Cévní mozkové příhody

Z WikiSkript

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou druhou nejčastější neúrazovou příčinou mortality. U CMP dochází k náhle se rozvíjejícím příznakům postižení mozkové funkce, které vznikají poruchou prokrvení mozku. Podle mechanizmu vzniku se dělí na ischemickou cévní mozkovou příhodu (iCMP) a hemoragickou cévní mozkovou příhodu (hCMP).

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

iCMP vzniká na základě trombózy nebo embolie. Trombóza vzniká na podkladě aterosklerózy mozkových tepen. Embolie vzniká utržením trombu a jeho zanesením do mozkových tepen.

hCMP je způsobena rupturou cévy v dané oblasti. Většinou je způsobena vysokým krevním tlakem. Tepna často praská v místě aneurysmatu.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Iktus z fibrilace síní

Tzv velké příznaky, které by měl rozpoznat bez problémů každý laik. Je velmi vhodné jejich vyšetření a popis šířit mezi příbuzné a ošetřovatele seniorů. Malé příznaky jsou hůře hodnotitelné, ale dají se shrnout jako "náhlá změna stavu".

VELKÉ PŘÍZNAKY[upravit | editovat zdroj]

Stačí jen jeden 1 pozitivní v posledních 24 hod - nutnost hospitalizace i při odeznění. Pro svou jednoduchost je test FAST aktivně rozšiřován mezi laiky Výtěžnost testu je vysoká - 75% senzitivita (jen 25% mrtvic neodhalí) a 80% specificita (jen 20% zdravých označí jako mrtvice).

FAST

FACE - pokleslý koutek, symetricky se neusměje, nevycení zuby, nezapíská
ARM - pokles končetin- vyšetřovat předpažení se zavřenýma očima po dobu 10 vteřin, ruka může být i jen „nešikovná“
SPEECH - porucha řeči nedokáže zopakovat jasně větu (buď nerozumí -percepční afazie, nebo divně mluví - expresivní afazie)
TIME- rozhodující je avizovaný transport do specializovaného pracoviště během velmi krátké doby

Malé příznaky[upravit | editovat zdroj]

Pro záchranářskou triáž do iktového centra musí být alespoň 2 pozitivní

BE FAST+

BALANCE - "závrať,kterou jsem dosud nezažil", s pocitem na zvracení, či zvracením (zvláště pokud pacient vůbec není schopen bez opory stát)
EYES - dvojité vidění A/NEBO výpadek poloviny zorného pole ( postavíme se před pacienta – vidí obě moje rozpažené ruce?; testujte vždy každé oko zvlášť)
F (face) - porucha polykání
A (arm) - necitlivost poloviny těla (např. brnění nebo necitlivost tváře, paže a nohy na jedné straně těla)
S (speech) - nezřetelná výslovnost
T (time) - krátkodobá náhlá porucha vědomí
+ Dva příznaky vztahující se k intrakraniálnímu krvácení
- "bolest hlavy kterou jsem ještě nikdy v životě nezažil" (nebezpečná je zejména bolest hlavy, která dosáhne maximální bolesti do pěti minut od jejího začátku)
- ztuhlá šíje - navazuje na bolest hlavy po cca 5 hodinách - předklonit hlavu, zvednout nohy – vyvolává bolest hlavy

Základní anamnestické údaje[upravit | editovat zdroj]

  1. Přesný čas předpokládaného začátku, svědkové události, kontaktní telefon. Čas, kdy byl pacient naposled v pořádku.
  2. Současná medikace pacienta, především antikoagulační léky (tzv "ředění krve"). Pokud je pacient warfarinizován, kdy proběhlo poslední vyšetření INR (naposledy na odběru krve "na qiku") a jaká byla hodnota.

Nemocniční diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Infarkt a. cerebri media dx.

U CMP je (vzhledem k závažnosti) včasné a správné rozpoznání druhu a stadia postižení velmi důležitým aspektem, který rozhoduje nejen o samotné záchraně pacienta, ale i o následné kvalitě jeho života. Lékař spolu s ošetřujícím personálem musí zvládnout v co nejkratším čase správně diagnostikovat pacienta a ihned začít s adekvátní a účinnou léčbou. Základní vyšetřovací metodou je výpočetní tomografie (CT) nebo magnetická nukleární rezonance (MRI), které určí, o jaký typ CMP se jedná. Léčba iCMP oproti hCMP je zcela odlišná.

Další vyšetřovací metody[upravit | editovat zdroj]

Postup terapie[upravit | editovat zdroj]

Péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou definuje a upřesňuje Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví. Triáž pozitivní pacient musí být transportován s dostatečnou prioritou, protože tito pacienti výrazně profitují z včasné léčby v KCC nebo IC. Podmínky k plynulé návaznosti přednemocniční a multidisciplinární lůžkové péče jsou systémově vytvářeny v KCC a IC, kam je nutné tyto pacienty primárně směrovat. Za směrování konkrétního pacienta zodpovídá vedoucí výjezdové skupiny.

Léčba iCMP v závislosti na době, která uběhla od jejího propuknutí:

  • Do 4,5 hodiny od vzniku iCMP: celotělová nitrožilní trombolýza (rozpouštění shluků krevních sraženin v cévách)
  • Do 6 hodin od vzniku iCMP: intraarteriální trombolýza (rozpouštění shluků sraženin v tepnách)
  • Do 8 hodin od vzniku iCMP: mechanické zprůchodnění příslušné mozkové tepny spojené s odstraněním sklerotických plátů v krčních tepnách

U hCMP je léčba buď chirurgická, nebo konzervativní.

Mezi následnou dlouhodobou terapii patří např. rehabilitace nebo lázeňská péče. Dále mohou být využity služby specialistů jako jsou psychologové nebo logopedové.

Nedostatek intenzívní včasné rehabilitace pacientů v poúrazové péči po CMP, prodělaných kraniotraumatech, po chirurgických a neurologických operacích vedl k rozvoji tzv. telerehabilitace (rehabilitační služby poskytované prostřednictvím telekomunikačních sítí a internetu). Jednou z forem distanční terapie (terapie na dálku) může být videokonzultace, při níž je pacient na dálku spojen s lékařem či terapeutem. Studie z Rehabilitačního ústavu Kladruby u pacientů s afázií (ztráta či porucha řeči) po cévní mozkové příhodě potvrdila nutnost zavedení distanční logoterapie do praxe. Telerehabilitace poskytuje zvýšenou intenzitu terapie, možnost účastnit se terapie v domácím prostředí. Dojde ke zkvalitnění péče a ke zvýšení kvality života pacientů.

Prognóza[upravit | editovat zdroj]

Prognóza je vždy nejistá. Záleží na rozsahu poškození mozkové tkáně. Až 40 % pacientů po prodělání CMP do jednoho roku umírá. Z postižených, kteří příhodu přežijí, je až 50 % invalidních, z toho 25 % těžce.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • TOMEK, A : Neurointenzivní péče- praktická příručka, Mladá Fronta – Praha 2012, 479 s. ISBN 978-80-204-2659-8
  • Náhlé cévní mozkové příhody, [on line] Dostupné na: <https://www.urgmed.cz:443/postupy/cmp.htm>
  • Cévní mozková příhoda, Dostupné on line
  • MZČR Věstníkč.10, 2012 Dostupné on line
  • Přednemocniční péče o pacienty s akutní CMP Doporučený postup On line