Orientace v dostupných e-zdrojích

Z WikiSkript

Databáze[upravit | editovat zdroj]

Systém sloužící k modelování objektů a vztahů reálného světa (včetně abstraktních nebo fiktivních) prostřednictvím digitálních dat uspořádaných tak, aby se s nimi dalo efektivně manipulovat, tj. rychle vyhledat, načíst do paměti a provádět s nimi potřebné operace – zobrazení, přidání nových nebo aktualizace stávajících údajů, matematické výpočty, uspořádání do pohledů a sestav apod. Základními prvky databáze jsou data a program pro práci s nimi. Datový obsah tvoří množina jednotně strukturovaných dat uložených v paměti počítače nebo na záznamovém médiu, jež jsou navzájem v určitém vztahu a tvoří určitý celek z hlediska obsažených informací; data jsou přístupná výhradně pomocí speciálního programového vybavení – systému řízení báze dat. Podle typu obsažených dat se rozlišují databáze textové (mezi nimi lze dále vyčlenit databáze plnotextové, bibliografické, referenční, faktografické), numerické, obrazové, multimediální. Podle způsobu práce uživatele s daty se rozlišují databáze umožňující zápis dat (např. firemní transakční systémy, modul katalogizace knihovnického systému) a databáze umožňující pouze vyhledávání a čtení dat (např. databáze v databázových centrech, OPAC, datové sklady). Někteří autoři používají termín databáze v zúženém významu pro označení pouze datového obsahu databáze (datová základna) nebo pouze programu pro práci s daty (systém řízení báze dat).

 • databáze dnes znamená prakticky jakoukoliv „bázi dat“, kde jsou uspořádány záznamy – data (na úřadech, v kancelářích, nemocnicích, …) a je možné jejich vyhledání
 • z knihovnického hlediska jsou databáze specializovány na určitý obor, území, zemi, oblast
  • katalogy
  • databáze – dnes se používá označení EIZ (elektronické informační zdroje)

Proč databáze potřebujeme?[upravit | editovat zdroj]

 • aby nám poskytli rychlou orientaci
 • jsou přehledné
 • mají vyhledávací nástroje
 • rychle zjistíme, zda existuje něco
  • na určité téma
  • od určitého autora
  • od určitého nakladatele
  • jaké má pacient výsledky
  • jaký lék má jaké kontraindikace …

Typy databází[upravit | editovat zdroj]

 • podle typu zprac. dat:
  • textová
   • bibliografická
   • fulltextová
   • faktografická
   • kombinovaná
  • numerická
  • obrazová
  • multimediální
 • podle způsobu práce
  • možný zápis
  • pouze vyhledávání a čtení
 • podle obsahu:
  • oborová
  • polytematická
 • podle rozsahu:
  • národní
  • mezinárodní
 • podle typu dokumentu:
  • články z časopisu
 • patentové
  • DB šedé literatury
  • firemních informací atd.

Historie vzniku databází[upravit | editovat zdroj]

 • předchůdci – inventární seznamy kostelů a klášterů
 • katalogy knihoven
  • (vázané knihy, lístkové, dnes elektronické)
  • informace, co je ve fondu
 • bibliografie, citační rejstříky, referátové časopisy
  • rozvoj vědy, šíření knih, vznik periodik – moc informací, které vedou k potřebě vzniku bibliografií – v medicíně druhá polovina 19. století

Databáze dnes[upravit | editovat zdroj]

 • v dnešním pojetí přišly s rozvojem PC a telekomunikační techniky
  • informační průmysl
 • producent, distributor, provozovatel, zprostředkovatel (broker), databázová centra – uživatel … peníze
 • tištěné – elektronické – magnetopáskové služby – na disketách – na CD – internet – web

Kdo krouží kolem databází?[upravit | editovat zdroj]

 • producent – ten, kdo ji tvoří (komerční či nekomerční instituce)
 • provozovatel – dává k dispozici vyhledávací software a stará se o to, aby databáze fungovala
 • databázová centra – zprostředkovávají více DB pod jedním uživatelských rozhraním
 • zprostředkovatel – zajišťuje přístup do databáze nebo styk s DB centrem (knihovna, information brokers)
 • uživatel – DB využívá

Jaké jsou trendy?[upravit | editovat zdroj]

 • user friendly prostředí
  • centra se orientují na koncového uživatele
  • intuitivní vyhledávání
 • propojování jednotlivých databází
  • např. bibliografických informací s plnými texty
 • různé přidané služby
  • odkazy na katalogy
  • přidané služby – SFX (najde plný text článku, odkáže na autora)
  • paralelní vyhledávání
 • poskytování DB prostřednictvím Internetu
 • vzdálený přístup (z domova, odkudkoliv!)

