Porodní traumatismus

From WikiSkripta

Trauma novorozence může nastat během gravidity, během porodu, v postnatálním období nebo v souvislosti s iatrogenním postižením. Mezi predispozice porodních poranění novorozence patří makrosomie, kefalopelvický nepoměr, protrahovaný porod.[1]

 • Poranění měkkých tkání: caput succedaneum, kefalhematom, subgaleální krvácení, spojivkové a retinální krvácení, poranění m. sternocleidomastoideus, oděrky, trhliny, řezné rány, poranění uší, poranění periferních nervů (n. facialis, plexus brachialis, …).
 • Poranění lebky: fisura, fraktura, impresivní fraktury.
 • Poranění CNS: epidurální krvácení, subdurální krvácení, subarachnoideální krvácení, intraspinální krvácení, poranění prodloužené míchy, trakční poškození míchy, krvácení pod tentorium cerebelli.
 • Poranění dlouhých kostí: fraktura klavikuly, humeru, femuru, epifyzeolýzy.
 • Nitrobřišní poranění: subkapsulární hematom jater, ruptura sleziny, krvácení do nadledviny.

Riziková období:[edit | edit source]

 • časně po porodu,
 • 48 hodin po porodu,
 • 4.–5. den po porodu.

Traumatický novorozenec má být hospitalizován/observován na JIRP[2].

Rizikové faktory:[edit | edit source]

 • nezralý plod,
 • porod koncem pánevním,
 • operativní/instrumentální porod,
 • porod velkého plodu či kefalopelvický nepoměr,
 • překotný porod,
 • váznoucí porod → dystokie ramének, dystokie děložní,
 • abnormální polohy plodu,
 • VVV plodu[2].

Poranění hlavy a krku[edit | edit source]

Petechie, ekchymózy[edit | edit source]

 • Petechie, ekchymózy se nejčastěji se vyskytují na hlavě, méně často na krku a hrudníku.
 • Při větším výsevu je třeba vyloučit novorozeneckou trombocytopénii.
 • Petechie se obvykle vstřebají do 3 dnů.
 • U silnějšího postižení obličeje se mohou vyskytnout i hemoragie pod spojivkou, též se zhojí bez léčby do 2 týdnů.
 • u rozsálejšího subkonjunktiválního krvácení lze doporučit vyšetření očního pozadí kvůli vyloučení hemoragií do sítnice)[1].

Porodní nádor (caput succedaneum)[edit | edit source]

Schéma poranění měkkých tkání hlavy: porodní nádor, kefalhematom, subgaleální hematom a epidurální hematom
Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Caput succedaneum.
 • Difúzní prosáknutí tkání vedoucí části hlavy během porodu
 • Otok je lokalizován mezi galea aponeurotica a kůži, na kůži můžeme pozorovat petechie či drobné hematomy.
 • Otok překrývá lební švy.
 • Léčba není indikována, resorbuje se během několika dní[1].

Kefalhematom[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Kefalhematom.
 • Jedná se o subperiostální krvácení, omezené na povrch jedné kosti bez průvodních změn na kůži.
 • Nejčastěji nad parietální kostí.
 • Zpravidla ohraničený lebními švy.
 • Zvětšuje se během několika hodin po porodu, jeho podkladem bývá u 5 % lineární fraktura lebky (nevyžaduje léčbu), výjimečně je současně fraktura s impresí či intrakraniální krvácení – při rozsáhlých KFH (hlavně po klešťových porodech) – zvažujeme UZ či RTG lebky.
 • Palpačně bývá fluktuace.
 • Během 3 týdnů může kalcifikovat.
 • U větších KFH je dobré sledovat krevní obraz (nebezpečí anemizace) a hladinu bilirubinu (riziko ikteru z extravazálního rozpadu erytrocytů).
 • Léčba – není většinou nutná, spontánně se resorbuje během několika týdnů/měsíců[2].
  • punkční, evakuace nebo drenáž jsou kontraindikovány pro riziko infekce.
 • Vzácně může dojít ke kalcifikaci a k hyperostóze – bývá přechodná[1].

Subgaleální hematom[edit | edit source]

 • Jedná se o krvácení pod aponeurózu.
 • Přesahuje hranici lebních kostí, ztráty krve můžou být významné a vést až k anémii a hyperbilirubinémii.[3]
 • Klinický obraz – celkový otok hlavy s hematomem kolem uší a očí.

Fraktury lebky[edit | edit source]

 • Subperiostální zlomeniny → subperiostální krvácení.
 • Lineární fraktury – objevují se po porodu per forcipem a obvykle nevyžadují terapii.
 • Impresivní fraktura lbi – fenomén "pingpongového míčku", při impresi > 0,5 cm nutné neurochirurgické řešení.

