Pružnost

Z WikiSkript


Elasticity-Swedish.png

Nauka o pružnosti je ta část mechaniky, která studuje vztahy mezi vratnými deformacemi těles a vnějšími silami, které na toto těleso působí.


Pružnost (též elasticita či reciproká tuhost) je část mechaniky, která studuje vztahy mezi deformacemi těles a vnějšími silami, které na toto těleso působí. V úlohách pružnosti se potom řeší, zda deformace tělesa či konstrukce nepřesáhla dovolenou hodnotu.

Jedním z prvních, kdo se zabýval hledáním vztahů mezi silami působícími na těleso a deformacemi tělesa způsobenými těmito silami, byl britský fyzik Robert Hooke, který v roce 1660 objevil (po něm později pojmenovaný) zákon pružnosti, popisující přímou úměru mezi prodloužením pružiny a zatěžující silou.


Hookeův zákon pro tah (pro malá napětí a malé deformace) obvykle vyjadřujeme ve tvaru ve tvaru ε = σ/E, kde ε je poměrné prodloužení (ε = Δl / l), σ je mechanické napětí (σ = F / S) a E je Youngův modul pružnosti v tahu. ε Tato lineární závislost však platí pouze tehdy, nepřevýší-li napětí v materiálu tzv. mez úměrnosti; po překročení této meze se materiál sice ještě může dále elasticky deformovat, ale Hookův zákon pak už přestává platit.


Při ještě větším zatížení (přesahujícím tzv. mez elasticity) už dochází k nevratným změnám, jakými může být plastická (trvalá) deformace či (při překročení meze pevnosti) narušení integrity materiálu (přetržení, prasknutí).

V biomechanice tkání má význam hovořit hlavně o biomechanických vlastnostech pojivové tkáně. Tu z histologického hlediska dělíme na vazivo, chrupku a kost. Více o této problematice se dozvíte v části elastické vlastnosti tkání.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. 524 s. ISBN 80-247-1152-4.