Mízní zásobení trávicího systému

Z WikiSkript

Jednotlivé orgány trávicího systému: dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, pankreas, játra a žlučník jsou zásobeny systémem lymfatických cév a uzlin.

Trávicí soustavu zásobují mízní uzliny a cévy, které jsou součástí několika lymfatických řečišť: hlavy, krku, hrudníku a nepárových orgánů dutiny břišní.

Finálně je odtok z těchto uzlin sbírán do 2 hlavních mízních kmenů: ductus thoracicus a ductus lymphaticus dexter.

Lymfatické řečiště hlavy a krku[1][upravit | editovat zdroj]

Povrchové lymfatické cévy a uzliny hlavy a krku

Zásobení dutiny ústní[upravit | editovat zdroj]

Rty, Labia

 • nodi lymphatici submentales et submandibulares, poté do hlubokých krčních uzlin

Tvář, Bucca

 • (několika malých) nodi lymphatici faciales do nodi lymphatici submandibulares, poté do hlubokých krčních uzlin

Dásně, Gingivae

 • nodi lymphatici submandibulares, poté do hlubokých krčních uzlin

Zuby, Dentes

 • nodi lymphatici submentales, submandibulares et cervicales profundi, z submentales a submandibulares poté do hlubokých krčních uzlin
 • výj.! z horního M3 přes nodi lymphatici parotidei do hlubokých krčních uzlin, z dolního M3 přímo do hlubokých krčních uzlin

Jazyk, Lingua

 • z většiny jazyka do nodi lymphatici cervicales profundi, z hrotu přes frenulum linguae do nodi lymphatici submentales, z okrajů do nodi lymphatici submandibulares, poté do hlubokých krčních uzlin
 • nápadnější uzliny jazyka při v. jugularis interna:

  nodus jugulodigastricus – ze zadní třetiny jazyka

  nodus juguloomohyoideus – centrální úseky jazyka

Patro, Palatum

 • nodi lymphatici submandibulares a nodi lymphatici cervicales profundi

Patrová mandle, Tonsilla palatina

 • nodi lymphatici cervicales profundi
 • ve výši angulus mandibulae – nodus lymphaticus tonsillaris = Woodova uzlina

Slinné žlázy, Glandulae salivariae

 • Příušní žláza, Glandula parotidea – cestou nodi parotidei, superficiales et profundi do nodi cervicales, superficiales et profundi
 • Podčelistní žláza, Glandula submandibularisnodi lymphatici submandibulares a nodi cervicales profundi
 • Podjazyková žláza, Glandula sublingualisnodi cervicales profundi

Zásobení hltanu[upravit | editovat zdroj]

Hltan, Pharynx

 • nodi lymphatici retropharyngei (et parapharyngei), poté do hlubokých krčních uzlin
 • Waldeyerův lymfoepitelový okruh
  • lymfatická tkáň,kterou tvoří: tonsilla pharyngealis, párové tonsillae palatinae, tonsilla lingualis, párové tonsillae tubariae a difúzní lymfatické uzlíky
  • mandle i uzlíky jsou navzájem propojeny lymfatickými cévami, tvoří uzavřený okruh
  • významná součást slizničního imunitního systému, vzhledem ke svému umístění, tj. začátek dýchacích a polykacích cest, brání organismus před vniknutím infekčních agens

Zásobení krční části jícnu[upravit | editovat zdroj]

Krční část jícnu, pars cervicalis oesophagei

 • nodi lymphatici cervicales profundi

Míza z dutiny ústní, jejích částí, hltanu a části jícnu se tedy přímo nebo prostřednictvím dostává do hlubokých krčních uzlin, tj. nodi cervicales profundi, které jsou rozmístěny podél v. jugularis interna. Pokračuje kaudálně do truncus jugularis a následně se vlévá vlevo do ductus thoracicus a vpravo do ductus lymphaticus dexter.

