Fossa ischioanalis

From WikiSkripta

fossa ischioanalis
Fossa ischioanalnis
Fossa ischioanalnis
Ohraničení mediálně m. levator ani s fascia diaphragmatis pelvis inferior
Ohraničení laterálně m. obturatorius internus s jeho fascií
Ohraničení dorzálně dolní okraj m. gluteus maximus s jeho fascií a lig. sacrotuberale
Ohraničení kraniálně m. levator ani s fascia diaphragmatis pelvis inferior
Ohraničení kaudálně fascia perinei
Obsah corpus adiposum fossae ischioanalis, útvary procházející canalis pudendalis (Alcocki): nervus pudendus a vasa pudenda

Fossa ischioanalis (ischiorectalis) je topografické místo pánve laterálně od rekta, které je ohraničeno:

  • kraniálně/mediálně: m. levator ani s fascia diaphragmatis pelvis inferior
  • laterálně: m. obturatorius internus s jeho fascií
  • kaudálně: fascia perinei
  • dorzálně: dolní okraj m. gluteus maximus s jeho fascií a lig. sacrotuberale

Dosahuje tedy od stydké kosti až ke gluteálnímu svalstvu. Obsahem fossa ischioanalis je corpus adiposum fossae ischioanalis, útvary procházející canalis pudendalis (Alcocki) − nervus pudendus a vasa pudenda, ventrálně je protažena až k symphysis pubica jako recessus pubicus.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-7169-970-5.
  • GRIM, Miloš. Základy anatomie: Anatomie krajin těla. - vydání. Galén, 2002. 119 s. ISBN 9788072621798.