Anestézie a analgézie u novorozenců

From WikiSkripta

(Redirected from Bolest (neonatologie))

Bolest je definována jako nepříjemná senzorická nebo emocionální zkušenost spojená s okamžitým či potencionálním poškozením tkání nebo popisovaná na základě tohoto poškození (podle International Assosiation for Study of Pain, IASP). Tuto definici však nelze použít pro novorozence (nonverbální a preverbální jedince). Podle jiné definice (Anand a Craig, 1991) je bolest dědičná kvalita života, projevující se již po narození, sloužící jako signál a prevence před poškozením tkání.[1]

I předčasně narozený novorozenec má anatomické, neurochemické a hormonální systémy dostatečně zralé na to, aby percipoval a zpracovával bolest a odpovídal na ni. Předčasně narození novorozenci jsou citlivější na bolestivé podněty díky zvýšené excitabilitě senzorických drah a opožděné maturaci descendentních inhibičních drah a endogenního opioidního systému. U novorozenců je 3–5krát silnější odpověď na stres než u dospělých. Podle funkční MRI a NIRS reagují novorozenci na slabší podněty než dospělí. Plod po 20. týdnu gestace má morfologické, neurochemické a funkční předpoklady pro percepci bolesti.[2][1]

Analgezie je ztráta schopnosti cítit bolest bez ztráty vědomí. Anestezie je vyřazení veškerého vnímání, jak smyslového, tak vnímání bolesti (celková anestezie), nebo znecitlivění určité části jeho těla (regionální, lokální anestezie).[3]

Druhy bolesti[edit | edit source]

 • nociceptivní – začíná na receptorech bolesti (nociceptorech/nocisenzorech);
 • neuropatická – vzniká v průběhu vedení bolesti na nervových vláknech.[1]

Základní složky bolesti[edit | edit source]

 • senzorická (senzoricko-diskriminační);
 • afektivní (emocionální);
 • vegetativní (autonomní; aktivace sympatiku);
 • motorická (fight or flight chování u akutní bolesti).[1]

Druhy bolesti u novorozenců[edit | edit source]

 • porodní trauma – zejm. při porodu vakuumextrakcí či kleštěmi;
 • akutní bolest při procedurách – endotracheální intubace, odsávání, umělá plicní ventilace, zavádění hrudních drénů, vyšetření retinopatie z nezralosti, zavádění centrálních žilních katetrů, lumbální punkce, odběr krve z paty (heel prick) atd.;
 • akutní pooperační bolest;
 • chronická bolest.[2]

Hodnocení bolesti u novorozenců[edit | edit source]

 • existuje celá řada různých škálovacích systémů, např.:
  • Premature Infant Pain Profile - Revised (PIPP-R);
  • CRIES Neonatal Pain Assessment Tool (Cry, Requires oxygen, Increased vital signs, Expression, Sleeplessness;
  • Neonatal Infant Pain Scale (NIPS);
  • Neonatal Pain, Agitation, and Sedation Scale (N-PASS);
  • COMFORT scale.
 • hodnocení fyziologických a behaviorálních parametrů;
 • obvyklé projevy bolesti:
  • zvýšení srdeční frekvence, změna dechové frekvence, výkyvy krevního tlaku, bolestivý výraz ve tváři, motorický neklid, pláč, pocení dlaní;
 • fyziologické změny při bolesti:
  • zvýšená potřeba kyslíku, ventilačně-perfuzní mismatch, zvýšená kyselost žaludku, narušení cyklu spánku a bdění; při dlouhotrvající bolesti pak zpomalená srdeční frekvence, zpomalená dechová frekvence, letargie, zhoršené prokrvení, chladná akra;
 • metabolické a hormonální změny:
  • zvýšení plazmatické hladiny reninu, adrenalinu a noradrenalinu, kortizolu, uvolňování růstového hormonu, glukagonu, kortizolu a aldosteronu; snížená sekrece inzulinu.[2]

Důsledky neléčené bolesti[edit | edit source]

 • zvýšený katabolismus a hypermetabolismus;
 • prohloubení hypoxie, acidózy, hyperkapnie, dechové tísně a hyperglykémie;
 • zvýšená náchylnost k infekcím, zvýšená morbidita a suboptimální outcome;
 • alterované vnímání bolesti (neschopnost reagovat na bolest nebo naopak přehnaná fyziologická reakce na bolest) s trvalými neuroanatomickými a behaviorálními důsledky.[2]