Lymfatické řečiště hrudníku[upravit | editovat zdroj]

Hluboké lymfatické uzliny a cévy hrudníku a dutiny břišní

Zásobení hrudní části jícnu[upravit | editovat zdroj]

Hrudní část jícnu, pars thoracica oesophagei

 • nodi lymphatici tracheobronchiales a nodi lymphatici mediastinales posteriores
 • (občas jdou cévy kraniálně směrem do skupiny nodi lymphatici cervicales profundi)

Zásobení diafragmatické plochy jater[upravit | editovat zdroj]

Diafragmatická plocha jater, Pars diaphragmatica hepatis

horní část

 • subserosní pleteně mízních cév, z nichž odcházejí jednotlivé cévy cestou lig.falciforme hepatis skrze bránici do:
  • nodi lymphatici phrenici (anteriores)
  • nodi lymphatici mediastinales anteriores
  • nodi lymphatici parasternales

zadní část

 • cestou lig.coronarium a area nuda do:
  • nodi lymphatici phrenici (posteriores)
  • nodi lymphatici mediastinales posteriores

Lymfatické řečiště nepárových orgánů břišní dutiny[upravit | editovat zdroj]

Zásobení břišní části jícnu[upravit | editovat zdroj]

Břišní část jícnu, Pars diaphragmatica oesophagei

 • nodi lymphatici gastrici sinistri
Ovčí játra, 6 – jaterní lymfatická uzlina

Zásobení slinivky břišní[upravit | editovat zdroj]

Slinivka břišní, Pankreas

 • nodi lymphatici hepatici – odtok doprava kraniálně, podél a. hepatica communis
 • nodi lymphatici coeliaci – odtok kraniálně a dorsálně, sběr přítoků z ostatních uzlin
 • nodi lymphatici pancreaticolienales/pancreaticosplenici – z corpus a cauda pancreatis, podél v. lienalis

Zásobení jater a žlučových cest[upravit | editovat zdroj]

Játra a Žlučové cesty, Hepar et ductus biliares

 • tvoří sítě kolem jaterních lalůčků, poté se sbíhají podél větvení v. portae, a. hepatica propria a žlučovodů do porta hepatis, kde spolu s lymfatickými cévami žlučníku vstupují do nodi lymphatici hepatici (3–6 uzlin);
 • dále podél a. hepatica propria a communis do nodi lymphatici coeliaci;
 • část jde podél vv. hepaticae, poté podél v. cava inferior skrze bránici do nodi lymphatici mediastinales posteriores;
Lymfatická drenáž žaludku a sousedních orgánů – žaludek přetočen nahoru

Zásobení žaludku[upravit | editovat zdroj]

Žaludek, Gaster

Síť mízních cév ve sliznici až do subserosního vaziva, z nichž vystupují mízní kolektory, sledující jednotlivé cévy do jednotlivých skupin uzlin:

 • nodi lymphatici gastrici sinistri – vlevo při malé kurvatuře;
 • nodi lymphatici gastrici dextri – vpravo při malé kurvatuře;
 • nodi lymphatici gastroepiploici/gastroomentales/gastrosplenici sinistri – vlevo při velké kurvatuře;
 • nodi lymphatici gastroepiploici/gastroomentales/gastrosplenici dextri – vpravo při velké kurvatuře;

Tyto skupiny uzlin přijímají lymfatické cévy z přilehlých okrsků přední a zadní stěny žaludku.

další skupiny uzlin:

 • nodi lymphatici pancreaticolienalis – podél v. lienalis, příjem z fundu žaludku;
 • nodi lymphatici pylorici – umístěné za pylorem na hlavě pankreatu, příjem z pyloru žaludku a části duodena;

Ze všech 6 skupin uzlin odtéká posléze do skupiny uzlin nodi lymphatici coeliaci – při truncus coeliacus.

Od uzlin při velké kurvatuře může míza odtékat cestou a. mesenterica superior. Z nodi gastroepiploici dextri dokonce může míza odtékat přes nodi lymphatici hepatici, teprve pak jde do nodi lymphatici coeliaci.

Z nodi gastrici dextri (malá kurvatura) může míza odtékat skrze brániční cévy do nodi mediastinales anteriores.

