Diagnostické a terapeutické výkony při onemocnění plic/SŠ (sestra)

Z WikiSkript


Hrudní punkce[upravit | editovat zdroj]

 • Jednorázové nabodnutí pohrudniční dutiny s cílem odstranit patologický obsah.
 • Účel diagnostický či terapeutický.

Diagnostický účel[upravit | editovat zdroj]

 • Určení charakteru punktátu.
  • Exsudát – výpotek zánětlivého původu.
  • Transudát – výpotek nezánětlivého původu.
  • Výpotek hemoragický – podezření na tumor, akutní infarkt myokardu.

Terapeutický účel[upravit | editovat zdroj]

 • Odstranit vzduch či výpotek a umožnit rozvinutí plíce.
  • Fluidotorax – přítomnost tekutiny v pohrudniční dutině.
  • Hemotorax – krev v pohrudniční dutině.
  • Chylotorax – znamená přítomnost mízy.
  • Empyém – znamená přítomnost hnisu.
  • Pneumotorax – přítomnost vzduchu v pohrudniční dutině.

Místo vpichu[upravit | editovat zdroj]

 • Pneumotorax – punktujeme 2. mezižebří v medioklavikulární čáře.
 • Fluidotorax – punktujeme 8. mezižebří ve střední skapulární čáře či v zadní axilární čáře.

Příprava pacienta[upravit | editovat zdroj]

 1. Seznámení pacienta s výkonem.
  • Chirurg, který bude punkci hrudníku provádět, vše pacientovi vysvětlí a nechá ho podepsat informovaný souhlas.
  • Každou punkci by měl předcházet RTG snímek hrudníku.
 2. Pomůcky k hrudní punkci:
  • Sterilní: sterilní čtverce a tampóny, perforovaná rouška, peán, punkční jehla nebo punkční set na jedno použití, spojovací hadička s trojcestným kohoutem nebo tlačkou, injekční jehla, injekční stříkačka, odměrná nádoba (ke kontrole množství a charakteru punktátu).
  • Nesterilní: dezinfekční roztok, náplast, lokální anestetikum (MESOCAIN 1%), sterilní zkumavky k vyšetření punktátu na mikrobiologické, biochemické a cytologické vyšetření.
  *Pomůcky se mohou lišit dle požadavků jednotlivých lékařů!!!
 3. Poloha pacienta:
  • Pacient sedí rozkročmo na židli opřený hrudníkem o opěradlo.
  • Vleže na zdravé straně hrudníku.

Pracovní postup[upravit | editovat zdroj]

 1. Sestra provede dezinfekci hrudníku, následuje lokální anestézie a redezinfekce hrudníku.
 2. Lékař nabodne pohrudniční dutinu punkční jehlou s napojenou spojovací hadičkou (s uzavřenou tlačkou).
  • Po správném nabodnutí se objeví v hadičce punktát.
 3. Lékař vyzve sestru k uvolnění tlačky, aby mohlo dojít k uvolnění odchodu tekutiny.
 4. Konec punkční hadičky musí být stále pod hladinou tekutiny v nádobě, aby nedošlo ke zpětnému nasátí vzduchu.
  • Po vypuštění tekutiny z dutiny hrudní a odebrání potřebného vzorku uzavíráme spojovací hadičku.
 5. Lékař odstraňuje punkční jehlu a sestra kryje místo vpichu sterilním obvazem.

Ošetřovatelská péče po výkonu[upravit | editovat zdroj]

 • Sestra během a po výkonu sleduje chování pacienta.
 • Měří fyziologické funkce a hodnotí jeho celkový stav.
 • Dle ordinace lékaře je pacientovi proveden kontrolní RTG snímek hrudníku.
 • Pacienta dáme do zvýšené polohy.
 • Sestra vše zaznamená do dokumentace (průběh výkonu, stav pacienta, čas výkonu, množství a charakter punktátu, vyšetření, na které byl punktát odeslán, eventuální komplikace).
 • Záznam potvrdí svým podpisem.

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

 • Hypotenze.
 • Poškození plíce.
 • Poškození jater.

Bronchoskopie[upravit | editovat zdroj]

 • Endoskopická vyšetřovací metoda, která se používá k optickému vyšetření dolních cest dýchacích, tj. průdušnice a průdušek.
Bronchoskopie
 • Provádí se v endoskopické ambulanci či sálku, na oddělení intenzivní a resuscitační péče – nutnost sledování fyziologických funkcí.
 • Vyšetření se obvykle provádí nalačno.
 • Pacient by měl mít před vyšetřením provedené základní odběry – biochemické vyšetření krve, popř. moče, krevní obraz a srážlivost.
 • Bronchoskopii provádí lékař v topické nebo celkové anestezii (méně časté).
 • Během vyšetření je možné odebrat vzorky na mikrobiologické či histologické vyšetření.