Fraktury mandibuly, nosní chrupavky[edit | edit source]

Zlomenina klíční kosti[edit | edit source]

 • Jde o nejčastější perinatální frakturu vůbec.
 • Bývá zjištěna záhy po porodu – palpačně jako krepitace nad klíčkem.
 • Někdy je i patrný otok měkkých tkání a omezený pohyb končetiny.
 • Může být ale zjištěna až po propuštění 7.–10. den, až po vytvoření svalku.
 • Dělat rtg není nutné.
 • Léčba – doporučuje se pouze šetření HK a její fixace, když je dítě v klidu (při spánku).
  • Fixace – flexe lokte do 90°, abdukce paže do 60° (tzv. „špendlení za rukávek košilky“).
  • Kalus se vytvoří 7.–10. den, pak už není fixace nutná.
 • Prognóza je excelentní, hojí se bez následků[1].

Intrakraniální insult[edit | edit source]

Traumatické epidurální, subdurální nebo subarachnoidální krvácení[edit | edit source]
 • Vzniká při kefalopelvickém nepoměru, při prolongovaném či klešťovém porodu.
 • Vzácné je velké subdurální krvácení spojené s roztržením tentorium cerebelli nebo falx cerebri – pokud je masivní, může vést rychle ke smrti novorozence.
Intrakraniální hemoragie po vakuumextrakci[edit | edit source]
Intrauterinní subdurální hematom[edit | edit source]
 • Příčinou je zpravidla intrauterinní trauma, koagulopatie, makrocefalie.
 • Výskyt supratentoriálně × infratentoriálně × obojí.
 • Často koincidence spolu s hydrocefalem[2].

Cerebrální venózní trombóza[edit | edit source]

 • Jde o multifaktoriální onemocnění.
 • Perinatální rizika u matky představují infekce, vaskulitidy, malignity, autoimunity, metabolická onemocnění, protrombotická farmakoterapie.
 • Perinatální rizika u novorozenců představují kongenitální trombotické stavy (Leidenská mutace f. V, deficience proteinu C a S).
 • Diferenciálně diagnosticky musíme toto onemocnění zvažovat u všech intracerebrálních a intraventrikulárních perinatálních cévních příhod[2].

Poranění očí[edit | edit source]

Subkonjunktivální a retinální hemoragie[edit | edit source]
 • Při subkonjunktiválním krvácení nutno vždy vyšetřit oční pozadí, neboť často rovněž nacházíme retinální hemoragie – jde o nález benigní, ale vyšetření má význam zejména z forenzního hlediska.
 • Vznikají nejčastěji v důsledku prudkého vzestupu intrathorakálního tlaku[2].
Blokáda ductus nasolacrimalis[edit | edit source]

Paréza n. facialis[edit | edit source]

 • Periferní paréza n. VII.
  • Po porodu per forcipem v oblasti foramen stylomastoideum nebo následkem místního tlaku na n. facialis může nastat periferní paréza tohoto nervu.
  • Prognóza závisí na tom, zda byl nerv poškozený jen útlakem nebo došlo k přerušení nervových vláken.
  • Častější než centrální.
  • Klinický obraz: chabá obrna celé tváře, včetně víček – lagoftalmus (zaječí oko – lagos = zajíc).
  • Na postižené straně je víčko trvale otevřené, pokleslý koutek, při křiku je typický asymetrický pláč (ústa jsou přetažena ke zdravé straně).
 • Centrální paréza n. VII
  • Způsobena krvácením do CNS.
  • Klinický obraz: spastická obrna poloviny až 2/3 jedné strany obličeje (opačně než, kde je krvácení).
 • Dif. dg – hypoplázie či ageneze m. depresor anguli oris, …
 • Terapie – nespecifická – u periferní obrny ochrana rohovky.
 • Zlepšení hybnosti nastává zpravidla spontánně během 7–10 dnů (s ústupem edému)[1].

Poranění m. sternocleidomastoideus[edit | edit source]

 • Příčinou je aplasie/hypoplasie svalu, dystrofie, hematom, abnormální poloha dělohy, traumatický porod.
 • Torticolis
  • Torticolis je stočení hlavy k jedné straně způsobena ischemií nebo krvácením do m. sternocleidomastoideus, dojde ke kontraktuře či zkrácení svalu.
  • Někdy je na jeho povrchu hmatný fibrom.
  • Důležitá je včasná rehabilitace vedená dětským neurologem, aby nedošlo k trvalému zkrácení svalu a k deformitám lebky[1].
 • Terapie: polohování, rehabilitace, vzácně operační korekce.