Zásobení tenkého střeva[upravit | editovat zdroj]

Tenké střevo, Intestinum tenue

Duodenum

míza z horní poloviny duodena

 • nodi lymphatici pylorici – leží na hlavě duodena;
 • nodi lymphatici hepatici – podél a. hepatica propria;
 • nodi lymphatici coeliaci – sbírá mízu přímo nebo posléze z předchozích 2 skupin;

míza z dolní poloviny duodena

 • nodi lymphatici mesenterici superiores – podél kmenu a. mesenterica superior, v místě jejího přemostění duodena;

Mízní cévy jdou ze sinusů duodenálních klků do sliznice, podslizničního vaziva a subserózy, kde tvoří sítě. Poté sbírají řidší sítě z prostoru mezi dvěmi vrstvami svaloviny a vytvářejí mízní kolektory jdoucí do uzlin.

Jelikož mízní cévy duodena často anastomozují a mají různé směry odtoku, dochází zde k rychlému šíření chorobného, např. nádorového procesu.

Jejunum, Ileum

 • nodi lymphatici mesenterici superiores – mízní uzliny uložené v mesenteriu podél větví a. mesenterica superior;

Tyto uzliny vytvářejí v mesenteriu řady:

 • nodi juxtaintestinales – řada uzlin blízko u střeva;
 • intermediární uzliny – nepravidelné, uprostřed výšky mesenteria;
 • nodi centrales – řada uzlin blízko radix mesenterii, z ní jdou cévy do nodi lymphatici coeliaci či do nodi lumbales, poté do ductus thoracicus;

Mízní cévy jdou ze sinusů jejunálních a ileálních klků do sliznice, podslizničního vaziva a subserózy, kde tvoří sítě. Poté sbírají řidší sítě z prostoru mezi dvěmi vrstvami svaloviny a vytvářejí mízní kolektory jdoucí do mesenteria.

Lymfatické uzliny dutiny břišní – appendix vermiformis, colon ascendens

Zásobení tlustého střeva, rekta a análního kanálu[upravit | editovat zdroj]

Lymfatické uzliny dutiny břišní – intestinum crassum

Tlusté střevo, Intestinum crassum

 • nodi lymphatici ileocolici – sbírá mízu z konce ilea, caeka, appendixu a začátku colon ascendens;
  • nodi lymphatici praecaecales, retrocaecales, appendiculares a paracolici – možné předřazené uzliny;
 • nodi lymphatici colici dextri – z colon ascendens;
 • nodi lymphatici colici medii – z pravých dvou třetin colon transversum;
 • nodi lymphatici colici sinistri – zbytek colon transversum, colon descendens, colon sigmoideum;

Rektum, Rectum

 • nodi mesenterici inferiores – podél a. rectalis superior;
 • nodi lymphatici iliaci interni
  1. podél a. rectalis media, z dolní části rekta a análního kanálu (po linea anocutanea);
  2. skrze diaphragma pelvis do fossa ischiorectalis, poté podél vasa pudenda interna zpět do pánve;
 • nodi lymphatici pararectales – při bocích rekta;

Anální kanál, Canalis analis

 • nodi lymphatici inguinales superficiales, poté do nodi lymphatici iliaci externi – z análního kanálu pod diaphragmou pelvis a oblasti análního otvoru, jdoucí dopředu po hrázi do tříselné krajiny;
 • nodi lymphatici sacrales – míza ze zadního okraje análního kanálu, pokračující skrze pánev;

Mízní kapiláry drenující stěnu střeva pokračují jakožto mízní kolektory podél tepen do uzlin. Skupiny uzlin jsou pojmenovány dle tepen, u nichž se nacházejí.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002, 470 s. ISBN 80-247-0143-X.

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2004, 673 s. ISBN 80-247-1132-X.

 • DRUGA, Rastislav a Miloš GRIM. Základy anatomie. 1. vyd. Praha: Galén, c2001, 159 s. ISBN 80-7262-111-4.