Informační zdroje na UK

Z WikiSkript

Knihovny Univerzity Karlovy[upravit | editovat zdroj]

 • Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
  • není „klasickou knihovnou“, ale plní funkci manažerského pracoviště pro oblast knihovnicko-informačního servisu Univerzity Karlovy (UK)
  • koordinační centrum pro fakultní knihovny, koordinuje nákup elektrinických informačních zdrojů (EIZ)
 • Fakultní a katederní knihovny
  • zde již najdete klasické knihovny s fyzickým (knihy, skripta, učebnice, časopisy atd.), ale i elektronickým fondem
  • úlohou knihoven je získávat, zpracovávat, uchovávat a hlavně zpřístupňovat informační zdroje dle svého poslání
  • poskytují služby (výpůjční, rešeršní, referenční, reprografické atd.)
 • Ústav výpočetní techniky
  • oddělení knihovnických aplikací spolupracuje s knihovnami UK a poskytuje veškerou technickou podporu

Služby knihoven UK[upravit | editovat zdroj]

 • výpůjční služby
  • prezenční (pouze do studovny)
  • absenční (výpůjčky domů)
  • MVS – meziknihovní (zajištění literatury, kterou nemá daná knihovna a musí ji vyžádat od jiné)
 • bibliografické služby
  • tvorba katalogu (v systému Aleph)
  • vlastní databáze (např. db publikační činnosti)
 • rešeršní služby
 • zpřístupňování EIZ
 • referenční služby
  • navigace uživatelů
 • reprografické služby

Návštěva knihovny UK[upravit | editovat zdroj]

 • knihovny UK se řídí společným „Knihovním a výpůjčním řádem Univerzity Karlovy“
 • každá knihovna UK má svůj vlastní „Výpůjční řád“, který upravuje práva a povinnosti uživatelů
 • k registraci je třeba průkaz studenta UK a vyplnění elektronické přihlášky
 • uživatelé, kteří nejsou studenty či zaměstnanci UK, si buď vyzvednou ve výdejních centrech UK „průkaz externího uživatele UK“ nebo některé knihovny poskytují nepersonalizované průkazy a provedou registraci na místě

Průkaz studenta/zaměstnance UK[upravit | editovat zdroj]

 • informace o výdeji a použití průkazu jsou dostupné online
 • při vyzvednutí průkazu získáte heslo, které si dle instrukcí změňte
 • průkaz budete potřebovat například:
  • k návštěvě knihovny UK
  • k online správě svého účtu v knihovně (+heslo)
  • k využívání e-zdrojů z domova (+heslo)

Orientace v katalogu UK[upravit | editovat zdroj]

 • Centrální katalog UK přináší informace o tom, co mají ve svém fondu jednotlivé knihovny UK (ve fyzické i elektronické podobě)
  • na tvorbě Centrálního katalogu UK se podílí všechny knihovny UK
  • Centrální katalog je dostupný na adrese http://ckis.cuni.cz
  • je spravován Ústavem výpočetní techniky UK
 • můžete vyhledávat
  • v centrálním katalogu (budete prohledávat veškerý fond uložený na UK)
  • v katalogu vybrané fakultní knihovny
  • dle druhu dokumentu (knihy, periodika, VŠKP, e-knihy, e-časopisy, články ze sborníků)
 • metody vyhledávání
  • základní/pokročilé vyhledávání
   • např. kombinace předmětu (psychologie) a autora (Vymětal)
  • prohlížení rejstříků
 • systém nabídne vyhledané záznamy:
  • základní informace o knize (včetně obrázku obálky, pokud je k dispozici)
  • informace o vlastněných exemplářích (používají se zkratky fakult a počet exemplářů), informace o exemplářích získáte kliknutím na zkratku dané fakulty
  • ukázky
 • čtenářské konto – na základě přihlášení (login / heslo) máte k dispozici:
  • informace vedené o své osobě
  • seznam vypůjčených knih
  • seznam rezervovaných knih
  • můžete si prodlužovat výpůjčky (pokud to daná knihovna umožňuje)
  • můžete si online rezervovat knihy (pokud to daná knihovna umožňuje)

Elektronické zdroje na UK[upravit | editovat zdroj]

 • Portál elektronických zdrojů (PEZ)
  • je dostupný online na adrese http://pez.cuni.cz
  • zpřístupňuje informační zdroje pro vědu, výzkum a výuku
  • na vzniku a aktualizaci se podílí všechny knihovny UK
  • technicky zajišťuje Ústav výpočetní techniky
 • infomační zdroje jsou dostupné:
  • na základě licence (koupě nebo předplatné)
  • ve zkušebním přístupu
  • volně

Přístup k EIZ[upravit | editovat zdroj]

 • přímý přístup
  • znamená, že je daný zdroj obvykle přístupný bez uvádění logovacích údajů ze sítě fakulty, která má daný zdroj předplacený
  • přímý přístup je umožněn i externím uživatelům knihoven
 • vzdálený přístup
  • pro pohodlí uživatelů vznikl vzdálený přístup, resp. přístup odkudkoliv na základě logovacích údajů (login/heslo)
  • systém identifikuje, ze které jste fakulty a podle toho vás pustí ke zdrojům dané fakulty

Portál elektronických zdrojů UK[upravit | editovat zdroj]

 • metoda prohlížení dle:
  • abecedy
  • fakulty
  • předmětu
 • metody vyhledávání:
  • jednoduché
  • rozšířené – možno kombinovat různá kritéria
 • integrace všech druhů EIZ
 • členění:
  • databáze (bibliografické, faktografické, …)
  • e-časopisy
  • e-knihy
 • na PEZ jsou uvedeny databáze a balíčky e-časopisů či e-knih
 • jednotlivé tituly e-časopisů jsou dostupné prostřednictvím Portálu elektronických časopisů nebo také v Centrálním katalogu UK
 • jednotlivé tituly e-knih jsou postupně dodávány do Centrálního katalogu UK

Základní vyhledávací techniky[upravit | editovat zdroj]

 • formulace dotazu – co hledám?
 • výběr klíčových slov – tezaurus MeSH
 • výběr EIZ
 • sestavení dotazu
 • vyhledání záznamů – ladění dotazu
 • zajištění plného textu

Portál elektronických časopisů[upravit | editovat zdroj]

 • tituly přístupné pro celou UK nebo pro jednotlivé fakulty
 • dle času ukázka vyhledání nějakého časopiseckého titulu, zda je dostupný

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]