Základy vyhledávání – rešeršní strategie[upravit | editovat zdroj]

 • formulace dotazu – (co hledám?!) – důležité formulovat!
 • výběr klíčových slov – (MeSH, jiné tezaury, zjistit používané slovníky termínů)
 • výběr EIZ
 • sestavení dotazu – (booleovské a proximitní operátory)
 • vyhledání záznamů
 • práce s výsledky (zajištění plného textu)

Klíčová slova, výrazy tezauru[upravit | editovat zdroj]

 • MeSH = Medical Subject Headings
  • slovník používaných termínů pro medicínu
  • slovní vyjádření i číselná notace
  • vytváří: National Library of Medicine – Bethesda
  • překlad: Národní lékařská knihovna v Praze
  • URL: www.medvik.cz – záložka MeSH
 • vlastní klíčová slova – pro vyhledávání fulltextové

Kde hledat?[upravit | editovat zdroj]

Druhy přístupu[upravit | editovat zdroj]

 • přímý přístup
  • funguje pouze z organizace, která má databázi předplacenou
  • přístup je zajištěn na základě IP-adres (systém ví, odkud přistupujete a dle toho vás do databáze pustí nebo přístup odmítne)
 • vzdálený přístup
  • přístup odkudkoliv na základě ID a hesla
  • přihlásíte se na server, zadáte ID a heslo a systém vás připojí k databázi
  • existují různé systémy
  • na UK se nyní používá EZproxy
  • NLK používá SerialsSolution
  • federativní vyhledávání (paralelní vyhledávání)
  • na UK systém MetaLib – umožňuje prohledávat více různých databází najednou – http://metalib.cuni.cz

Paralelní prohledávání[upravit | editovat zdroj]

 • na UK se používá systém MetaLib
 • umožňuje prohledávání více zdrojů najednou – pod jedním uživatelským rozhraním
 • http://metalib.cuni.cz (registrace na ID / heslo)

Služby „přidané hodnoty“[upravit | editovat zdroj]

 • Univerzita Karlova používá SFX (příklady)
  • propojení na plné texty dokumentů z bibliografických, indexových, abstraktových databází a z vyhledávacích služeb
  • propojení na další relevantní on-line služby
 • holdings – vlastnictví dokumentu – propojeno s katalogem UK
 • citace.com – propojení s webem https://www.citace.com/ a předvyplněním formuláře
 • impact faktor – propojení s db JCR

BMČ – Bibliographia Medica Čechoslovaca[upravit | editovat zdroj]

 • národní lékařská bibliografie – zpracovává články v českých časopisech, ale i monografie, sborníky, přednášky, recenze knih
 • producent: Národní lékařská knihovna
 • historie: snahy o bibliografické podchycení se datují od konce 19. století a až do roku 1945 jsou spojovány se jmény významných českých lékařů, systematicky od roku 1947, poprvé vyšlo v roce 1949
 • tezaurus: dříve MDT, od roku 1970 MeSH
 • podoba – tištěná, DVD (BiblioMedica), online

MEDLINE[upravit | editovat zdroj]

 • bibliografická databáze světových lékařských článků z periodik (více americká)
 • biomedicínská literatura, zaměřená více na klinickou medicínu – obsaženy jsou:
  • Index Medicus
  • Index to Dental Literature
  • International Nursing Index
 • producent: National Library of Medicine (Bethesda)
 • související názvy: Index Medicus, PubMed
 • historie – poprvé publikována v roce 1879 (chirurg Dr. John Shaw Billings)
 • tezaurus: MeSH
 • podoba: tištěná, online (retrospektiva až do 50-tých let)

EMBASE[upravit | editovat zdroj]

 • bibliografická databáze světových lékařských článků z periodik (více proevropská)
 • obsahuje literaturu z oblasti biomedicíny a farmakologie
 • producent: Elsevier
 • související názvy: Excerpta Medica Abstract Journals
 • historie: Excerpta Medica založena skupinou lékařů v roce 1946 pro podporu toku lékařských informací
 • tezaurus: EMTREE
 • podoba: tištěná, online (od 80-tých let)

Web of Science[upravit | editovat zdroj]

 • citační rejstřík Science Citation Index
 • databáze založená na předmětovém vztahu mezi dvěma články (citovaný a citující)
  • Citation Index – rejstřík děl citovaných v daném roce
  • Source Index – informace o citujících pracích
 • producent: Institute for Scientific Information ve Philadelphii
 • historie: první svazek vyšel pokusně v roce 1963 a zahrnoval literaturu za rok 1961, od roku 1964 vychází pravidelně

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • STEJSKALOVÁ, Jitka. Orientace v dostupných e-zdrojích Vyhledávání v bibliografických databázích, MeSH, způsoby přístupu [online]. [cit. 2012-03-15]. <https://el.lf1.cuni.cz/p63816350/>.