Regio cervicalis lateralis

From WikiSkripta


regio cervicalis lateralis
laterální krajina krku
regio cervicalis lateralis
regio cervicalis lateralis
Ohraničení dorzálně přední okraj musculus trapezius
Ohraničení ventrálně zadní okraj m. sternocleidomastoideus
Ohraničení kaudálně clavicula
Přechází v krajina je překrytá platysmou, otevírá se sem trigonum scalenorum
Obsah

člení sa na trigonum omotrapezium ( n. occipitalis minor, n. auricularis magnus, n. transversus colli, v. jugularis externa, nn. supraclaviculares, a. transversa colli, vasa cervicalia superficialia et profunda, vasa cervicalia ascendens, n. phrenicus, n. accessorius, plexus brachialis, nodi lymphoidei cervicales ) a trigonum omoclaviculare ( vasa subclavia, vasa suprascapularia, vasa cervicalia ascendenta et superficialia, plexus brachialis, n. phrenicus, nn. supraclaviculares, n. suprascapularis, a. transversa colli, v. jugularis externa, nodi lymphoidei supraclaviculares, angulus venosus, vlevo ústí ductus thoracicus

vpravo ductus lymphaticus dexter )

Regio cervicalis lateralis, známá také pod starším názvem regio colli lateralis či trigonum colli laterale, je krční krajina ohraničená snopci m. trapezius, m. sternocleidomastoideus a klavikulou.

Tato krajina je průběhem dolního bříška m. omohyoideus rozdělena na kaudálnější trigonum omoclaviculare a kraniálnější trigonum omotrapezium. V hloubce nalezneme také trigonum scalenovertebrale a fissura scalenorum.

Sublavian triangle označuje trigonum omoclaviculare, occipital triangle trigonum omotrapezium.

Ohraničení[edit | edit source]

Krajina je překrytá platysmou, v hloubce se sem otevírá fissura scalenorum.

Členění[edit | edit source]

Trigonum omotrapezium – horní část krajiny, nad m. omohyoideus.

Trigonum omoclaviculare – dolní část krajiny, pod m. omohyoideus.

Trigonum omotrapezium[edit | edit source]

 • Ventrálně: zadní okraj m. strenocleidomastoideus;
 • dorasálně: přední okraj m. trapezius;
 • kaudálně: venter inferior m. omohyoidei.

Obsah[edit | edit source]

 • V. jugularis externa – proráží fascia cervicalis superficialis v mediokaudální části trigona;
 • a. transversa colli;
 • vasa cervicalia superficialia et profunda;
 • vasa cervicalia ascendens;
 • n. phrenicus;
 • n. accessorius;
 • pars supraclavicularis plexus brachialisn. dorsalis scapulae, n. suprascapularis, n. thoracicus longus, nn. pectorales;
 • nodi lymphoidei cervicales;
 • punctum nervosum;
  • místo průchodu senzitivních nervů z plexus cervicalis skrze lamina superficialis fasciae cervicalis, v polovině délky zadního okraje m. sternocleidomastoideus;
  • n. occipitalis minor, n. auricularis magnus, n. transversus colli, nn. supraclaviculares (mediales, intermedii, laterales).

Trigonum omoclavicularefossa supraclavicularis major[edit | edit source]

 • Ventrálně: zadní okraj m. sternocleidomastoideus;
 • kraniálně: venter inferior m. omohyoidei;
 • kaudálně: clavicula.

Obsah[edit | edit source]

 • Vasa subclavia;
 • vasa suprascapularia;
 • vasa cervicalia ascendenta et superficialia;
 • plexus brachialis;
 • n. phrenicus;
 • nn. supraclaviculares;
 • n. suprascapularis;
 • a. transversa colli;
 • v. jugularis externa;
 • nodi lymphoidei supraclaviculares;
 • angulus venosus;
  • vlevo ústí ductus thoracicus;
  • vpravo ductus lymphaticus dexter;
 • v hloubce je trigonum scalenovertebrale.


Trigonum scalenovertebrale[edit | edit source]
 • Ventrálně: m. sternocleidomastoideus;
 • dorsálně: m. longus colli;
 • laterálně: m. scalenus anterior;
 • mediálně:  trachea, oesophagus, glandula thyroidea;
 • kaudálně:  cupula pleurae.
Obsah[edit | edit source]
 • V. subclavia;
 • a. subclavia;
 • plexus brachialis;
 • truncus sympaticusganglion stellatum, ansa subclavia;
 • nn. cardiaci cervicales;
 • ductus thoracicus – pouze vlevo;
 • angulus venosus sinister;
 • ductus lymphaticus dexter;
 • n. vagus;
 • n. phrenicus.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie, 5.Anatomie krajin těla. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. 119 s. s. 96. ISBN 978-80-7262-179-8.