Míšní dráhy

From WikiSkripta

Míšní dráhy

Míšní dráhy jsou tvořeny seskupenými vlákny bílé hmoty míšní. Dělíme je morfologicky i funkčně na:

 1. Vzestupné (ascendentní) dráhy, které jsou senzitivní (somatosenzitivní, viscerosenzitivní).
 2. Sestupné (descendentní) dráhy, které jsou motorické.
 3. Propriospinální dráhy, které propojují jednotlivé míšní segmenty mezi sebou.

Vzestupné míšní dráhy[edit | edit source]

Zajišťují senzitivitu a jsou tvořeny více neurony. Všechny senzitivní dráhy mají společný 1. neuron, který se nachází ve spinálním gangliu a je pseudounipolární (T-buňka). Výskyt dalších neuronů v jednotlivých drahách je různý.

Dělíme je na dráhy : a) povrchové citlivosti a nociceptivní vlákna - teplo, chlad, bolest a tlak

b) proprioceptivní citlivost - napětí šlach, svalů, kloubů

c) hluboká citlivost - jemná dotyková kožní citlivost

 1. Lemniskální systém = dráha zadních míšních provazců, tvořených dráhou tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis vedoucí diskriminační, dotykové, vibrační čití a propriocepci.
 2. Anterolaterální systém tvořený více dráhami, které procházejí předními a postranními provazci míchy. Tento systém slouží k vedení bolestivého čití.

Lemniskální systém – tr. spino-bulbo-thalamo-corticalis – tříneuronová dráha

 • 1. neuronT-buňky uložené ve spinálním gangliu, jejichž axony prochází zadními kořeny míchy a vstupují do zadních míšních provazců, kde jdou vzestupně do prodloužené míchy. Tam se v ncl. gracillis nebo ncl. cuneatus dále přepojují → tr. spinobulbaris
 • 2. neuron – uložený v ncl. gracillis nebo ncl. cuneatus vysílá vlákna (lemniscus medialis), která se ještě v oblongátě kříží – vytvářejí decussatio lemniscorum a procházejí až do thalamu, konktrétně do ncl. VPL (ventralis posterolateralis), kde se přepojují → tr. bulbothalamicus
 • 3. neuron – neurony uloženy v ncl. VPL thalamu, které vysílají svá vlákna do mozkové kůry, konkrétně do gyrus postcentralis (area 3a, 3b, 2, 1) → tr. thalamocorticalis

Anterolaterální systém – tvořený více dráhami, 2-3 neuronové


1. Dráhy povrchové citlivosti a nociceptivní vlákna ( spinotalamický)[edit | edit source]

- senzitivní receptory, vlákna, která inervují receptory, jsou dendrity neuronů, jejich těla leží ve spinálních gangliích, axony jdou potom do míchy, do zadních rohů a končí se na nucleus marginalis, nucleus proprius.

- vysoký práh, delší latence, špatná lokalizovatelnost a špatná adaptabilita, reakce autonomní nervové soustavy (změna frekvence dýchaní, činnosti srdce, defekace, močení)

 • Tr. spinothalamicus
 1. neuron – pseudounipolární buňky uloženy ve spinálním gangliu, které vysílají vlákna jdoucí zadními míšními kořeny do míchy, kde se ještě v témže segmentu přepojují v zadním rohu míšním.
 2. neuron – neurony v zadním rohu míšním, jejichž vlákna se v témže segmentu ještě kříží a vstupují do předních či postranních míšních provazců na druhé straně. Takto pokračují až do thalamu, kde končí hlavně v nc. VPL, intralaminárních a posteriorních jádrech.
 • Tr. spinoreticularis – fylogeneticky stará dráha
 1. neuron – T-buňky ve spinálním gangliu
 2. neuron – neurony v zadním rohu míšním (lamina IV–VII), které vysílají svá vlákna, která se jen z části kříží. Vlákna pokračují do retikulární formace (RF) mozkového kmene, hlavně do mediálních jader, kde končí. Na tuto dráhu poté navazují jiné dráhy, především tr. reticulothalamicus a tr. reticulohypothalamicus.
 • Tr. spinotectalis – fylogeneticky stará dráha, funiculus lateralis
 1. neuron – pseudounipolární buňka spinálního ganglia
 2. neuron – neurony zadních rohů míšních (lamina IV a V), které vysílají vlákna, která se kříží a běží podél spinothalamické dráhy. Tato vlákna končí v colliculus superior a colliculus inferior, kde na ně navazují další dráhy.