Léčba bolesti[edit | edit source]

 • nefarmakologické intervence: klokánkování, kojení, podávání mateřského mléka, glukózy či sacharózy, nenutritivní sání, svazování/zavinování, polohování - do klubíčka, snížení světelné úrovně a snížení hladiny hluku, hudba (po 31. týdnu gestace), masáž atd.
 • farmakologická léčba:
  • sacharóza per os, ev. 20–30% glukóza (od 25. týdne gestace; 0,2 – 0,5 ml/kg 24% sacharózy p. o. 2 minuty před procedurou) – např. před odběrem krve z paty, před venepunkcí či intramuskulární injekcí;
  • topická anestetika – EMLA krém (eutetická směs 2,5% lidokainu a 2,5% prilokainu) atd. – před venepunkcí, zavedením centrálního žilního katetru či punkcí periferní arterie;
  • subkutánní infiltrace lidokainem;
  • systémová analgézie.[2]

Analgetika[edit | edit source]

 • opioidy – nejčastěji používané, silný analgetický účinek, ale provázený útlumem dýchání
  • morfin – v neonatologii nejčastěji používaný opioid;
   • nežádoucí účinky: útlum dýchání a CNS, arteriální hypotenze, retence moči, tolerance, závislost, zácpa;
  • fentanyl;
  • alfentanil, sufentanil, remifentanil – rychle působící, používají se pro kratší procedury;
 • paracetamol – k léčbě mírné a středně silné bolesti; při podávání po operacích umožňuje snížit dávku opioidů;
 • nesteroidní antirevmatika – používají se k farmakologickému uzávěru perzistující Botallovy dučeje (PDA); k léčbě bolesti nejsou vhodná pro velké množství nežádoucích účinků (plicní hypertenze, renální insuficience, dysfunkce trombocytů);
 • další možné léky, které však nejsou u novorozenců dostatečně probádané:
  • metadon – uspokojivý analgetický efekt, ale nejasné dávkování;
  • propofol – nebarbiturátové anestetikum ke krátkodobé sedaci a anestezii; nežádoucí účinky: protrahovaná hypotenze, bradykardie, desaturace a signifikantní variabilita ve farmakokinetice;
  • gabapentin – selektivní alfa-2-adrenergní agonista; sedace a analgezie s minimálním útlumem dechu;
  • ketamin – agonista N-metyl-D-aspartátátových receptorů; sedace, analgezie a amnézie.[2]

Sedativa (bez analgetického efektu)[edit | edit source]

 • používají v kombinaci s analgetiky při neklidu spojeném s bolestí;
 • benzodiazepiny – sedace, svalová relaxace a anxiolytikum; při podání s opioidy prohlubují dechový útlum a hypotenzi;
  • midazolam – nejčastěji používaný benzodiazepin v neonatologii; rychlý nástup účinku; potenciální neurotoxicita (abnormální růst hipokampu a neurologický vývoj);
 • chloral hydrát.[2]

Žebřík bolesti (ladder of pain)[edit | edit source]

 • vynechání bolestivých procedur, pokud to lze;
 • nefarmakologické intervence;
 • topické gely;
 • orální či rektální analgetika;
 • pomalá infuze opiátů;
 • lokální anestetika;
 • celková anestezie.[1]

Odkazy

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c d e STRAŇÁK, Zbyněk a Jan JANOTA, et al. Neonatologie. 2. vydání. Mladá fronta a. s, 2015. s. 96-102. ISBN 978-80-204-3861-4.
 2. a b c d e f g GOMELLA, Tricia, Fabien EYAL a Fayez BANY-MOHAMMED. Gomella's Neonatology, Eighth Edition. 8. vydání. McGraw-Hill Education, 2020. 1472 s. s. 211-223. ISBN 9781259644818.
 3. BLÁHA, J, et al. ANALGEZIE U VAGINÁLNÍHO PORODU. Česká gynekologie [online]. 2008, roč. -, vol. 82, no. 2, s. 145-149, dostupné také z <https://www.gynultrazvuk.cz/data/clanky/6/dokumenty/p-2018-analgezie-u-vaginalniho-porodu.pdf>.