Repetitivní sekvence v genomu člověka

From WikiSkripta

Lidský genom se skládá z nerepetitivní neboli jedinečné DNA a z repetitivních DNA sekvencí. Repetitivní sekvence mají význam jak při genové expresi, tak například i při determinaci architektury chromozomů nebo buněčného jadérka. [1]

Rozdělení[edit | edit source]

Pokud jsou repetetivní sekvence v řadě za sebou v blocích, periodicky se opakujících sekvencí, tak se jedná o tandemové repeteticní sekvence. Naopak tomu rozptýlené sekvence jsou v genomu náhodně rozptýlené.

Tandemově opakované[edit | edit source]

VNTR (Variable number of tandem repeats) – Polymorfismus detekovatelný Southernovovou metodou, specifickou sondou nebo PCR. Jednotlivé kopie následují jedna za druhou na určitém místě v genomu. Jsou variabilní v počtu opakování jednotek na příslušném lokusu mezi různými chromozómy.

 • Dělí se do podskupin podle délky repetetivní sekvence:
  1. makrosatelitní
   • zejména v okolí centromer
   • detekovatelné cytogeneticky jako bloky heterochromatinu (zejména chromozomy 1, 9,16 a Y)
  2. minisatelitní
   • opakující se jednotka 5–30 pb
   • podkladem řady polymorfismů
  3. mikrosatelitní
   • také podkladem řady polymorfismů DNA (využití pro nepřímou diagnostiku, identifikaci osob)
   • existují i polymorfní úseky tvořené jedním nukleotidem (zejména (A)n)
  4. telomerické repetice
   • několik kb dlouhé bloky (TTAGGG)n
   • zkracovány během dělení, udržovány telomerázou v některých buňkách (zárodečné, kmenové, některé nádorové).

Rozptýlené[edit | edit source]

Rozptýlené repetice vznikají nejčastěji procesem transpozice, "skákání" sekvence DNA na jiné místo genomu. Většina z těchto sekvencí má schopnost se pohybovat v rámci DNA. Sekvence jsou pak nazývány transpozony.

 1. Retrotranspozony - jejich typickou vlastností je schopnost se „kopírovat“. Tento děj je zahájen transkripcí DNA do RNA a vložením úseku pomocí reverzní transkriptázy zpět do původního řetězce. Typ sekvence LINE - long interspersed nuclear elements (5 – 7 kb) je autonomní. Kóduje tedy proteiny nezbytné pro retrotranspozici. Druhým typem sekvence jsou SINE - short interspersed nuclear elements. Jsou mnohem kratší (100-400 bp). Bývají přidruženy k sekvencím LINE, které umožňuje jejich mobilitu
 2. DNA transpozony - v tomto případě je sekvence „vystřižena“ a přemístěna na jiný úsek genomu.


Z bezprostředního pohledu nemají transpozony žádnou důležitou funkci v buňce - hovoří se o odpadní DNA (junk DNA); nebo o sobecké DNA, neboť se transpozony propagují na úkor buněčných energetických zdrojů. Z širšího úhlu pohledu může být mobilita retrotranspozonů důležitá pro plasticitu genomu.

Význam[edit | edit source]

Přispívají k plasticitě genomu, což je chápáno jako důležitý evoluční přínos. Mohou být ale zdrojem nehomologních rekombinací vedoucích k delecím, inversím apod. Na úrovni jedince mohou také být zdrojem škodlivých mutací. Amplifikací intragenové repetitivní sekvence (většinou trinukleotidové) může vzniknout skupina lidských dědičných chorob.

Syndromy způsobené expanzí trinukleotidových repetic[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Dynamické mutace.

Syndromy způsobené expanzí trinukleotidových repetic jsou způsobeny nestabilními/dynamickými mutacemi. Zděděné změny v počtu repetic tří nukleotidů (CAG, CTG, CGC, GAA) uvnitř nebo mimo příslušného genu. Do určitého počtu opakování trinukleotidů se onemocnění neprojeví, hovoříme o tzv. premutaci. V průběhu meiotického dělení se počty repetic mohou zvýšit až k plné mutaci. Plná mutace je následně předána potomku v další generaci, který bude postižen.

Příklady syndromů[edit | edit source]

Pro syndrom fragilního X je typický protáhlý obličej, velké uši, prominence brady.
 • Huntingtonova chorea
  • 5´konec genu – repetice CAG
  • normálně 10–34 opakování
  • postižení mají 42–100 kopií
 • Myotonická dystrofie
  • za 3´koncem genu repetice tripletu CTG
  • postižení mají 50 repetic a více
 • Friedreichova ataxie
  • GAA opakování v intronu genu
 • Syndrom fragilního X (fraX)
  • Amplifikace tripletů CCG v genu FMR1 v regionu FRAXA (fragilní místo), který se nachází na dlouhých raménkách chromozomu X.
  • Do 50 repetic – normální alela
  • 50–200 repetic – premutace, zpravidla bez fenotypového projevu
  • 200–230 repetic – plná mutace


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • KOČÁREK, Eduard, Martin PÁNEK a Drahuše NOVOTNÁ. Klinická cytogenetika I : úvod do klinické cytogenetiky, vyšetřovací metody v klinické cytogenetice. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 120 s. ISBN 80-246-1069-8.
 • GOETZ, Petr. Vybrané kapitoly z lékařské biologie I. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1994. 176 s. ISBN 80-85787-56-3.
 • GOETZ, Petr, et al. Vybrané kapitoly z lékařské biologie II. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2002. 139 s. ISBN 80-246-0320-9.
 • MOYZIS, R K, K L ALBRIGHT a M F BARTHOLDI, et al. Human chromosome-specific repetitive DNA sequences: novel markers for genetic analysis. Chromosoma [online]. 1987, vol. 95, no. 6, s. 375-86, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3677921>. ISSN 0009-5915. 

Reference[edit | edit source]

 1. MOYZIS, R K, K L ALBRIGHT a M F BARTHOLDI, et al. Human chromosome-specific repetitive DNA sequences: novel markers for genetic analysis. Chromosoma [online]. 1987, vol. 95, no. 6, s. 375-86, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3677921>. ISSN 0009-5915.