Poranění končetin[edit | edit source]

Paréza brachiálního plexu[edit | edit source]

 • Dle Mallet score rozlišujeme permanentní × transientní.
 • Často při porodu velkých plodů ve spojení s dystokií ramének.
 • Horní typ (Duchennův-Erbův) – častější (asi 90 % paréz brachiálního plexu).
  • Jde o poranění v rozsahu C5–C6, obvykle dané stlačením otokem či krvácením, méně často dochází k přerušení nervů.
  • Chybí abdukce a vnější rotace ramene → HK visí chabě – je zde typická addukce a vnitřní rotace ramene.
  • Lze vybavit úchopový reflex.
  • Při současném postižení C4 dochází k paréze n. phrenicus s jednostrannou parézou bránice.
  • Terapie: volná fixace, rehabilitace dle Vojty (ale až 2.–4.den).
 • Dolní typ (Klumpkeové) – méně častý.
  • Poranění v rozsahu C7–C8.
  • Je postižena distální část HK → "prsty do špetky".
  • Ruka často lividní (namodralá).
  • Při současném postižení Th 1 dojde k postižení krčního sympatiku – vzniká Hornerův syndrom (ipsilaterální mióza, ptóza víčka a enoftalmus).
 • Terapie – prvních 7–10 dní má být končetina v klidu, poté započneme rehabilitaci.
  • Cílem je zamezit vzniku kontraktur.
  • Léčba má být vedena dětským neurologem.
 • Prognóza – závisí na stupni postižení.
  • Ke zlepšení může dojít během několika týdnů (po vymizení otoku či krvácení).
  • Většina se uzdraví během 3–6 měsíců, u 92 % najdeme v 1 roce věku normální nález[1].

Poranění humeru[edit | edit source]

Poranění femuru[edit | edit source]

 • Příčné úplné zlomeniny × subperiostální zlomeniny[2].

Poranění vnitřních orgánů[edit | edit source]

Subkutánní tuková nekróza[edit | edit source]

 • Vzniká během porodu poruchou prokrvení v místech zvýšeného tlaku (raménka, zadeček).
 • Nekrotická ložiska se objevují během 1. týdne života, jsou nepravidelně ohraničená, tvrdá, lehce nad úrovní kůže, bílá až načervenalá, velikosti 1–10 cm.
 • Léčba není nutná, během 6–8 týdnů ložiska měknou a spontánně vymizí.

CAVE!!! Pozor na záměnu se zánětlivým infiltrátem[1].

Ruptura jater[edit | edit source]

 • Poranění jater je nejčastější z intraparenchymatózních poranění.
 • Predispozicí je makrosomie plodu, intrauterinní asfyxie, prematurita, hepatomegalie a poruchy hemokoagulace.
 • Subkapsulární hematom může tamponovat další krvácení a dítě vypadá prvních 24–48 hodin normálně.
 • Nespecifické symptomy jsou tachykardie, tachypnoe, anémie.
 • Včasná UZV diagnostika snižuje mortalitu[2].

Ruptura sleziny[edit | edit source]

 • Má podobný klinický obraz jako ruptura jater.

Krvácení do nadledvin[edit | edit source]

 • Predispozicí je trauma, stres, hypoxie, přidružená infekce.
 • Diagnóza se ověří UZV.

Perforace tračníku[edit | edit source]

 • Z důvodu obstrukce, traumatu, divertiklu, iatrogenní etiologie.

Torze varlete[edit | edit source]

 • Prenatální × postnatální.

Diagnostika poškození CNS[edit | edit source]

 • Klinická diagnostika;
 • laboratorní diagnostika (ABR, KO + dif., koagulace, biochemie včetně S–laktátu);
 • zobrazovací metody;
 • UZV CNS transfontanelárně;
 • CT včetně kontrastu (zjistí poškození celistvosti kosti, subakutní a chronický subdurální hematom);
 • MRI, MRI angio (průkaz ischemie, trombózy);
 • EEG, polygrafie[2].

Klinické projevy traumatizovaného novorozence[edit | edit source]

 • CNS: poruchy chování, neurologické abnormity (dráždivost, křeče, hypotonie, apatie, lateralizace reflexů);
 • poruchy prokrvení (bledost, akrocyanóza, termolabilita);
 • poruchy dechové (RDS, apnoe);
 • oběhová rozlada (systémová hypotenze, poruchy vazomotoriky, šok);
 • MODS (DIC, renální selhání, jaterní selhání, …);
 • projevy bolesti.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

 • JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ a Katarína MŮČKOVÁ, et al. Hypertextový atlas novorozenecké patologie : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online], ©2010. Poslední revize 27.9.2011, [cit. 26.11.2011]. ISSN 1801-6103. <http://portal.med.muni.cz/clanek-527-hypertextovy-atlas-novorozenecke-patologie.html>.

Zdroj[edit | edit source]

 • Havránek, Jiří – Traumatický novorozenec

Reference[edit | edit source]

 1. a b c d e f g h i HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. Pediatrie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. s. 72-74. ISBN 80-7262-178-5.
 2. a b c d e f g h i HAVRÁNEK, J.: Traumatický novorozenec
 3. DORT, Jiří. Neonatologie :  vybrané kapitoly pro studenty LF. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0790-5.