Koagulační faktory

From WikiSkripta

Koagulační faktory jsou proteiny, které cirkulují v plazmě v neaktivním stavu. Jejich hlavní funkcí je umožnění hemokoagulace (krevní srážlivosti). Většina z nich jsou produkovány játry.

Faktor Název

Alternativní název

Funkce
I fibrinogen odštěpením několika peptidů vzniká monomerní fibrin, který dále tvoří fibrinovou síť
II* protrombin jeho aktivní forma (IIa) aktivuje faktory I, V, VII, VIII, XI, XIII, protein C a destičky
III tkáňový tromboplastin

tkáňový faktor

kofaktor faktoru VIIa
IV Ca2+ vazba koagulačních faktorů na fosfolipidy
V proakcelerin, labilní faktor, akcelerační globulin kofaktor faktoru X – zajišťují přeměnu protrombinu na aktivní trombin
VI starší název faktoru Va
VII* prokonvertin aktivuje faktory IX, X
VIII antihemofilický faktor (AHF)

antihemofilický faktor A – antihemofilický globulin (AHG)

kofaktor faktoru IX
IX* Christmasův faktor

plazmatická tromboplastická komponenta (PTC) - antihemofilický faktor B

aktivuje faktor X
X* Stuartův-Prowerové faktor** aktivuje faktor II
XI plazmatický předchůdce tromboplastinu

plasma thromboplastin antecendent (PTA) - antihemofilický faktor C

aktivuje faktor IX
XII Hagemanův faktor

glass faktor

aktivuje faktor XI, VII a prekallikrein
XIII fibrin stabilizující faktor

Lakiho-Lorandův faktor

von Willebrandův faktor váže se na faktor VIII, umožňuje adhezi destiček
vysokomolekulární kininogen (HMWK)

Fitzgeraldův faktor

podporuje vzájemnou aktivaci XII, XI a prekallikreinu
prekalikrein (PKK)

Fletcherův faktor

aktivuje faktor XII a prekallikrein, štěpí HMWK
kalikrein
destičkové fosfolipidy

* vitamin K dependentní

** pojmenovaný podle prvních dvou pacientů (pán R. Stuart a slečna A. Prower), u kterých byl popsán deficit faktoru X


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Galén, 2005. s. 546–549. ISBN 80-7262-311-7.
  • KITTNAR, Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2003. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.