Druhy bronchoskopů[upravit | editovat zdroj]

 1. Rigidní bronchoskop.
  • Tenká, dutá, asi 40 cm dlouhá kovová trubice, která je na konci opatřena optikou a studeným (nepálivým) zdrojem světla.
  • Možné ho použít při odběrech většího množství tkáně (biopsii) nebo při odstraňování cizích těles z dýchacích cest.
 2. Flexibilní bronchoskop.
  • V praxi častěji používaný, je vhodný i pro malé děti.
  • Průměr 2-3 mm, uvnitř bronchoskopu jsou uspořádána optická vlákna, která jsou ohebná a současně vedou světlo.
  • Používá se k odsátí sekretů, krve, hnisu, odstranění cizích těles, aplikace léků na požadovaná místa, k nalezení zdrojů krvácení.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

 • Diagnostická.
  • Mikroskopické posouzení dýchacích cest.
  • Kontrola polohy ETK, TS kanyly.
  • Pokles SaO2.
  • Objasnění zúžení dýchacích cest.
  • Odběr bronchiálního sekretu.
  • Včasná diagnostika nádorového onemocnění.
 • Léčebná.
  • Odstranění cizích těles.
  • Stavění krvácení.
  • Čištění bronchů, pokud pacient není schopný sám odkašlat.

Pomůcky[upravit | editovat zdroj]

 • Bronchoskop, zdroj světla, odsávačka.
 • Sterilní rouška, plášť.
 • Fyziologický roztok.
 • Silikon sprej.
 • Zkumavky na odběr biologického materiálu.
 • Sterilní rukavice.

Příprava pacienta[upravit | editovat zdroj]

 • Lékař vše pacientovi vysvětlí a nechá ho podepsat informovaný souhlas → výjimku tvoří pacient v bezvědomí.
 • Pacienta uložíme do vodorovné polohy.
 • Do úst vložíme protizkusovou vložku.
 • Aplikujeme léky dle ordinace lékaře.

Asistence sestry lékaři[upravit | editovat zdroj]

 • Lékař si oblékne empír, ústenku, rukavice → sestra napojí bronchoskop na zdroj světla a odsávačku.
 • Bronchoskop nastříká silikonovým sprejem.
 • Při vyšetření přidržuje protizkusovou vložku, ETI či TS kanylu.
 • Sleduje fyziologické funkce, hlavně SaO2.
 • Aplikace léků do dýchacích cest dle ordinace lékaře.
 • Odběr biologického materiálu.
 • Po skončení bronchoskopie sestra provede očištění bronchoskopu.

Péče o pacienta po výkonu[upravit | editovat zdroj]

 • Pacient je odvezen na lůžko a po několik hodin je sledován jeho celkový zdravotní stav, především DÝCHÁNÍ.
 • Pacient ještě alespoň dvě hodiny nic nejedl.
 • Pokud bude pacient propuštěn domů nutno dodržet klidový režim po celý den.

Ošetřovatelské diagnózy[upravit | editovat zdroj]

 • Strach a neklid z neznalosti bronchoskopického či punkčního vyšetření.
  • Cíl: klidný pacient.
  • Intervence:
   • Empatický přístup, vyslechnutí pacienta, zodpovězení otázek.
   • Informovat pacienta o celém vyšetření, jeho průběhu a následných krocích po vyšetření.
 • Riziko infekce, sepse, v důsledku nedodržení zásad asepse.
  • Cíl: zabránit sepsi.
  • Intervence:
   • Důslednost při dodržení zásad hygieny rukou, důsledná dezinfekce v oblasti zákroku (punkce).
   • Dodržení postupů, ošetřovatelských standardů.
   • Sledovat okolí místa vpichu, bolestivost při punkci X sledovat kašel, produkci hlenu po bronchoskopii.
   • Zjištěná data zapisovat do dokumentace.
 • Riziko poškození dýchacích cest při bronchoskopickém vyšetření.
  • Cíl: k poškození dýchacích cest nedojde X včasné zjištění poškození dýchacích cest.
  • Intervence:
   • Poučení pacienta o nutnosti spolupráce při vyšetření a upozornění na možná rizika.
   • Podávání léčiv dle ordinace.
   • Správná edukace pacienta během výkonu, včasné reakce na jeho obtíže.
   • Zajištění vhodné polohy a její udržení po celou dobu vyšetření.
   • Snaha o dobrou psychickou pohodu pacienta.
   • S pacientem si předem domluvit signály, kterými může pacient s námi komunikovat během vyšetření.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MGR. ANDREA MILTNEROVÁ,. Diagnostické a terapeutické výkony při onemocnění plic [přednáška k předmětu Modul UPV, obor Sestra pro intenzivní péči - postgraduální studium, Vyšší odborná škola zdravotnická škola Střední a vyšší zdravotnická škola Ústí nad Labem]. Ústí nad Labem. 16.12. 2012.
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1. vydání. Praha : Grada, 2007. 350 s. ISBN 978-80-247-1830-9.
 • ŠAFRÁNKOVÁ, Alena a Marie NEJEDLÁ, et al. Interní ošetřovatelství I. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 280+4 str. barevné přílohy s. ISBN 978-80-247-1148-5.
 • DOENGES, Marilynn E a Mary Frances MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0242-8.