Migrace

From WikiSkripta

Světová migrace v roce 2011.
modrá – pozitivní bilance, zelená – stabilní, oranžová – negativní bilance, šedá – bez dat

Migrace = přemísťování, stěhování.

Migrace je proces, při kterém může být genofond populace obohacen, či ochuzen o nové alely. Rozšíření těchto alel závisí na spoustě faktorů, ve velké míře však na selekci, která je schopna ty typy alel, které neobstojí v selekčním tlaku, odstranit. Migrace může velkou měrou omezit genetický drift v populaci (změna frekvence alel v populaci) a je nejdůležitějším parametrem genového toku (předávání genů mezi populacemi). Migraci je možné členit mnoha různými způsoby a velmi záleží na oboru, ve kterém se pohybujeme.

V sociologii je migrace spolu s porodností a úmrtností klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních. S ekonomickým rozvojem se intenzita migrace dále zvyšuje. V tomto oboru je rozdělení následující:

 1. trvalá – nevratná migrace, stěhování;
 2. krátkodobá – dojížďka za prací, do škol, za službami, za rekreací; nevyžaduje trvalou změnu bydliště.

Dělení migrace podle motivu:

 1. ekonomická,
 2. politická,
 3. náboženská.

Další dělení:

 1. vnitrostátní,
 2. mezistátní (emigrace, imigrace),
 1. dobrovolná,
 2. nucená.

V zoologii je vnímána jako přesídlení jedinců, či celé populace na jiné území. Rozdělení je následující:

 1. pravidelné – např. sezonní tahy ptáků
 2. nepravidelné – např. opuštění areálů vlivem přemnožení a následného nedostatku potravy

V parazitologii je pojem migrace využíván v souvislosti s přesunem vývojového stádia parazita.


Genový tok[edit | edit source]

 • v protikladu k náhodným změnám genových frekvencích v malých populacích, které jsou následkem genového posunu (náhodná změna v genové frekvenci v malých populacích), vzniká ve velkých populacích plynulá změna genové frekvence vlivem genového posunu
 • typickým příkladem je plynulý pokles frekvence alely D systému krevních skupin ABO přibližně od 0,3 ve východní Asii po 0,6 v západní Evropě
 • dalším příkladem je vtékání „bílých“ genů do genofondu amerických černochů

Příklad[edit | edit source]

 • ve frekvenci jedné z alel systému Rh byly popsány značné b
 • frekvence této alely u afrických černochů je 0,63, u bělochů pak 0,03
 • u černochů v Americe byla zjištěna frekvence 0,45
 • vypočítejte, jak velký podíl bělošských alel „imigroval“ do černošského obyvatelstva
  Výpočet příkladu

běloši P (0,03)

afričtí černoši Pi (0,63)

američtí černoši Pi‘ (0,45)

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 11. 2. 2010]. <https://www.stefajir.cz/>.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • FLEGR, Jaroslav. Úvod do evoluční biologie. 1. vydání. Praha : Academia, 2007. 544 s. ISBN 978-80-200-1539-6.


 • HÁJEK, Jiří, Josef HOTOVÝ a Petr KOUTECKÝ. Úvod do biogeografie : přípravný text kategorie A, B biologické olympiády. 39. vydání. Praha. 2004/2005. ISBN 80-86784-16-9.