pH slabých kyselin a zásad

From WikiSkripta

Slabé jednosytné kyseliny

U slabých jednosytných kyselin probíhá disociace podle rovnovážné reakce:

,

s rovnovážnou konstantou která je definována jako:

.

Pro výpočet pH je nutné využít jiný postup než u silných kyselin, protože u slabých kyselin nelze považovat disociaci za úplnou.

Naopak předpokládáme, že:

  • kyselina disociuje velmi málo, rozdíl mezi a (tedy ) zanedbáváme, a proto ;
  • disociace kyseliny je jediným zdrojem oxoniových kationtů v systému, tedy podle poměrů látkových množství chemické rovnice .

Protože lze koncentraci vody považovat za konstantní, zavádí se tzv. disociační konstanta , jejíž hodnota je pro každou kyselinu tabelována. Dostáváme tedy:

.

Podle předpokladů dosadíme za a za a vyjádřením koncentrace oxoniových kationtů dostaneme:

.

Odmocníme (koncentrace je vždy kladné číslo), zlogaritmujeme obě strany rovnice a vynásobíme :

.

Pro „“ se (analogicky k pH) vžil symbol . Známe-li disociační konstantu nebo její záporný dekadický logaritmus, spočítáme pH podle vzorce:

.

Slabé jednosytné zásady[edit | edit source]

U slabých jednosytných zásad probíhá disociace podle rovnovážné rovnice:

,

s tabelovanou disociační konstantou která je definována jako:

.

Předpokládáme, že:

  • zásada disociuje velmi málo, rozdíl mezi a (tedy ) zanedbáváme, a proto ;
  • disociace kyseliny je jediným zdrojem hydroxidových aniontů v systému, tedy podle poměrů látkových množství chemické rovnice ;
  • vznik hydroxidových aniontů působí úbytek oxoniových kationtů podle rovnice pro iontový součin vody: .

Dosazením podle předpokladů do definice disociační konstanty dostáváme:

.

Odmocníme (koncentrace jsou vždy kladná čísla):

.

Dosadíme do rovnice pro iontový součin vody:

.

Zlogaritmujeme a vynásobíme :

Při 25 °C tedy pH spočítáme podle vzorce

Slabé vícesytné kyseliny a zásady[edit | edit source]

U slabých vícesytných kyselin a zásad je pro přesný výpočet nutné znát disociační konstanty všech disociačních stupňů, sestavit z chemických rovnic soustavu rovnic o několika neznámých a za pomoci základní algebry vyjádřit pH. Toto je pro rutinní výpočty poměrně zdlouhavý proces, proto se pH většinou počítá pouze přibližně, zanedbáním méně preferovaných disociačních stupňů, a použije se pak vzorec pro slabé jednosytné kyseliny. V praxi bývá chyba vzniklá tímto zanedbáním relativně malá, neboť jednotlivé disociační konstanty se od sebe liší zpravidla o několik řádů, takže ovlivnění pH zanedbanými reakcemi bývá málo podstatné.Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • BERKA, Antonín, Ladislav FETL a Ivan NĚMEC, et al. Příručka k praktiku z kvantitativní analytické chemie. 1. vydání. Bratislava : SNTL, 1985. 228 s. s. 56–66.