2. Dráhy proprioceptivní citlivosti (spinocerebelární)[edit | edit source]

- informace pro mozeček o stavu svalů, šlach

- některá vlákna končí přímo na alfa neuronech v předních rozích míchy, z nich se vracejí do kosterního svalu (monosynaptický reflex)

 • Tr. spinocerebellaris anterior et posterior
 1. neuron – vstupují do šedivé hmoty a končí na jejích jádrech.
 2. neuron – axony buněk z nucleus basilaris a thoracicus.
 • Tr. spinocerebellaris posterior se na rozdíl od tr.spinocerebellaris anterior nekříží a prochází skrz pedunculi cerebellares inferiores, u tr. spinocerebellaris anterior se dráhy kříží a procházejí do mozečku skrz pedunculi cerebellares superiores
 • Tr. spinoolivaris neurony uloženy stejně jako u spinocerebellárních drah, akorát vlákna druhého neuronu končí v ncl. oliva inferior – v akcesorních jádrech


3. Dráhy hluboké kožní citlivosti (spinobulbární)[edit | edit source]

- vstup přes zadní kořeny míchy a jdou do bílé hmoty míchy až do nc. gracilis a cuneatus

- mediálněji se nacházejí vlákna z kaudálních částí těla a laterálněji od nich jsou vlákna z horní poloviny těla

- z prodloužené míchy pokračují ascendentně jako fibrae arcuatae - jdou se spinotalamickými vlákny do talamu a odtud do šedivé kůry mozku

Sestupné míšní dráhy[edit | edit source]

- svazky vláken bílé hmoty míchy sestupující z vyšších častí CNS

- vedou motorické signály

Dělíme je na : 1. pyramidové - přicházejí přímo z motorické kůry mozku a 2. extrapyramidové - z jiných častí CNS zejména z mozkového kmene.

- také senzitivní přicházející z gyrus postcentralis

 1. Tractus corticospinalis - motorická dráha, míšními motoneurony přímo řídí činnost kosterních svalů, začíná v gyrus praecentralis jako fibrae coriticospinales, sestupují až do míchy spolu s fibrae corticonucleares bulbi a fibrae corticoreticulares

- tractus pyramidalis probíhá descendentně nejdříve bílou hmotou koncového mozku přes capsula interna, potom mozkovým kmenem a končí na jeho jádrech, ostatní vlákna jdou dále do míchy, končí v předních rozích šedivé hmoty a na hranici prodloužené míchy a míchy se kříží - decussatio pyramidum nad fissura mediana anterior

- v míše se vlákna nazývají už jako tractus corticospinalis

- pyramidová dráha řídí vědomé, vůlí regulované pohyby těla

2. Extrapyramidové dráhy

- neovlivňují vědomé volní pohyby, ale regulují svalový tonus, rovnováhu, dýchání, reflexní kontrakce na podněty sluchové, zrakové...

a) Tractus reticulospinalis - z formatio reticularis mozkového kmene, funiculus lateralis a anterior, správný postoj těla, regulace rovnováhy, část může jít až k jádrům sakrální oblasti míchy

b) Tractus interstitiospinalis - začíná v nc. interstitialis ve středním mozku, končí na lamina spinalis VIII., regulace pohybů hlavy, krku a horní části trupu.

c) Tractus rubrospinalis - v nc. ruber středního mozku, v míše ve funiculus lateralis, končí na nucleus cervicalis a basilaris, ovlivňuje svalový tonus flexorů končetin.

d) Tractus tectospinalis - z tectum mesencephali colliculi superiores, v míše ve funiculus anterior, končí na buňkách báze zadních rohů, pohyby hlavy, krku.

e) Tractus vestibulospinalis - z vestibulárních jader rhombencefala, dostávají vlákna z vnitřního ucha z orgánu rovnováhy, medialis a lateralis, končí na interneuronech, které řídí motorické neurony předních rohů míchy,

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • DRUGA, Rastislav a Miloš GRIM. Anatomie centrálního nervového systému. 1. vydání. Praha : Galén; Karolinum, 2011. 219 s. ISBN 978-80-7262-706-6.


 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 3. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.