parasympatiku (míšní parasympatická jádra v úrovni S2–S4) – do plexus hypogastricus inferior, tzn.:
  • plexus aorticus abdominalis a hypogastricus inferior – pleteně smíšené (sympatikus i parasympatikus);
  • plexus hypogastricus superior – pouze sympatikus.

Odkazy

Související články

Zdroj