Sertoliho buňky

Z WikiSkript

Heslo
Schéma spermiogeneze ve varleti. 1-basální lamina, 2-spermatogonie, 3-spermatocyty 1.řádu, 4-spermatocyty 2.řádu, 5-spermatida, 6-zralá spermatida, 7-Sertoliho buňka, 8-zonula occludens

Sertoliho buňky jsou buňky tvaru pyramidy s protaženým až trojúhelníkovitým jádrem s nízkým objemem heterochromatinu a výrazným jadérkem. Vznikají z povrchového epitelu pohlavní žlázy. Nachází se ve varlatech, přesněji v zárodečném epitelu semenotvorných kanálků. Nasedají na bazální membránu a jejich výběžky zasahují mezi jednotlivá vývojová stádia spermií, často vyčnívají až do lumen semenotvorného kanálku. Navzájem jsou propojeny pomocí těsných spojů a nexů. Jejich hlavními funkcemi jsou výživa a ochrana spermatogenních elementů (jako jediné mají kontakt s krví – hematotestikulární bariéra), schopnost fagocytózy, produkce testikulární tekutiny a anti-mülleriánského hormonu.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.
  • SADLER, Thomas, W a M.D SINHA. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vydání. Praha : Grada, 2011. 414 s. ISBN 978-80-247-2640-3.
  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O KELLEY, et al. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.