Základní ukazatele zdravotního stavu

From WikiSkripta

Nemocnost (morbidita)[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Morbidita.
 • Číselný údaj vztažený pro danou nemoc k určitému časovému úseku a počtu obyvatel,
 • počet nemocných za rok na 100tis. obyvatel.

Incidence[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Incidence.
 • Počet nově vzniklých případů dané nemoci ve vybrané populaci za časový úsek,
 • je obvykle dávána do poměru k velikosti exponované populace ve studovaném období,
 • např. jako roční incidence nově hlášených zhoubných nádorů na 10tis. obyvatel ČR.

Prevalence[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Prevalence.
 • Počet existujících nemocí či zdravotních problémů ve vybrané populaci k určitému datu,
 • obvykle se dává do poměru k velikosti populace a vyjadřuje se v %, např. jako podíl diabetiků v populaci mužů starších 60let.

Nemocnost specifická[edit | edit source]

 • Poměr počtu případů daného onemocnění v určité, dobře definované skupině obyvatelstva, vymezené např. věkem, pohlavím, profesí apod., k celkovému počtu osob v této skupině.

Smrtnost (letalita)[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Smrtnost.
 • v % vyjádřený poměr počtu úmrtí na danou chorobu k počtu všech nemocných touto nemocí postižených.

Úmrtnost (mortalita)[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Mortalita.
 • Popisuje situaci z hlediska frekvence úmrtí v populaci,
 • má význam pro odhad klinického vyústění dané choroby.

Úmrtnost specifická[edit | edit source]

 • Poměr počtu zemřelých na dané onemocnění v určité, dobře definované skupině obyvatelstva, vymezené např. věkem, profesí, pohlavím apod., k celkovému počtu obyvatelstva v této skupině.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 5. vydání. Praha : Maxdorf, 2004. 1008 s. Jessenius; ISBN 80-7345-058-5.
 • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena a epidemiologie: učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor Zubní lékařství. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 180 s. ISBN 80-246-1129-5.