Metabotropní receptory

Z WikiSkript

Signální transdukce u GABA B receptoru

Metabotropní receptory jsou receptory spřažené s G-proteiny, které jsou určené pro hydrofilní látky. Receptor je tvořen glykoproteinovým řetězcem, který sedmkrát prochází membránou. Signální molekuly se vážou na N-konec řetězce.

Stavba receptorů[upravit | editovat zdroj]

Extracelulární doména: vazebné místo pro ligand

Transmembránová doména: hydrofobní AMK, které tvoří 7 α helixů

Intracytoplazmatická doména: interakce s G-proteiny

G-protein: skládá se ze tří podjednotek: α,β,γ. G-proteiny jsou vázány k receptoru na vnitřní straně cytoplazmatické membrány pomocí lipidových kotev (kovalentně vázané mastné kyseliny).

α podjednotka váže příslušný guanosinový nukleotid a má GTPasovou aktivitu.

Funkce receptorů[upravit | editovat zdroj]

Aktivovaný stav: navázaný GTP

Inaktivní stav: navázaný GDP

Proces aktivace: ligand se naváže na receptor, dojde ke směně GDP za GTP, α podjednotka s GTP se odpojí a putuje k příslušnému efektoru. Metabotropní receptory ovlivňují produkci druhých poslů.

Druh α-podjednotky efektor Druhý posel Účinky druhého posla
Gs Aktivace adenylátcyklázy cAMP cAMP – aktivuje proteinkinázu A, která fosforyluje proteiny na vnitřní straně membrány
Gi Inhibice adenylátcyklasy cAMP
Gq Fosfolipáza c Inositoltrifosfát (IP3) a diacylglycerol (DAG) IP3 – otevírá vápníkové kanály na endoplazmatickém retikulu

DAG – aktivuje proteinkinázu C

Příklady metabotropních receptorů[upravit | editovat zdroj]

  • dopaminový receptor
  • GABA receptor – typ B
  • glukagon receptory
  • sekretinové receptory
  • metabotropní glutamátový receptor


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MYSLIVEČEK, Jaromír, et al. Základy neurověd. 2. vydání. Praha : Triton, 2009. 390 s. ISBN 978-80-7387-088-1.
  • KITTNAR, Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 3. vydání. Praha : Grada, 2004. 448 s. ISBN 978-80-247-0630-6.
  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.