Sertoliho buňky

Z WikiSkript

Heslo
Schéma spermiogeneze ve varleti. 1-basální lamina, 2-spermatogonie, 3-spermatocyty 1.řádu, 4-spermatocyty 2.řádu, 5-spermatida, 6-zralá spermatida, 7-Sertoliho buňka, 8-zonula occludens

Sertoliho bunky sú bunky tvaru pyramídy s pretiahnutým až trojuholníkovitým jadrom s nízkym objemom heterochromatínu a výrazným jadierkom. Vznikajú z povrchového epitelu pohlavnej žľazy. Nachádzajú sa v semenníkoch, presnejšie v zárodočnom epiteli semenotvorných kanálikov. Nasadajú na bazálnu membránu a ich výbežky zasahujú medzi jednotlivé vývojové štádia spermií, často vyčnievajú až do lumina semenotvorného kanálika. Navzájom sú prepojené pomocou tesných spojení a nexov. Ich hlavnými funkciami je výživa a ochrana spermatogénnych elementov (ako jediné majú kontakt s krvou – hematotestikulárna bariéra), schopnosť fagocytózy, produkcia testikulárnej tekutiny a anti-mülleriánskeho hormónu.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.
  • SADLER, Thomas, W a M.D SINHA. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vydání. Praha : Grada, 2011. 414 s. ISBN 978-80-247-2640-3.
  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O KELLEY, et al. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.