Nervus tibialis

From WikiSkripta

(Redirected from Nervus plantaris lateralis)

Nervus tibialis
TA A14.2.02.001
Funkce motorická, senzitivní
Odstup z n. ischiadicus
Větve n. interosseus cruris, n. cutaneus surae medialis, n. plantaris medialis, n. plantaris lateralis, rr. musculares, rr. calcanei mediales

N. tibialis je jednou z hlavních větví n. ischiadicus. Po oddělení pokračuje ve fossa poplitea v doprovodu a. et v. poplitea. V zákolenní jámě je nejpovrchověji a nejlaterálněji. Dále sestupuje mezi hlavami m. gastrocnemius, podbíhá začátek m. soleus a spolu s a. et v. tibialis posterior jde pod m. triceps surae. Po povrchu hlubokých svalů zadní strany bérce se dostává za vnitřní kotník do canalis malleolaris. Zde jej kryje retinaculum flexorum. V canalis malleolaris je nerv vedle processus posterior tali, anteromediálně od šlachy m. flexor hallucis longus a za a. tibialis posterior.

Přehled zásobení[edit | edit source]

  1. motoricky − m. gastrocnemius, m. soleus, m. plantaris, m. popliteus, m. flexor digitorum longus, m. tibialis posterior, m. flexor hallucis longus a všechny svaly planty
  2. sensitivně − mediální střední oblast bérce spolu s oblastí zevního kotníku, chodidlo a plantární plocha prstů

Větve[edit | edit source]

rr. musculares[edit | edit source]

Motorické větve pro m. triceps surae, m. popliteus, m. flexor digitorum longus, m. tibialis posterior a pro m. flexor hallucis longus.

n. interosseus cruris[edit | edit source]

Sensitivní nerv, který sestupuje po zadní straně membrana interossea cruris, kterou zároveň inervuje spolu s periostem obou bércových kostí a hlezenní kloub.

n. cutaneus surae medialis[edit | edit source]

Senzitivní větev vycházející z n. tibialis ve fossa poplitea. Sestupuje středem lýtka a spojuje se s r. communicans fibularis, čímž vzniká n. suralis.

  • n. suralis − pokračuje za zevní kotník a přechází na laterální stranu hřbetu nohy a 5. prstu jako n. cutaneus dorsalis lateralis. Inervuje pruh kůže jdoucí od středu zákolenní jámy po lýtku, krajinu zevního kotníku a zevního okraje nohy.

rr. calcanei mediales[edit | edit source]

Větve pro vnitřní stranu paty.

V canalis malleolaris se n. tibialis dělí ve své konečné větve n. plantaris medialis a n. plantaris lateralis.

n. plantaris medialis[edit | edit source]

Probíhá spolu s a. plantaris medialis mezi skeletem nohy a m. abductor hallucis do planty a v ní podél mediálního okraje.

  • svalové větve − pro m. flexor digitorum brevis, m. abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis a pro I. a II. m. lumbricalis
  • sensitivní větvenn. digitales plantares communes z nichž vznikají nn. digitales plantares proprii

n. plantaris lateralis[edit | edit source]

Běží spolu s a. plantaris lateralis pod m. flexor digitorum brevis − mezi ním a m. quadratus plantae směrem k bazi 5. metatarsu. Větví se na:

  • svalové větve pro m. quadratus plantae
  • r. superficialis − vysílá nn. digitales plantares communes − 2 větve, které inervují m. abductor digiti minimi a pokračují jako nn. digitales plantares proprii.
  • r. profundus − motorický nerv − zahýbá obloukem podél cévního arcus plantaris mediálně do planty. Inervuje m. flexor digiti minimi brevis, m. opponens digiti minimi, III. a IV. m. lumbricalis, všechny mm. interossei, m. adductor halucis a někdy laterální část m. flexor hallucis brevis.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 1. vydání. Praha : Grada, 1997. 672 s. ISBN 80-7169-140-2.