Průvodce:Kardiologie, angiologie, kardiochirurgie, pneumologie (3. LF UK)

From WikiSkripta

Obecné informace[edit | edit source]

Garanti[edit | edit source]

 • kardiologie: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.; MUDr. Viktor Kočka
 • pneumologie: MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Délka kurzu[edit | edit source]

 • praktika a semináře v rozsahu pěti týdnů
 • 10 tématických přednášek
 • kurz vyučován v průběhu zimního i letního semestru, závislé na kruhu

Místa výuky kurzu[edit | edit source]

 •  semináře a praktika kardiologie, angiologie a kardiochirurgie vyučovány v prostorách III. interní kliniky FNKV a děkanátu 3. LF
 •  semináře a praktika pneumologie vyučovány v prostorách Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a děkanátu 3. LF

Další informace[edit | edit source]

Výuka je spolu s dalšími výukovými bloky ve čtvrtém ročníku založena na jakémsi „rotačním systému”, kdy jednotlivé bloky střídají po pěti týdnech různé kruhy ročníku. Ve zkratce to znamená, že kardiologii mají prvních pět týdnů dva kruhy ročníku, dalších pět týdnů jiné dva kruhy atd.

Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část[edit | edit source]

V teoretické části vyučují lékaři z III. interní kliniky základy kardiologie a angiologie, lékaři z kardiochirurgické kliniky základy kardiochirurgie a lékaři z kliniky pneumologie a hrudní chirurgie základy pneumologie. Výuka sestává z 1,5 hodinových seminářů, které bývají většinou v poměru 2:1 k praktické části denní výuky. Kromě těchto klinik se na výuce podílí:

 • Ústav patologie 3. LF
 • Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF
 • Ústav farmakologie 3. LF
 • Radiodiagnostická klinika FNKV

Tyto ústavy zajišťují komplexní pohled na problematiku v rámci svých oborů.

Praktická část[edit | edit source]

V praktické části v rámci kardiologie jsou studenti po převlečení do plášťů rozděleni do několika skupin, které jsou odvedeny na různá místa interní kliniky. Pro praktika jsou vyčleněni 4 lékaři pro 4 skupiny, ovšem někdy se stává, že bývá nedostatek lékařů a studenti se musejí rozdělit mezi lékaře dostupné. Výuka probíhá jak na lůžkových odděleních a ambulancích, tak na katetrizačním sále FNKV.

Výuka angiologie probíhá zejména na angiologickém sále FNKV pod vedením 2 lékařů-angiologů.

Výuka pneumologie probíhá v Nemocnici Na Bulovce na klinice pneumologie a hrudní chirurgie, kde je k dispozici 6–7 lékařů.

V rámci praktické části jsou zahrnuta 3 povinná mikroskopická praktika z patologie odehrávající se v učebně histologie.

Podmínky zápočtu a zkouška[edit | edit source]

Je nutné absolvovat předmět Obecné základy patologie a patofyziologie úspěšně zakončený zkouškou.

Zápočet[edit | edit source]

K udělení zápočtu je nutná 80% účast na praktických cvičení a stážích stvrzených podpisem do prezenční listiny.

Obdobně jako na ostatních blocích výuky čtvrtého ročníku studenti obdrží na prvních hodinách prezenční listy, kam jim po skončení povinné výuky potvrdí vyučující podpisem jejich účast na kurzu. Je nezbytné si svou docházku hlídat a prezenční list neztratit!

K absolvování multiple-choice testu z preklinické části – patologie, patofyziologie, farmakologie je nutná minimálně 75% úspěšnost ze všech předmětů a zároveň minimálně 70% z každého předmětu zvlášť. Dále je třeba v posledním týdnu výuky prezentovat vypracovaný chorobopis pacienta klinickému lékaři spolu s ověřením základních znalostí interní propedeutiky – anamnézy, fyzikálního vyšetření a diferenciální diagnózy u lůžka pacienta.

Zkouška[edit | edit source]

Zkouška probíhá na III. interní klinice FNKV. Každému studentovi je přidělen zkoušející od sekretářky kliniky. První část zkoušky se skládá ze znalosti popisu a interpretace 1–2 EKG křivek. V druhé části zkoušky je studentem vylosována jedna z 24 teoretických otázek z kardiologie a pneumologie (jejich seznam naleznete v SIS).

Někdy se stává, že si student vytáhne pneumologickou otázku a nejsou na zkoušce přítomní pneumologové, v takovém případě zkouší otázku přítomný kardiolog.

Studijní materiály[edit | edit source]

Pracovníci III. interní kliniky FNKV a Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce vydali elektronické texty pro studenty 3. lékařské fakulty, volně ke stažení:

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]